Skip to content
Home » gunyetut-talibin – İlim ve Esrar Hazinesi pdf indirme

gunyetut-talibin – İlim ve Esrar Hazinesi pdf indirme

GUNYETUT-TALIBIN – İLIM VE ESRAR HAZINESI
  • Kitap başlığı:
 Gunyetut Talibin
  • Yazar:
Seyyid Abdülkadir Geylani
  • Kitap Sayısı
529
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

gunyetut-talibin- Kitap Örneği

GUNYETÜ’T-TALİBİN – Önsöz

Bismillah al-Rahman al-Rahim

HER HAYIR KAPISININ ANAHTARI BESMELE. BAŞLIYALIM KİT.ABA YÜCE ALLAH İSMİYLE. İHSAN KAPILARINI SEN BİZE AÇ, YA RABBİ! ÜSTÜMÜZE BEREKET, MAĞFİRET SAÇ, YA RABBİ!

Devamlı var olan, Ondan başkası Onunla varlıkta duran, varlığının başlangıcı ve sonu· olmayan, zatında, sıfatlarında ve işlerinde ben­ zeri ve ortağı bulunmayan, yaratılmışlardan hiçbirine benzemeyen; diri, bilici, işitici, görücü, dileyici, gücü yetici, söyleyici ve yaratıcı olmak sıfatlarına sahip olan Allahu Teâlâ’ya, OL emri ile yarattıklarının sayısı kadar, sevdiği ve beğendiği gibi hamd ü senalar olsun!

Bütün dualar, iyilikler onun Peygamberi ve en sevdiği kulu, insan­ lamı her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ve onun yüksek, temiz ve Nuh aleyhi, ­ selamın gemisi gibi olan Ehle-i Beytine ve haklarında: «Esbabını gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız., kurtulursunuz buyurulan Ashabının hepsine (rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmain) ve bunları sevenlere ve izlerinde gidenlere olsun!

Cenab-ı Hak, bütün insanlara, sayılamayacak kadar çok nimet, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü, en kıymetlisi olarak da Resuller ve Nebiler (aleyhimüsselam) göndererek ebedi saadet yolunu göstermiştir ve: Nimetlerimin kıymetlerini bilir, emrettiğim gibi kullanır­ sanız, onları arttırırım. Kıymetlerini bilmezseniz, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azabı ederinin buyurmuştur.

Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifte: ümmetimin alimleri, Beni İsrail’in Peygamberleri gibidir, diğer. Bir hadis-i şerifte de: Alimler Peygamberlerin varisleridir, buyurdu. İmam-ı Rabbani (kuddise sirruh), bu ikinci hadis-i şerifi açıklarken şöyle buyurur: Varis, varisi olduğu kimsenin, her şey ‘inde varisidir.

Peygamber efendimizin (sallallahu aleyhi ve sell”‘”1,)- varisi olanlar da her hususta onun varisidir. İlminden, ahlakından, nübüvvet ve vilayet kemal atından hisselerini alanlardır.

Yalnız fıkıh bilgisi olana fıkıh alimi, yalnız tasavvuf bilgisi olana tasavvuf alimi, yalnız ke­ lam bilgisi olana da kelam alimi denir. Hepsini kendinde toplayana (alim) -denir. İşte hadis-i şerifte, peygamberlerin (aleyhimüsselam) varisleri diye bildirilen alimler, bu alimlerdir.

Kur’an-ı Kerim’i ve Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerini ezberleyen, derin manalarını, peygamberlik kandilinden aldıkları nur ile anlayan, ilmin, amelin, takvanın, keremin, cömertliğin, vilayet, ihlas ve rızanın· sembolü olan meşhur dört mezhep imamı ve Süfyan-ı Sevri, Cüneyd-i Bağdadi, Ma’rif-ı Kerhı, Seyyid Aodülkadir-i Geylani (rahmetullahi aleyhim) varis olan bu alimlerin, en önde gelenleridir. Cahillik, taşkınlık ve sapıklık sahrdla­ rında dolaşanlara yol gösterici, insanlığın, insafın dışına çıkmış olan­ ları uyarıcı, şeytana, nefse ve aldatıcı dünyaya kapılanlara sözleri, ke­ rametleri yakıcı yıldırımlar gibi inip şaşırtıcı ve geriye döndürücü; ibadet edenlerin, İslam ahlak ve edebini kendine mal edip bunlarla yaşayanların, takva, vera ve ihlas sahiblerinin, kendinden kurtulup Allahü tealaya yaklaşanların, kendi varlığını unutup Hak ile bekaya kavuşanların, ömürlerini ahiretlerinin ermayesi yapanların, korku, ümid, tevekkül, rıza, sıdk, muhabbet ve aşk sahralarında dolaşıp, susuzluktan yananlara Nisan bulutu gibi rahmet akıtanların imdadına yetişici, tepeden tırnağa kadar şeriate uyup, tarikat ve hakıkatın sırlarına kamışan bu alimler ve gerçek mutasavvıflardır. Onlardan ne kadar konuşulsa az, onlar ne kadar övülse az, onlar ne kadar sevilse yine azdır. fslam dininin tümünü kendilerinden sonrakilere ulaştırmak için gece gündüz çalışan, din. ve vatanlarını düşmanlardan korumak için istirahatlarından vaz geçip, Allah yolunda şehid olan o necib insanlardır.

Euzü Besmele okuyarak bugünkü Türkçeye çevirmesine başladığım Gunyetü’t-Talibin kitabı Gavsü’s-Sakaleyn, Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin (kuddise sirruh) en tanınmış, en kıymetli kitaplarındandır. Kitabın aslı Arabi dil ile yazılmıştır. İlk def’a, Sultan Abdülhamid han zamanında Süleyman Hasbi tarafından hicri 1304 yılında Osmanlıcaya çevrilmiş ve Matbaa-i Osmaniye’de basılmıştır. Dil oldukça ağırdır. Bu çevirimizde elden geldiği kadar, kitabın üslubunu bozma­ mağa, bunun yanında herkesin anlayabileceği sade bir dille yazmağa gayret ettik.

Ancak memleketimizde Hanbeli mezhebi. Yaygın olmadığından, fıkıhla ilgili birkaç sahifeyi bu tercümeye almadık. Yanlış anlama ihtimalinden çekindik.

Okuyunca gerçek bir hazine olduğunu kabul etmemek imkânsız. Bilinmeyen, duyulmayan bir ilim ve esrar hazinesi. Çevirme süresince…

Kitap “Gunyetut Talibin” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Tags:

2 thoughts on “gunyetut-talibin – İlim ve Esrar Hazinesi pdf indirme”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *