Skip to content
Home » Hamka PandanganhidupMuslim pdf

Hamka PandanganhidupMuslim pdf

Hamka_ Pandangan_hidupMuslim.pdf
book-icon-openmaktabaBook Title: Hamka PandanganhidupMuslim
number-of-pages-icon-openmaktabaTotal Pages: 297
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Size: 6.59 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaBook Views:

Loading

used-language-icon-openmaktabaLanguage: Malay
reading-the book-icon-openmaktabaRead Online: Click to Read the Book Online
downloading-the book-icon-openmaktabaBook Download: PDF Direct Download Link
  Hamka_ Pandangan_hidupMuslim.pdf

To read more about the Hamka Pandanganhidupmuslim Pdf bookClick the download button below to get it for free

Report broken link

Excerpts from the Book – Text format

“Chifa”. kita yang n’cnchari kebersihnn bario. italah yang dinamai kueha mata rusawuuJ kita tnelihat soal •rasuwv. artiuYLt iu’,ah. upaya hendak anengev.Ll. meagenal bcsar yang daizrn Allah dan menEvuaI RDh. julan perasaan. Rasa tasawwnf EerdapR ditiap zaman. tiap bangsa. ditiap Agama. Orang kcs*nil d an berbRgai penturu, merckapun berternu dengan sat” kesimpulal!, kesimpLdan yang kadangz tidak didapat dengan akal dan ilmu. atau dengan hukum dau • •akibat•’. Kesimpulan Ichih hanyak didapat dengan yang lebib tir.kgl dari apa yang dinamai ilham hiasa dirmsai Oleh ahli sha•ir dan *cniman. ()rang ta.saw’.v”f “kusho{“_ KadanC2 tasawu-uf Scrtemu dicluiam Hakat kclahirfll’ seorang. Bila bail; p upuknya, turnbnhkh dengan subur, sebagai I ‘akat Dan haka’ remimpin. her-mainz deng•zn dapat ditilik mana arak yang akan pemimpin dia hesar, demikian hakat tasawwn(_ Dan hakil. se- Orang tabu, adalah Isek’LS dari tiza lingktn’gan: ketnrunar.. didأ¼an dan pergautan. Aknl adalah jalan nr,tuk menetrapai makripat_ dengarl manlik, dan adalah jalan menchapai makripat denga” riyadzah (latihan), sehinega membawa kcpada kashaf dan iih2m. Sufi yang a*i’ik-. tidak denggn kuli’ nmzharnyn. Bila m eutar.dang pandangan just* in memandang •esuaill yang lahir dari daerah yang hatin- Orang yang ashik dengan sejarah, Q•Jarah dalam jatull dun ada Kerajaan Ada orang naik dan kemudiatl bintang itu dengan tidal dapat di-talJan2. Ada orang datang dan ada 30 PERPUSTAK.AAN NEGARA MALAYSIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *