Skip to content
Home » el-Mugni Delilleriyle Hanbeli Fıkhı- 1-4 pdf indirin

el-Mugni Delilleriyle Hanbeli Fıkhı- 1-4 pdf indirin

el-Mugni Delilleriyle Hanbeli Fıkhı- 1-4 Delilleriyle Hanbeli Fıkhı el-Muğni Muhtasan İmam İbn Kudame el-Makdisi Kısaltan ve Yayına Hazırlayan Dr. Hamed b. Abduaziz el-Hammôd
? Kitap başlığı: El Mugni
Yazar:Ibnu Qudamah al-Maqdisi
Kitap Sayısı:2348
Dil:Türkçe
Görünümleri:

Loading

? PDF Doğrudanİndirme için tıklayın
Satın alKağıt Kapak için

el-Mugni Delilleriyle Hanbeli Fıkhı- 1-4 Delilleriyle Hanbeli Fıkhı el-Muğni Muhtasan İmam İbn Kudame el-Makdisi Kısaltan ve Yayına Hazırlayan: Dr. Hamed b. Abdu/aziz el-Hammôd

EL-MUGNİ 

Önsöz

Şüphesiz hamd, Allah’a mahsustur. O’nu över, O’ndan yardım ister ve O’ndan mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah’ın doğruya ulaştırdığını kimse saptıramaz, saptırdığına da kimse hidayet veremez.

Allah’tan başka ilah olmadığına, O’nun tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına, Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de O’nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Çokça salat ve selam Allah’ın elçisine, aline ve ashabına olsun.

İmdi; Muvaffakaddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudame’ye ait olan “el-Muğni’ kitabı, diğer İslam fıkhı kitapları arasında yer almaktadır. İhtilaflı olan konuları ve görüşleri zikretmeyi ele aldığı gibi, aynı şekilde delil getirme, münakaşa ve tercih etme hususlarını da delil ile birlikte, taassuptan da uzak kalarak ele almıştır.

Bunu, delilin ortaya koyduğu konulara da kendisi destek vererek, kendi mezhebi içinde bulunan meşhur görüşlere aykırı da olsa getirmiş olduğu açıklamaları bizzat göstermektedir.

Herhalde bu eserin, uzman kimseler tarafından da oldukça büyük ve geniş hacimli görülmesi hasebiyle, kendisinden istifadesi zor gelmiştir. Bu değerli kitabın hizmeti noktasında benim de bir katkım olabilir düşüncesiyle, genelin istifadesine sunmak için kitabı, şu noktaları gözetmek suretiyle muhtasar bir hale getirmeye çalıştım:

– Maksadın korunmasını mümkün kılacak ölçüde ve ayrıntıya gerek kalmadan, Müellifin ibaresine ve tertibine bağlı kaldım.

– Meydana gelmesi çok nadir olan füru konularını, zayıf kaçan sözleri ve kural dışı (şaz) ifadeleri zikretmedim.

– En sahih ve en açık delilleri zikretmekle yetindim.

– Genel olarak birtakım konular hakkında; Dört Mezhep İmamı ile Sevri, Evzfü, Leys, Ebu Sevr, Davud vb. gibi meşhur mezhep alimlerinin görüşlerini zikretmekle de yetindim; kimi zaman onlardan zikretmediğim de olmuştur.

– Görüşlerin durum ve pozisyonunu, Şeyh Muvaffak’ın naklettiği şekilde bıraktım ki, bu noktada onun sözü gerçekleşmiş olsun.2

– Konular ve meseleler açık ve anlaşılır olsun, birbirlerinden kolayca fark edilsinler diye de paragrafın yanına açık bir şekilde konu başlığını koydum.

– Kitabın asıl müellifinin mezhebi olması yönüyle yetinerek, her meselede İmam Ahmed’e ait görüşü açık şekliyle ortaya koymadım. Zira Şeyh Muvaffak’ın izlediği yol da bu olmuştur.

– Hadislerin metinlerini ise hadis kitaplarından istifade ederek zikrettim. Hadisin alındığı kaynağı da dipnot kısmında tahriç ederek, hadisin derecesini ve bu noktada tercih edilen görüşü de ifade etmek suretiyle ortaya koydum.

– Tariflere, terminolojiye ya da müfredata dair uzun açıklamalara ve bu noktadaki dayanakların izahlarına ise girmedim. Böylelikle muhtasar sayılan bu eserin dışına çıkmamış oldum. Nitekim bu hususta daha geniş

El Mugni” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *