Skip to content
Home » Al-Quran dan Rahasia Angka Angka PDF DOWNLOAD

Al-Quran dan Rahasia Angka Angka PDF DOWNLOAD

AL-QURAN DAN RAHASIA ANGKA ANGKA
? Judul Buku Al Quran Dan Rahasia Angka Angka
? Pengarang BukuDr. Abu Zahra' An-Najdi
?️ Jumlah Halaman102
?️ Jumlah Pengunjung

Loading

? BahasaIndonesia
? Download bukuTautan Direct Download PDF
? Dapatkan buku nyataKlik untuk buku nyata dari Amazon

Al-Quran Dan Rahasia Angka Angka oleh Dr.Abu Zahra’ An-Najdi

AL-QURAN DAN RAHASIA ANGKA ANGKA

Menurut bahasa kata “mu’jizah” berasal dari kata “‘ajz” (lemah), kebalikan dari kata “qudrah” (kuasa). Pada dasarnya Mu’jiz itu adalah Allah SWT., yang menyebabkan selain-Nya lemah. Pemberi kekuasaan kepada selain-Nya juga adalah Zat Allah SWT., karena Ia sebagai Penguasa mereka. Sebagai bentuk mubalaghah (penegasan) kebenaran berita, mengenai betapa lemahnya orang-orang yang didatangi Rasul untuk menentang mu’jiz tersebut, maka huruf “ta” marbuthah ditambahkan kepada kata “mu’’jiz” sehingga menjadi “mu’jizah “.

Bentuk mubalaghah ini juga terjadi, misalnya pada kata, “‘allamah”, “nassabah”, dan “rawiyah”. Menurut para Mutakallimln (teolog), mukjizat ialah munculnya sesuatu hal yang berbeda dengan adat kebiasaan yang terjadi di dunia (dar al-taklif) untuk menunjukkan kebenaran kenabian (nubuwwah) para Nabi.

Al-Thusi mendefinisikan mukjizat dengan terjadinya sesuatu yangtidak biasa terjadi, atau terjadinya sesuatu yang menggugurkan sesuatuyang biasa terjadi yang disertai dengan perombakan terhadap adatkehiasaan, dan hal itu sesuai dengan tuntutan, AI-Quran ialah mukjizat abadi Nabi Muhammad saw., yang dengannya seluruh manusia dan jin ditantang untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran tersebut, sebuah atau sepuluh surat yang sama dengan surat yang ada di dalamnya.

Para ahli balaghah dan para ahli bahasa Arab di antara mereka ternyata tidak mampu membuat sebuah surat pun yang serupa dengan surat yang ada di dalam Al-Quran sehingga akhirnya mereka menggunakan kekuatan dengan berupaya memerangi Rasulullah, menawarkan jabatan dan harta kepada beliau, bukan membuat sehuah surat yang serupa dengan AI-Quran. Allah SWT. di dalam Kitab-Nya menjelaskan bahwa AI-Quran merupakan mukjizat:

Dan orang-orang kafir Makkah mengatakan: “Mengapa kepadanya tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?”Katakanlah: “Sesungguhnya mukjizat-mukjizat tersebut terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya (Muhammad) hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.”Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) dan ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. (Al-Ankabut: 50-51)

Dengan penjelasan ini, Allah SWT. menegaskan bahwa Al-Quran merupakan ayat yang terang dan mukjizat yang cukup bagi manusia. Jumhur kaum Muslimin berpendapat bahwa Al-Quran sendiri merupakan mukjizat (mu ’jiz bi dzatih). Maksudnya, bahwa AlQuran dengan seluruh yang ada di dalamnya, termasuk struktur kalimat; balaghah, bayan (penjelasan), perundang-undangan (tasyri’), berita-berita gaib dan seluruh persoalan lain yang merupakan mukjizat, telah menyebabkan seluruh manusia tidak mampu membuat yang serupa dengannya.

Abu Ishaq Ibrahim Al-Nidzam, seorang Mu’tazilah, dan Al-Syarif Al-Murtadha, seorang Syi’ah Ja’fari berpendapat bahwa Al-Quran itu mu’jiz bial-sharfah. Yang dimaksud dengan sharfah adalah bahwa Allah SWT.memalingkan hamba-hamba-Nya dengan menarik kehendak mereka, dan dengan mengelukan lidah-lidah mereka untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran.

Untuk membaca lebih lanjut tentang Al Quran Dan Rahasia Angka Angka buku klik butang download untuk mendapatkannya secara percuma

Laporkan tautan rosak
Sokong laman web ini

Klik disini untuk laman web yang sama sekali berbeza*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *