BÜYÜK-İSLAM-İLMIHALI -ÖMER-NASUHI-BILMEN-(ORJINAL)

 Buyuk Islam Ilmihali
  • Kitap başlığı:
 Buyuk Islam Ilmihali
  • Yazar:
Ömer Nasuhi
  • Kitap Sayısı
585
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Buyuk Islam Ilmihali-Ömer-Nasuhi-Bilmen-Kitap örneği

Büyük-İslam-İlmihali

Müslümanlar için her hususta bilgi sahibi olmak bir vazifedir. Din hususunda bilgi ise (İlmihal) adını alarak en birinci vazifeyi teşkil eder.

Her Müslüman için en büyük bir vecibedir ki, mensub olduğu mukaddes islam dini hakkında kafi derecede bilgi sahibi olsun, bu bilgisine göre dini vazifelerini yapsın, dini hayatını tanzin1 etsin.

Zaten bütün insanlığın bir manevi ruhu. Mesabesin de olan dinden, din bilgisinden hiçbir kimse müstağni olamaz. En eski zamanlardan beri gerek iptidaı kavimlerden ve gerek medeni, müterakki milletlerden hiç biri yoktur ki dine bağlı bulunmuş olmasın. .,,

Insanların hakiki rahatları, saadetleri ilahı bir din sayesinde tecelli eder, düşünceli şahsiyetlerin ruhları, vicdanları ancak böyle bir din sayesinde huzursuzluktan kurtulur, sükûnet bulur. Beşeriyetin yaradılışındaki yüksek gaye, ancak böyle bir dine sarılmakla husule gelir. O halde uyanık bir ruha, temiz bir vicdana malik olan hangi insandır ki, kendisini böyle hakiki bir dine ihtiyaçtan azade görebilsin? Kendi salahiyetini, istikbalini, saadetini korumak isteyen hangi bir insandır ki, böyle ulvi bir dinin i’ti­ kada, nezafete, ibadete, helal ve harama, ahlaka dair olan kutsal hükümleri hakkında ınuh taç olduğu bilgileri elde etmek istemesin? O mübarek dinin zuhuruna, i’tilasına, her tarafa yayılmasına velhasıl feyizli tarihine ait bir şeyler öğrenip bellemek arzusunda bulunmasın?

Hiç şüphe yok ki kendi varlıklarım kaybetmeyen uyanık fertler, cemiyetler öteden beri bu ihtiyacı, bu arzuyu kendi ruhlarında duymuş, dini eserleri aramaya, bunları bulup okumağa lüzum görmüşlerdir.

 Buyuk Islam Ilmihali

İnsanların bu fıtri temayüllerinden, bu ruhi ihtiyaçlarından dolayıdır ki, her asırda din alimleri tarafından binlerce dini eserler yazılmıştır. Ancak her zamanın; her muhitin haline, kabiliyetine göre bu gibi eserlerde birer yenilik göstermek, mahiyetleri daima mahfuz bulunacak olan dini mese­ leleri mümkün olduğu kadar herkesin anlayabileceği bir tarzda yazmak, bunların bir kısım hikmetlerini, faidelerini sade bir üslup ile göstermeğe çalışmak ta pek lazımdır.

Malumdur ki islam din.inin ihtiva ettiği hükümler başlıca şu dört kısma ayrılır:

1 – i’ tikada ait hükümler,

2 – İbadetlere. muamelel e re ait hi.-ikümler,

3 – Helala, harama, mübah ile mekruh a ait hükümler

4 – Ahlaka ait hükümler,…


for websites