Skip to content
Home » dort mezhebe gore islam fikhi pdf ındırın

dort mezhebe gore islam fikhi pdf ındırın

DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLÂM FIKHI

DORT MEZHEBE GORE ISLAM FIKHI
  • Kitap başlığı:
 Dort Mezhebe Gore Islam Fikhi
  • Yazar:
Abd al-Rahman al-Jaziri
  • Kitap Sayısı
10000
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

 1,176 total views,  7 views today

  • PDF Doğrudan  
indirin
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Dort mezhebe gore islam fikhi – Kitap örneği

Dort mezhebe gore islam fikhi

Sunuş

Tefsir, hadis, fıkıh ve tarih gibi İslâm ilimlerinin ana konularına dair pek çok eserin orijinallerini yayınladık.

Ülkemizde şimdiye kadar neşredilen tefsirlerin en genişi, en kapsamlısı olduğu gibi, ansiklopedik özelliği ile de bu alanda ayrıcalıklı bir yer tutan 16 ciltlik “Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri”nin neşrini gerçekleştirdik. Bugün ise sahasında büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız “Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı”nı siz okuyucularımıza sunmanın sevinci içindeyiz.

“Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı” Abdurrahman Cezîrî başkanlığında seçkin Mısır ulemâsından oluşan bir komisyonun uzun ve titiz çalışmasının ürünüdür. Kitap temizlik, namaz, oruç ve hac gibi ibadet konularından baş­ka hayatın hemen hemen bütün alanlarında karşılaştığımız problemlere, eh­lisünnet mezheplerinin Kur’ân, sünnet, icma ve kıyasa dayanan İslâmi çözümlerini toplamaktadır.

Kitapta her fıkhî mesele özel bir başlık altında ele alınmakta, konu ge­nel hatlarıyla açıklandıktan sonra, önce dört büyük mezhebin müşterek çö­zümlerine yer verilmekte, sonra da aynı bahis her mezhebe göre geniş ve herkesin anlayabileceği şekilde sade bir dille izah edilmektedir.

“Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı”, halen Ahlat müftüsü olan Mehmet Keskin tarafından dilimize kazandırıldı. Tercümede sade bir dil kullanıldı. Türkçeye tercümesi mümkün olmayan deyimler dışında günümüz Türkçesinde kullanılıp kolayca anlaşılan kelimelerin seçimine özen gösterildi. Ter­cüme edilmesi mümkün olmayan deyimler için kitabın sonuna bir lügatçe eklendi. Eserde delil olarak kullanılan âyet ve hadislerin asıl metinleri ko­nuldu.

 Kaynaklardaki yerleri de ayrı ayrı gösterildi. Kitabın kolay okuna­bilmesi için en uygun harf karakterlerini tercih ettik, baskı hususunda gerekli itinayı göstererek okuyucunun yorulmadan uzun zaman mütalâ etmesini sağ­ladık.                                                        

Kitaptan istifadeyi kolaylaştırmak için konuların genel alfabetik fihris­ti kitabın sonuna ilave edildi, isimler, deyimler indeksi konuldu.

Burada “Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı’nın Türkçeye kazandırılma­sında yılmadan çalışan mütercim Mehmet Keskin’e, tercümeyi baştan sona gözden geçirerek redaksiyonunu yapan Yüksel Kanar’a teşekkür eder, kita­bın hayırlara vesile olmasını dilerim

Dort Mezhebe Gore Islam Fikhi” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin5 thoughts on “dort mezhebe gore islam fikhi pdf ındırın”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *