Skip to content
Home » Fikh Ekber Serh – ücretsiz pdf indirin

Fikh Ekber Serh – ücretsiz pdf indirin

Fikh Ekber Serh
 • Kitap başlığı:
 Fikh Ekber Serh
 • Yazar:
Aliyyül Kari
 • Kitap Sayısı
154
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
PDF indirin
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Fikh Ekber Serh

el-Fıkhü’l-Ekber Hakkında

Ehl-i sünnet’in hem akaid hem de fıkıh ilminin oluşmasına büyük katkılarda bulunan Ebû Hanîfe, akaidi konu edinen ilme “el-fıkh fi’d-dîn” (el-Fıḳhü’l-ekber, Süleymaniye Ktp., İbrâhim Efendi, nr. 00372, vr. 100a) ve “el-fıkhü’l-ekber” (Cûzcânî, Şerḥu’l-Fıḳhi’l-ekber, Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3139, vr. 117b) adlarını vermiştir. Kendisine bu konuda çeşitli eserler atfedilmiş olup bunlardan el-Fıḳhü’l-ekber adıyla şöhret bulan risâlesi iki ayrı rivayetten oluşmaktadır.

Bu kitapta Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden Ebû Mutî‘ el-Belhî ve oğlu Hammâd b. Ebû Hanîfe aracılığıyla gelen iki farklı rivayet yer almaktadır. İlk rivayet daha sonra el-Fıḳhü’l-ebsaṭ olarak tanınırken, ikinci rivayet el-Fıḳhü’l-ekber olarak bilinmektedir.

Kitapta Ebû Hanîfe‘ye atfedilen görüşler, ilk dönem âlimlerinden İbn Abdülber, Hatîb el-Bağdâdî, Nûreddin es-Sâbûnî ve Cemâleddin el-Konevî gibi isimler tarafından da teyit edilmektedir. Ayrıca son dönem müelliflerinden Taşköprizâde ve Kâtib Çelebi gibi isimlerin eserlerinde de Ebû Hanîfe’ye el-Fıḳhü’l-ekber adlı bir risâle nisbet edilmektedir.

Kitabın muhtevasının Ebû Hanîfe’nin görüşlerini tam olarak yansıtmadığı, sonradan ilâveler yapılmış olabileceği görüşü de kabul görmektedir. Bu ilâveler arasında İmam-ı Âzam’ın döneminde tartışılmayan konuların yer aldığı ve bazı felsefî terimlerin kullanıldığı belirtilmektedir.

el-FIKHÜ’l-EKBER, İslam akaid ve fıkıh ilminin gelişimine önemli katkılar sağlayan Ebû Hanîfe’nin düşüncelerini içeren bir eser olarak bilinmektedir. Kitap, akaid ve fıkıh konularında derinlemesine bir araştırma sunmakta ve ilgili dönemdeki tartışmalara ışık tutmaktadır.

El-Fıḳhü’l-ekber, Ebû Hanîfe’nin Ebû Mutî‘ el-Belhî’ye verdiği cevaplardan oluşan bir risaledir. Soruların bir kısmı doğrudan Ebû Mutî‘ tarafından, bir kısmı ise meçhul sîgasıyla veya soru hazfedilerek yer alır.

Risale, fıkıh, iman, Allah’ın sıfatları, kader, emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, büyük günahlar, tekfir meselesi, kabir azabı, cennet ve cehennem gibi konuları kapsar. Hammâd rivayetinde ise iman esasları, Allah’ın birliği, sıfatları, peygamberler, mürtekib-i kebîre, tekfir, namaz, mûcize, keramet, kıyamet alametleri gibi konular ele alınır.

Risale, farklı itikadi fırkaların görüşlerini reddetme ve İslam akidesini anlatma amacıyla kaleme alınmıştır. El-Fıḳhü’l-ekber’in Ebû Mutî‘ el-Belhî rivayeti ve Hammâd b. Ebû Hanîfe rivayeti olmak üzere farklı nüshaları bulunmaktadır. Bu risalelerin çeşitli şerhleri ve tercümeleri yapılmıştır.

FIKH-I EKBER ŞERH-İ

 • FIKH-I EKBER  5
 • Önsöz  5
 • İmam Âzam’ın Hayatından Bir Özetleme 6
 • Doğumu ve Yetişmesi:  6
 • Nesebi:  6
 • İlme İntisab Etmesi:  6
 • Hocaları:  7
 • Fıkıh İlminde Temayüzü:  7
 • VII -Akaidde Mezhebi:  8
 • VIII -Hazır Cevaplığı:  8
 • X-Kadılıktan Kaçınması:  10
 • XI-Hapsedilmesi ve Vefatı:  11
 • Y Vehbi Yavuz  11
 • Giriş  11
 • Selefin Kelâm İlmine Karşı Çıkmalarının Sebepleri:  13
 • Netice:  14
 • İman Esasları  16
 • Tevhidin Esasları:  16
 • Tevhidin Çeşitleri:  17
 • Tevhid’den Bahseden Âyetler  17
 • Meleklere Îman : 19
 • Kitaplara İman:  19
 • Peygamberlere İman:  19
 • Öldükten Sonra Dirilmeye İman  20
 • Kadere İman:  21
 • Öldükten Sonra Hesap Günü :  21
 • Allah’ın Birliği :  21
 • Burhan-i Temânü:  22
 • Allah’ın Eşsizliği: 22
 • Zâti Ve Fi’lî Sıfatlar:  23
 • Zatî Sıfatlab  23
 • Allah’ın Konuşması Nasıl Olur? :  24
 • Görme Ve İşitme Sıfatları  25
 • İrade:  26
 • Fî’lî Sıfatlar: 27
 • Allah’ın İsim Ve Sıfatları:  29
 • Bütün Sıfatlar Ezelidir:  30
 • Allah’ın Sıfatları Yaratılmış Değildir:  30
 • Kur’an-ı Kerîm Allah Kelamıdır, Yaratılmış Değildir;  30
 • Kuran’daki Kıssalar Allah Kelâmıdır ;  32
 • Kuranda Geçen Yaratıklara Ait Sözler Yaratılmıştır :  33
 • Musa (AS)’ ın Allah İle Konuşması: 33
 • Hiç Bir Varlık Allah’a Benzemez:  34
 • Allah’ın Sıfatları Kullar Gibi Vasıtalı Değildir:  35
 • Kelâm Meselesindeki Görüşler:  36
 • Allah Teâla Bir Şeydir :  38
 • Allah Teâlâ Cisimsiz, Cevhersiz Var Olan Bir Şeydir;  39
 • Allah Teâlâ Sınırlı Değildir:  39
 • El – Yüz Gibi Sıfatlar Allah’ın Keyfiyetsiz Sıfatlarıdır:  40
 • Müteşabîh Âyetler Tevil Edilemez:  40
 • Allah Her Şeyi Yoktan Var Etmiştir  42
 • Allah Ezelde Her Şeyi Bilendir  42
 • Her Seyî Takdir Eden Yüce Allahtır  42
 • Hayır Ve Şer Allah’ın Takdiri Île Var Olur:  43
 • Allah Her Şeyi Önceden Yazı İle Yaratır:  43
 • Kaza İle Kader Allah’ın Sıfatlarıdır :  43
 • Kulun İşi Kendi İradesi İle Meydana Gelir:  44
 • Kader Hakkındaki Münakaşalar  45
 • Allah Teâlâ Her Şeyi Olduğu Gibi Bilir ;  47
 • Küfür De Îman Da Kulun Kendi Kazancıdır  47
 • Âdem (AS) in Zürriyetinin Yaratılması:  47
 • Allah’a Verilen Ezeli Sözü Bozmak :  48
 • Allah; Kulları Küfre Zorlamaz  49
 • Kul İşinin Yaratıcısı Değildir  49
 • Allah Kötülüğü De İyiliği De Murad Edee:  52
 • Peygamberler Masumdur;  55
 • Bazı Peygamberler Kusur İşlemiştir :  56
 • Hz Peygamber’in Vasıfları  58
 • Hz Peygamber Büyük-Küçük Hiç Bir Günah İşlememiştir  59
 • Hz Peygamber’den Sonra İnsanların En Faziletlisi:  59
 • Hz Peygamberin Ebû Bekir’i Yazılı Bîr Ahit İle Halife Nasb Etmekten Vazgeçmesi : 59
 • Hz Ömer’in Faziletti:  60
 • Hz Osman’ın Fazileti:  60
 • Hz Alî’nin Fazileti:  60
 • Dört Halife Gerçek Halifedîr :  61
 • Sahabileri Hayırla Anmak:  62
 • Büyük Günah İşlemekle Mü’min Kâfir Olmaz  62
 • Günahkâr Kimse De Gerçek Mü’mîndir :  63
 • Mutezilenin Ehl-İ Sünnetten Ayrılması:  63
 • Mestler Üzerine Mesh Etmek :  64
 • Fasıkın Arkasında Namaz Kılmak  64
 • Îmanla Ölen Cehennemde Ebedî Kalmayacaktir :  65
 • Müminin Ameli Zayî Olmaz :  66
 • Peygamberlerde Mucize :  67
 • Velîlerin Kerametleri  67
 • Kafirlerde Gökülen Hârikalar, Mucize Değildir :  68
 • Kafirlerin Elindeki Hârikalar İsyan Ve Küfürlerini Artırır : 69
 • Allah Ezelde Yaratıcı Ve Rızık Verendir :  70
 • Allah’ı Görmek :  70
 • Rüyada Allah’ı Görmek: 71
 • Yok Olan Birşey Midir?  71
 • İmanın Kısımları:  72
 • İman Artmaz – Eksilmez:  73
 • Müminlerin İmanda Eşitliği :  74
 • İslam’ın Hakikati  75
 • Dinin Hakikati   75
 • Allah’ı Tanımak :  76
 • Allah’a Hakkıyla Kulluk Etmek  76
 • Müminlerin Eşitliği  77
 • Allah Fazlı İle İhsan Eder Adaleti İle Ceza Verir:  78
 • Peygamberlerin Şefaati:  78
 • Amellerin Tartılması  79
 • Kıyamette Hasımlaşma:  80
 • Havz-ı Kevser Haktır  81
 • Cennet Ve Cehennem Hayatının Ebedîliği:  83
 • Allah’ın Hidayet Vermesi Ve Saptırması :  83
 • Kabirde Soru Sorulması:  84
 • Kabir Azabı Ve Ruhların İadesi  84
 • Allah’ın Sıfatlarını Farsça Söylemek 87
 • Allah’a Yakınlık-Uzaklık Keyfiyetsizdir :  87
 • Kur’an-ı Kerim Mushaf’larda Yazılı Olan Allah Kelamıdır  88
 • Peygamberlerin Îman Üzerinde Öldüğü Kesindir:  90
 • Ebu Tâlib’in Kafir Olarak Ölmesi :  90
 • Hz Peygamberin Çocukları 90
 • Hz Peygamberin Hanımları:  92
 • İnançtaki Şüpheleri Gidermek:  92
 • Miraca İnanmak:  92
 • Deccal, Ye’cüc-Me’cüc’ün Çıkması Ve HzÎsa’nın İnmesi  93
 • Miraç Ve Allah’a Mekân İsnadı:  94
 • Hz Peygamber’den Sonra En Üstün Peygamber  96
 • Meleklerin İnsanlardan Üstünlüğü  98
 • Sahabe’nin En Üstünü :  99
 • Müctehitlerin Üstünü:  99
 • Sahabe Çocuklarının Üstünlüğü  100
 • Hiçbir Veli Peygamber Derecesine Ulaşamaz  100
 • Kul’dan Hiçbir Suretle Teklifler Düşmez:  101
 • Naslar Zahirî Mânâlarına Alınır  101
 • Allah’ı Görmek Hakkındaki İhtilaflar  102
 • Rüyada Allah’ı Görmek  103
 • Öldürülen Eceli İle Ölür  103
 • Ruh Yaratılmıştır  104
 • Rızkın Taksimi  105
 • Kul İçin Yararlı Olanı Yapmak Allah Üzerine Gerekli Değildir:  105
 • Haram Da Rızıktır  105
 • Allah Vaadinden Dönmez, Vaidinden Dönebilir  106
 • Küçük Günahlardan Dolayı Azab Caizdir  107
 • Ölüler İçin Yapılan İyilikler Onlara Fayda Verir  108
 • Kafirlerin Duaları Kabul Değildir  109
 • Cinlerin Kâfirleri İçin Cehennem Azabı Vardır  110
 • Şeytanların İnsanlar Üzerindeki Tasarrufu  111
 • Müctehid Hata Da İsabet De Edebilir  111
 • İman Artma Ve Eksilme Kabul Etmez  112
 • İman İle İslâm Birdir 113
 • Allah’ı Akıl İle Bulmak Herkese Farzdır  115
 • Allah Teâlâ Zulme Gücü Yetmekle Vasıflanmaz  115
 • İmanda İtibar Sonucadır :  116
 • Allah, Kula Gücünün Yetmediğini Teklif Etmez :  117
 • Taklitçinin İmanı Sahihtir  119
 • Sihir Ve Nazar Haktır  121
 • Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmek Küfürdür  121
 • Kâhinlerin Haberlerine İnanmak:  121
 • Kur’an, Söz Ve Mânaya Birlikte Verilen İsimdir  124
 • Kötülüğü Helal Kabul Etmek :  124
 • Kıble Ehline Kâfir Denmez  125
 • Tövbeleri Kabul Etmek Allah’n Bir Lüttudur  126
 • Dedikodu Ve İftiranın Tevbesî :  130
 • Bütün Günahlardan Tevbe Etmek  131
 • İstikamet Kerametten Üstündür  131
 • Kıble Ehlinin Tekfiri Caiz Değildir  131
 • Kendi İsteği İle Küfür Kelimesini Söylemek Küfürdür  132
 • Hz Ebu Bekir’in Hilafetini Ve Sahabîlîğini İnkâr  132
 • Dinden Dönmenin Hükmü  132
 • Bîdatçılar Birbirine Kâfir, Derler 133
 • Mürted Kişiye İslâm’ın Arzedilmesi  133
 • Küfrü Gerektiren Düşünceyi Akla Getirmek  134
 • Hadisleri İnkâr Etmek  134
 • Zorla Hz Peygamber’e Söğmek  135
 • Kıraat Ve Namazla İlgili Küfür Sözleri  135
 • Kur’an Okumakla Alay Etmek  136
 • Kur’an’ın Sözlerini Kendi Sözü İle Karıştırmak 136
 • Kur’an’dan Ücret Alma İle İlgili Sözler  137
 • Haram İşlerken Bismillah Demek  137
 • Namazla İlgili Küfür Sözleri  137
 • Farzları İnkâr Etmekle İlgili Sözler  138
 • Abdestsiz Olarak Kıbleye Yönelmek  138
 • İlim Ve Âlimler Hakkındaki Küfür Sözleri  139
 • Kıyafetle İlgili Sözler  139
 • Kur’an Öğretenlerle, Vaizlerle Ve İlim Meclisi İle Alay Etmek  139
 • Boşanma Ve Âlimlere Hakaretle İlgili Sözler  140
 • Allah’ın Rahmetinden Ümit Kesmekle İlgili Sözler  140
 • Şeriatla İlgili Küfür Sözleri  140
 • Açık Ve Kapalı Küfür Sözleri  141
 • Mînhac’ul-Musaün Adlı Kitaptan Bazı Meseleler 148
 • Hastalık, Ölüm Ve Kıyametle İlgili Küfür Sözleri  149
 • Kıyamet-Cennet Ve Cehennemle İlgili Küfür Sözleri  149

Kitap “Fikh Ekber Serh” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *