Skip to content
Home » Avamil Ve İzhar pdf

Avamil Ve İzhar pdf

book-icon-openmaktabaKitap başlığı: Avamil Ve İzhar
author-icon-openmaktabaYazar: İmam Birgivi
number-of-pages-icon-openmaktabaSayfa Sayısı: 273
book-size-in-mbs-openmaktabaPDF Ağırlığı: 1.79 Mb(s)
number-of-page-views-icon-openmaktabaGörünümleri:

Loading

used-language-icon-openmaktabaDil: Türkçe
reading-the book-icon-openmaktabaÇevrimiçi Okuyun: Kitabı Çevrimiçi Okuyun
downloading-the book-icon-openmaktabaPDF Doğrudan: İndirme için tıklayın

Avamil Ve İzhar

Avamil Ve İzhar

Müellifi BİRGİVİ MUHAMMED EFENDİ

Mütercimi ARİF ERKAN________________

 

ÖNSÖZ

Arapça ile az-çok ilgilenen herkes tarafindan değeri ve önemi bile- nen “Avâmil ve İzhår” gibi kitapları Türkçeye tercüme etmeyi bana nasip eden ve bu işte beni muvaffak eyleyen Yüce Allah’a hamd olsun. Hidayet rehberimiz, şefaat kaynağımız büyük peygamberimiz Hz. Muhammed’e de salât ve selam olsun.

Bu iki kitapı okuyucuların faydasına sunarken kitap ile ilgili birkaç söz söylemek isterim.

Klasikleşmiş ve değeri herkesçe kabul edilmiş olan bu Arapça gra- mer kitaplarının baskı ve tetipleri zamanımızın teknik ve ilmi terakki- sine göre çok ibtidai kaldığından bilhassa genç nesile bu kitapları oku- yup anlamak çok zor gelmeye başlamıştı.Bundan dolayı bu konuda zamanımızın ihtiyacına uygun başka kitaplar hazırlandı.

Ben ise bu konuda yeni kitaplar hazırlamaktansa bu eski kitaplardaki güçlükleri ortadan kaldırmak ve eksiklerini tamamlayarak yenileştir- meyi daha faydalı gördüm.

Bu kitapları anlamada güçlüğe sebep olan şeylerden biride: Arapça metninin ibtidai bir tertip ile yazılmış olmasıdır.İşte bu güçlüğü orta- dan kaldırmak için Arapça metni yeni baştan zamanımızın anlayışına göre düzenledim.

Mesela satırbaşları yaptım. Bazı kaidelerin başına rakam koyarak madde madde yazdım. Örnekleri ve bazı kelimeleri tırnak içine aldım. Metnin tamamını harekeledim. Nokta, virgül,ünlem ve soru işareti gibi imla kaidelerini kullandım. Bunlar Arapça metni kolay anlamak için çok önemli ve faydalıdır.________________

Bu kitapların eski baskılarında Arapça metni anlamak için sağına ve soluna yazılmış birçok kayd ve hâşiyeler ile yapılmak istenen işi ben bir nokta veya virgül koyarak ya da tırnak içine almakla hallettiğim için bu kayd ve hâşiyelerin pek çoğuna lüzum kalmadı.

Bu kitapların anlaşılmasını güçleştiren hususlardan biri de ibarenin veciz ve mübhem (kapalı (oluşu, sanki kelime kıtlığı var gibi daima hazifli ve muğlak ifadeler kullanılmış olmasıdır. Tabi bu güçlüğü yen- mek için de birçok kayd ve hâşiyeler yazılmasına lüzum duyulmuştur. Bunlardan bir kısmı Arapça metin anlamak için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ben bunlardan önemli olanları alıp parantez içine, metnin arasına, uygun yerlere koydum. Böylece Arapça metni mübhem ve muğlak olmaktan kurtardım.

Bu değerli Arapça gramer kitaplarını anlamakta güçlük veren hu- suslardan biri de bu kitaplarda sanki bir dilbilgisi felsefesi yapılmış olmasıdır.

Her ilmin kendine mahsus (terimleri) istilahları (olduğu gibi Arapça gramer ilminin de pek çok istilahları vardır. Tabii ki bunların Arap- çalarını olduğu gibi öğrenmek gerekir. Ancak ben bazılarının Türkçe karşılıklarını da parantez içinde ayrıca gösterdim.

Metnin Türkçe tercümesini yaparken mümkün olduğu kadar Arapça aslına ve lafzına bağlı kalmaya çalıştım. Ancak bazı yerlerde Arapça metnin lafzına bağlı bir tercüme iyi anlaşılmayabilir. Bu sebeple lafza bağlı kalmayı terk edip serbest hareket ederek sadece mânâyi doğru nakletmekle yetindim.

Bu kitaplardan azami fayda elde etmek isteyenler önce Arapça met- ni okumaya çalışmalı ancak anlayamadıkları yerlerde tercümesine bakmalıdırlar. Mezkûr kitaplar tavsiye ettiğimiz bu şekle göre okunur- sa büyük fayda sağlanır.

Sadece tercümeyi okuyup kaideleri öğrenmekte tek yönlü fayda vardır. Tercümeyi Arapça metin ile karşılaştırarak okumakta ise iki yönlü fayda vardır:

  1. Her Arapça cümleleri ve kelimeleri öğrenmek
  2. Hem de kaideleri kolay ve kısa zamanda öğrenmek.

İnşaallah bundan sonra bu Arapça nahv kitaplarının devamı olan ibn-i Hacib’in «Kafiye» adlı kitabını da aynı şekilde tercüme etmeyi düşünüyorum. Başarı Yüce Allah’tandır.

 

AVÂMİL VE İZHAR KİTAPLARININ MÜELLİFİ

Bu kitabın müellifi Birgivi Muhammed Efendi’dir (ölm. H. 981/M. 1573)

Müderris Ali Efendi adında fazilet sahibi bir zatın oğlu olup Balıkesirlidir.İlk tahsilini babasından yaparak ilmi sermayesini epeyce ilerlettikten sonra İstanbul’a gelip tahsiline devam etmiştir.

Padişah hazretleri (Kanuni Sultan Süleyman’in hocası Ataullah Efendi ile aralarında münasebet ve samimiyet hasıl olmasıyla adı geçen hoca delaletiyle Aydın velayetinin Ödemiş kazasına bağ- li Birgi nahiyesinde büyük bir medrese kurulmuş ve müderris- lik görevine Birgivi Muhammed Efendi getirilmiştir. Sözü geçen medresede ilim ve maʼrifete hizmet ederek ilme heves edenleri ve üstün şöhretini duyup etraftan gelen öğrencileri ilmi araştır- maları ile istifade ettirmiştir.

Ömrünün sonlarına yakın İstanbul’a gelip vezir-i azam Mu- hammed Paşa ile görüşerek halkın idaresi ve işleri hakkında bazı alimane mütalaa ve temennilerde bulunmuştur.

Hicri 981 yılında 55 yaşında Birgi’de taun hastalığına tutularak vefatetmiştir, Yüce Allah’ın rahmeti onun vebizim üzerimize olsun. İmam Birgivi’nin çeşitli konularda otuza yakın eseri vardır. Biz bunlardan sadece tercümesini yaptığımız «Avâmil ve İzhâr «<üze- rinde durmak istiyoruz.

Avâmil, amiller(kelimelerin sonuna tesir eden edat v.s) demek olup Arapça nahv hakkında kısa ve özlü bir kitapdır. Osmanlı alimlerinden bazıları) Avâmil) için şerhler yazmışlardır.

“İzhår” kitabına gelince bu da Arapça nahv yani cümle yapısı ve kuruluşundan bahs eder. Tam adı: “İzhar’ul- Esrar fi’n-Nahy” dır. “Nahvdeki sırların açıklanması” demektir.

Kitaptan bilgisayar çekimi

Avamil-Ve-İzhar-İmam-Birgivi.pdf, 273-Sayfa

 

Avamil Ve Izhar Pdf Kitabı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz olarak edinmek için aşağıdaki indir düğmesini tıklayın

 

Report broken link

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *