Islam Hukukunda Hapis Cezasi
 • Kitap başlığı:
 Islam Hukukunda Hapis Cezasi
 • Yazar:
Metin Hülagü
 • Kitap Sayısı
128
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukukunda Hapis Cezasi-Metin HÜLAGU — Kitap örneği

İÇİNDEKİLER – Islam Hukukunda Hapis Cezasi

 • ÖNSÖZ1
 • GİRİŞ 5
 • HAPSİN MANASI 5
  • Lügat manası5
  • Istılahdaki manası5
 • HAPSİN ÇEŞİTLERİ 6
  • Hapse konu olan nesneye göre hapis 6
  • Süre açısından hapis 6
  • Gayesi yönünden hapis 7
  • Hak mefhumu yönünden hapis7
 • HAPSİN İSLAM’DA MEŞRUIYYETİ 8
 • HAPSİN SEBEBİ 8
 • V-HAPSİN GAYESİ9
 • İSLAM’IN HAPSE BAKIŞ AÇISI9
 • İSLAM ÖNCESİ HAPİS 10
 • ÖOKTRİN VE UYGULAMADA HAPİS
 • BİRİNCİ BÖLÜM13
 • KUR’AN VE SÜNNETTE HAPİS15
 • KUR’AN’DA HAPİS 15
 • II-SÜNNETTE HAPİS 15
  • Hz Peygamber devri 15
   • Dört hâlife dönemi ve sonrası21
    • Hz Ebu Bekir dönemi 21
    • Hz Ömer dönemi 21
    • Hz Ali dönemi 22
    • Diğer sahabeler dönemi123
  • Doktrinde hapis :25
   • itham olunan şahısların taksimi 26
   • itham olunan şahsın itham sebebiyle
 • hapsolunabileceği fiiller29
  • itham olunan şahsın hapis süresi 29
 • İKİNCİ BÖLÜM 35
 • HAPSİN SEBEPLERİ 36
 • ALLAH’A KARŞI OLAN VAZİFELER
 • DOLAYISIYLA 37
  • Zina sebebiyle 39
  • Yolkesicilik sebebiyle! —————–41
  • Mürtedin hapsi 43
  • Isyân sebebiyle 47
  • Hırsızlık sebebiyle47
 • KUL HAKKI DOLAYISIYLA 50
  • Borcun ödenmemesinden dolayı 50
  • Maîşet sebebiyle 54
  • Gasb sebebiyle 55
 • III-MÜŞTEREK HAKLAR SEBEBİYLE56
  • Cinayet sebebiyle 56
  • Kasâme sebebiyle58
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • MAHBUSLARIN DURUMU VE UYGULANACAK MUAMELE
 • I-MAHBUSLARLA İLGİLİ MALUMAT 65
 • Hukûken kişinin hapsi67
 • Mahbusuri tescili: 68
 • Mahbusun teftişi 68
 • Mahbusun ayırımı 69
 • Mahbusun geçimi 70
 • Mahbusun giysisinin teminii73
 • Mahbusun ibadeti 74
 • Mahbusun davaları 74
 • Mahbusun çalışması 75
 • Mahbusun dövülmesi 76
 • Mahbusun tasarrufları 79
 • Mahbusun dışarı ile teması79
 • Mahbusun cinsel ihtiyacı82
 • Mahbusun firarı ve nakli83
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MAHBUSUN SERBEST BIRAKILMASI
 • MUVAKKATEN TAHLİYE89
 • GAYR-I MUVAKKAT TAHLİYE 91
 • AF DOLAYISIYLA 94
 • MAHBUSUN ÖLÜMÜ95
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • HAPİSHANELER
 • HAPİSHANENİN TARİHİ 101
 • HAPİSHANE BİNALARI 102
 • HAPİSHANE ÇEŞİTLERİ 103
 • HAPİSHANENİN KONFORU 105
 • V-HAPİSHANE GÖREVLİLERİ, 105
 • HAPİSHANE PERSONELİNDE BULUNMASI
 • GEREKLİ VASIFLAR107
 • HAPİSHANE PERSONELİNİN
 • ÜCRETİ i107
 • NETİCE 111
 • KAYfrAKLAR 114
 • DİZİN 117
READ  Namaz-Bir Tevhid Eylemi pdf kitap indirme

Giriş

1- HAPSİN MANASI

A- Lügat Manası:

Hapis, men etmek, alıkoymak, kişinin tasarruflarına en­ gel olmak manalarına gelir. (1) ‘Habese’. Fiilinin masdarı olup ‘secene’ fiiliyle aynı manadadır. Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse hadis-i şeriflerde bu iki fiilin de kullanıldığını görmekteyiz.

Lügat kitaplarında bu iki fiile şu manalar verilmektedir: 1- ‘HABESE’ fiili:

 1. Men etmek, bırakmamak.
 2. Hapsetmek.
 3. Satılmamak, miras olmamak üzere vakfedip gelirini tasadduk etmek.
 4. Örtmek ve ihata etmek.

Hapsin çoğulu ‘hubus’ gelir. ‘Felsun- Fulılsun’gibi. Hap- solunan yere de ‘Mahbes’ denir.

2- ‘SECENE’ fiili:

a. Hapsetmek, men etmek.

 • İtham olunan şahısların (müttehem) ve suçluların haps ve tutuklanmasına mahsus emniyetli yere de ‘Sicn’ denir.

B-

Istılahı Manası:

Istılahı yönden hapis, kişiyi dar bir yere atıp eza etmek değil (2), cezalandırmak maksadıyla iradeye dayalı tasarruflarına engel olmak (3), davası görülünceye kadar kaçmasına mâni olmak amacıyla emin bir yerde tutmaktır. Bu alıkoyma evde olabileceği gibi, mescitte, dehlizlerde ve hapishanede tutma veya takip etme şeklinde de olabilir. (4)

HAPSİN ÇEŞİTLERİ

İslam hukukunda hapsin çeşitleri konusuna geçmeden önce suç mefhumu üzerinde kısaca durm’ak ‘ faydalı olacaktır.

İslam ceza hukuku açısından yasak fiiller üç ana bölüm­ de ele alınır. Bunlar:

A- Haddi gerektiren suçlar: Hırsızlık, zina, kazf (zina ifti­ rasında bulunma) ve benzerleri.

B- Keffüreti gerektiren suçlar: Ramazan’da gündüzün ctnsi münasebette h lunmak ve benzerleri.

C- Hadd ve kef(areti gerektirmeyen suçlar: Yabancı biri­ ni öpmek, başbaşa kalmak gibi.

İslam hukukçuları bu esaslar çerçevesinde hapsi çeşitle­ re ayırmışlardır. Buna göre:

1- Hapse Konu Olan Nesneye Göre Hapis

 1. Borcun ödenmemesi sebebiyle bor çlu n u.n q_apsi: Borç sebebiyle hapis, borçlunun oorcunu ödememesi veya• mütereddid bir hal takınması sonucunda, gasb edilen hakkın hak sahibine iadesini gaye edinir.
 2. Borcun ödenmemesi dolayısıyla malın hapsi: Bu çeşit hapis konumuz dışı olduğu ve daha çok borçlar hukukunu il­ gilendirdiği için üzerinde- durmuyoruz.

2- Süre Açısından Hapis

a. Süresi belirli hapis: Süresi belirli hapis cezasının en az müddeti bir gündür. En üst sınırı konusunda ise ittifak yok­ tur. Bir kısım hukukçular alt ı -a yı geçmemesi görüşünü serdederken, diğerleri bir yıla varmamasını dile getirmişlerdir. Buna karşılık bir başka gurup ise süresi belirli hapsin en üst sınfrıni tayin etmeyip bu yetkiyi yöneticilere bırakmışlardır.

Hapsin süresini tayin,eden Şafıilerdir. Onlara göre, süre­ si belirli hapis cezasınin bir yıla varmaması şarttır. Zira on­ lar bu cezAyı zina haddindeki sürgün cezası ile kıyaslamak­ tadırlar. Diger mezhebler ise bu mukayeseyi kabul etmezler.(5)…

READ  şerhu’s Siyer’il Kebir pdf indirin

3- Gayesi Yönünden Hapis

a. Cez sebebiyle hapis: ‘Ceza sebebiyle hapis ancak vacip konusunda geçerlidir.(8) Diğer hususlarda sözkonusu değil­ dir.

b. Kişinin durumunu tetkik gayesiyle hapis: Bu, suçlama sebebiyle hapsedilen şahsın durumunu araştırmak içindir. Aslında bu tür hapis ceza maksadıyla değil, it ham’ olunan şahsın muhtemel firarını önlemek gayesiyledir

4- Hak Mefhumu Yönü İle Hapis

Bu başlık altında ise aşağıdaki hapis çeşitleri yer almaktadır:

 1. Borcun ödenmemesi sebebiyle hapis.
 2. ” Kul hakkı sebebiyle  hapis.
 3. Allah’a karşı olan vazifeler (hukukullah) dolayısıyla hapis.
 4. Müşterek haklar sebebiyle hapis.(9)

Hapsin İSLAM’DA MEŞRUİYYETİ

Hapsin meşruluğu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetine dayanır. Zira ayet-i Kerimede “Ev yunfev… – Yahut sürülmeleri”(10) diye buyurulmuştur. Bu ifadeden maksat ise hapistir. Hz. Peygamber (s.a.v.) de bunu fiili olarak uygulamada göstermiştir.(11) Behz h. Hakim (r.a.)’in rivayetine göre Hz. Peygamber bfr şahsı itham sebebiyle

hapsetmiştir.(12) Zeylai, hapsin meşruiyetine Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinden başka icmayı da ilave, eder ve sahabenin bu konuda ittifak etmiş olduklarını belir­ tir. Zira Hz. Ali (r .a .Y ‘Mah yers ‘ adıhda ‘ t aşt a n , çamurdan ve kamıştan müteşekkil bir hapishane inşa’ etmiş , bu durum sahabenin huzurunda vuku bulmasına rağmen onlardan hiç bir buna karşı çıkmamıştır. . Bu., durum, hapis cezasının cevazına, meşru ve maslahat gereği olduğuna _icmadır.(13) \

Şevkani de, tedbir ve hakların teslim ve korunması için Hz. Ömer, Osman ve Ali (r.hum)’ün hapishane yaptırmayı uygun buldukları?ı· ve buna hiç. kimsenin karşı çıkmadığını belirtir.(14)

Bu devreye ilaveten daha sonraki dönemlerde d,e İslam toplumunda hapishanelerin inşa .edildiğini görmekteyiz. Ka­ dı Şurayh, ken. disin e gelen davalara bakarken hem hapisle hükmetmiş ve hem de bu noktada bir kadı olarak ilk hapis kararını vermekle tanınmıştır. Hükmüne delil olarak da Hz. Peygamber’in: “İ kanı olup da borcunu ödemeyen zulmet-

, miştir. Irzı ve cezalandırılması helal olur”(15) hadisini’almış ve cümlede geçen. ‘lrzuhu’·. k eli mesin i,..’h akim e . şikayeti’, ‘ukubetuhu’ kelimesini de ‘hapsedilmesi’ şeklinde yorQ.mla­ mıştır.(16)

iV- HAPSİN SEBEBİ

Suçlunun hapiste tutulmasına sebep, herhangi bir hak­ kın kaybedilmesi ·i t i mali dir . Çünkü suçlu tahliye edildiği takdirde kaçıp gitmesinden emin olunamaz.

Herhangi bir şahsın hapsi şu sebeplerden birine dayanır:

 • Ödemeği üstlendiği borcu -ödememek.
 • Kullara mahsus hakların iadesi sebebiyle.
 • Topluma karşı işlenmiş suçlar sebebiyle.
 • Hem fertlerin ve hem de cemiyetin haklarının yer aldığı müşterek haklar dolayısıyla.
READ  fetvalar mevdudi pdf indirin

N- HAPSİN GAYESİ

İslam hukukunda hapis cezası, diğer cezalarda olduğu gibi, suçlunun ıslahına ve terbiye olmasına vesile olması şar­ tıyla meşrudur. Mahbus hapis cezasından sıkıntı duymuyor ve işlemek te olduğu kötü fiiline son vermiyorsa hapis cezası vermekten vazgeçilir ve başka bir ce a takdir edilir.(18)

VI- İSLAM’IN HAPSE BAKIŞ AÇISI

İslam hukukunun hapis cezasına bakışı beşeri hukuktan tamamiyle farklıdır. Bugünkü hukukta ilk ceza hapis cezasıdır. Başka bir ifade ile, ister ağır suçlarda olsun ve is­ terse adi suçlarda olsun, bütün suçlarda uygulanacak ana ceza hapis cezasıdır.

Islam Hukukunda Hapis Cezasi

İslam hukukunda ise hapis cezası ancak ikinci derecede bir cezadır, tazir konusunda yer alır ve sadec_e adi suçlara uygulanır. Suçluları cezalandırma yetkisi ise hakime bırakıl­ mıştır. O, isterse suçlulara ceza uygular, isterse uygulamaz. Kaldıki hakim bu cezayı uygulamanın faydalı olacağı zannı­ na sahip olursa cezayı tatbik eder : Aksi halde takdir etmez.(19)

Tazir cezasının hakime bırakılmış olması İslam ceza hukukunun keyfi muamelerde bulunmaya açık olduğu anlamına gelmez. Çünkü hüküm verme makamında olan her hakim hem maddi yönden ve hem de manevi açıdan murakabe altındadır.

VII- İSLAM ÖNCESİ HAPİS- Islam Hukukunda Hapis Cezasi

İslam öncesi hapis konusu ve” Hapis cezasının tarih itibariyle ne . zaman ve. nasıl başladi_ğı hususu detaylıca incelen­ meyi gerektirir. Bu ·ise araştırmamız dışında kalan bir hu­ sustur. Böyle olmakla birlikte İslam hukukunun uygulanma­ ya başlandığı za ma·n ve mekan insanlarının da mezkur hu­ kuk öncesinde suçluları cezAlandırmak gayesiyle hapis cezasına başvurduklarını ve bu metodun onlarca. da bilindi­ ğini belirtmek ist eriz.

Cahiliyye dönemin-de Mekke’de ‘Darun’n-Nedve’ isimli şehir parlamentosu, belli suçlara, sınırlı hapis cedsı uygulamaktaydı. Toplumun suçlulardan korunması ve suçluların yeniden topluma kazandırılması ilke ola r a.k benimseıimiştir.(20) İslam’ı kabul edip onu bağrına basan ve fakat maddi açıdan zayıf bulunan Bil al;’ -Zü bey·r b. Av·vam , · Mus’ab b.; Umeyr , Halid b. Said,_ Talha, E_ bu Cendel ve Ebu Basir (21) gibi ilk müslümanların işkencelere tabi tutulduğu hepimizin malumudur . ‘ ·…

Kitap “Islam Hukukunda Hapis Cezasi” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites