Skip to content
Home » Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar pdf

Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar pdf

ASRİ SAADETTEN TABİÜN DEVRİNİN SONUNA KADAR İSLAM HUKUKUNUN PRENSİP VE KAYNAKLARI

Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar
  • Kitap başlığı:
 Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar
  • Yazar:
YUSUF KILIÇ, YUSUF KILIÇ
  • Kitap Sayısı
80
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

ASRİ SAADETTEN TABİÜN DEVRİNİN SONUNA KADAR İSLAM HUKUKUNUN PRENSİP VE KAYNAKLARI – Kitap Örneği

ÖN SÖZ- ASRİ SAADETTEN TABİÜN DEVRİNİN SONUNA KADAR İSLAM HUKUKUNUN PRENSİP VE KAYNAKLARI

 

Allah’a hamd, Resülullah’a salat selam olsun.

İnsanlığa orijinal hukuk prensipleri armağan etmiş ve asırlarca büyük insan topluluklarını idare eden devletlerin ve imparatorlukların hukuki düzenini sağlayarak tatbikat değerini ispat etmiş olan, adalet ideali yaşadıkça hürmet ve ‘takdirle anılacak hukuk otoritelerine ve kütüphaneler dolusu şaheser ilmî! müktesebata sahip bulunan İslam Hukuku ve İslam Hukuk Metodolojisi ne yazık ki, son birkaç asır ihmale uğramış ve tarihin karanlık sayfaları arasında nisyana terkedilmiştir.

Bu müessesenin lhya edilmesi elbette ilk vazife olarak Müslüman ilim adamına düşer. Bununla beraber müşterililerine bu sahada bir hayli ilerledikleri, bir taraftan klasik eserleri ilim alemine arz ederken, diğer taraftan da İslam Hukukunun çeşitli konularında ilmi makaleler hatta citler dolusu eserler neşrettikleri; birçok batı üniversitelerinde Islam araştırma enstitüleri kurdukları müşahede edilmektedir.

Bugün için İslam Hukuku her yönüyle tetkik edilmeye icap ettirmektedir. Ancak ilk devrin tetkik edilmesi bu hukukun orijinalitesini elde etmek bakımından önemlidir. İşte bu düşünceyle «Asr-ı Saadet’ten Tabiün Devri’nin Sonuna Kadar İslam Hukukunun Prensip ve Kaynakları»nı araştırma mevzılu olarak seçtim.

Bir taraftan bu sahadaki malzemenin oldukça dağınık eserlerde bol miktarda bulunuşu, diğer taraftan ilk ilmi araştırıma denemesine girmiş olmam, ayrıca zaman ve imkan mes’eleleri gibi mühim sebepler elbette çalışmalarıma tesir etmiştir.

Yüksek İslam Enstitüsü öğretim üyeliği tezi olarak 1969 yılında tamamladığım bu çalışmaını aradan geçen zaman için­ de yeniden gözden geçirerek zenginleştirmeye çalıştım.

Araştırınayı üç bölüme ayırarak, birinci bölümde Asr-ı saMet’te, ikinci bölümde Sahabe Devrinde, üçüncü bölümde ise Tabiün Devri’nde, İslam Hukuku’nun prensip ve kaynaklarını tetkik etmeye çalıştım. Bahisleri işlerken onlar üzerincıeki da­ ha sonraki müctehidlerin ilmi münakaşalarını bir yana bıraka­ rak doğrudan doğruya aid oldukları devirlerdeki görüş ve ka­ naatlarla, bu görüş ve kanaatların sebeplerini bulmaya çalıştım.

Örnek teşkn eden metinlerin asıllarını ve tercemelerini, delil olarak kaydedilmesi gerekenierin ise sadece tercemeleri­ ni yazdım. Ayetlerin, hangi sürenin kaçıncı ayeti olduğunu da kaydettim. Ayetlerin meallendirilmesinde çok defa Hasan Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim’inden .faydalandım.

Transkripsiyonu daha çok Türkçede fazla geçmiyen isim­ lerde kullandım.1

İsimleri geçen şahısların vef9.t tarihlerini, hemen yanlarına parantez içinde hicri ve millacti olarak yazdım. Vefat tarihlerini bulamadığım kimselerle, aynı yerde sık sık tekerrür edenlerin vefat tarihlerini bazan yazmadım.

Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar, Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar

Çalışmalarımda kıymetli görüşleriyle bana devamlı olarak rehberlik eden; konunun sistemleştirilmesinde, metinlerin hallinde, çalışma metodumda ve’ bibliyografya hususunda her tür­ lü fedakarlığı, en namüsait anlarında bile, benden esirgemeyen muhterem hocam Prof. Muhammed Tancı’ yı, burada rahmetle anınayı bir vazife bilirim…

Asri Saadetten Tabiun Devrinin Sonuna Kadar” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *