Skip to content
Home » Hadislerle Kur’an Tefsiri Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tefsir Bil-Mesur Suyuti Tefsiri 16 Cilt pdf ındırın

Hadislerle Kur’an Tefsiri Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tefsir Bil-Mesur Suyuti Tefsiri 16 Cilt pdf ındırın

HADISLERLE KUR’AN TEFSIRI  ED-DÜRRÜL-MENSUR FIT-TEFSIR BIL-MESUR SUYUTI TEFSIRI
  • Kitap başlığı:
 Hadislerle Kuran Tefsiri
  • Yazar:
İmam Suyuti, Zekeriya Yıldız
  • Kitap Sayısı
10495
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Hadislerle Kur’an Tefsiri  Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tefsir Bil-Mesur Suyuti Tefsiri (16 Cilt)

Abdurrahman b, Muhammed b. Ebi Bekir es-Suyiti (849 H./1445 M.-911H./1505 M.)

Çeviren – Zekeriya Yıldız

HADİSLERLE KUR’AN TEFSİRİ  ED-DÜRRÜL-MENSUR FİT-TEFSİR BİL-MESUR SUYUTİ TEFSİRİ (16 CİLT)

Bu eseri hadis kitaplarının bir türü olarak gördüğümüz için yayın listemiz arasında yer verdik. İçinde oldukça nadir hadis kaynaklarından binlerce alıntı mevcuttur. Bu temel kaynakların zamanımızda bulunmayışı Dürr ’ün değerini kat kat artırmıştır.   

Bu tefsire yapılan yegane eleştiri içinde İsrâiliyât denilen Yahudi ve Hıristiyan kutsal metinlerine dayananan kimileri efsaneler boyutuna kadar ulaşabilen sıradışı rivayetlerdir. Bunların anlatıcıları, Ka’bu’l-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih gibi belirli kişiler olup Suriye bölgesinde mevcut sözel ya da yazılı metinlerden alıntılar vermişlerdir. Bizce İsrâiliyât, zamanımızdaki kanonik İncil ve Tevrat nüshasından farklı olarak o dönemde Ehl-i kitabın elinde bulunan bazı metinler olsa gerektir.

 Elinizdeki bu kitapta yer almalarının en önemli sebebi, Suyuti ‘nin tüm eserlerinde takip ettiği yönteminden kaynaklanmaktadır. Suyuti genellikle konuyla ilgili her şeyi toplar ve sonra isterse eleştiriye tabi tutar.

 Bu tür İsrâiliyât’ın bulunduğu yerler genelde İslami kaynaklarda pek fazla detayları anlatılmayan geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin yaşadıklarına dair kıssalardır. Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi vesellem) tavsiyesi üzere bu tür rivayetleri ne kabul etmek, ne de reddetmek en isabetli yol olsa gerektir.   

Yusuf Özbek İndirdiği kitabıyla gönüllere huzur veren, hidâyetinin nuruyla kullarını karanlıklardan aydınlıklara çıkaran, tilavetiyle basiretleri nurlandıran, hükümleriyle şaşkınlara yolu ve emirlerini hakkıyla ifa edip nefislerini ıslah edenlere kurtuluşu takdir eden Yüce Allah’a hamdolsun.   O ki kitabını hak ile batılı açık bir şekilde ayıran furkân kıldı.

 Hükümlerine tutunup onu önder edinen kurtuluşa erer, hem dünya hem âhiretini ıslah eder. Göz ardı edip umursamayan ve bu hidayet karşısında kendi heva ve heveslerinin peşinde giden de hüsrana uğrayıp çabaları boşa gider. Kur’ân-ı Kerîm, Yüce Allah’ın kusursuz hücceti ve ebedi mucizesidir.

 Tertemiz ve binbir şifası bulunan bu tatlı kaynaktan içmeye doyulmaz, mucizeleri tükenmez ve tekrar tekrar okumakla bıkkınlık vermez.   Salâtu selam da insanların en hayırlısı, peygamberlerin sonuncusu, Kur’ân’ın hüküm ve manalarının bizlere açıklayan peygamberimiz Muhammed b. Abdullah’a, onun bu açıklamalarını muhafaza edip sonradan gelenlere nakleden, böylece bu kitaplarda yazılmasına ve ilim erbabı tarafından günümüze kadar yetişmesine vesile olan ailesine ve ashabına olsun. Allahım! Hepsinden razı ol ve bizden yana onlara hayırlar ihsan et. Nimetleri bol Cennetlerinde de bizleri onlarla birlikte kıl.   

Suyuti nin (ö.h. 911) ed Dürrül Mensur fit Tefsir bil Mesur eseri, gerek telif, gerekse tasnifi bakımından olağanüstü ve eşsiz bir eserdir. Alanında eşi benzeri bir eser yazılmış değildir. Suyuti kendisinden daha önce gelen îbn Cerîr et-Taberî, Abd b. Humeyd, Vekî’ b. el-Cerrâh, İbn Ebî Hatim, İbnu’l-Münzir, İbn Merdûye ve Se’âlibî gibi imamların, tefsirle ilgili Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem), sahabi ve tabiînden derledikleri rivayet ve sözleri bu eserine koymuştur. Bunun yanında hadis imamlarının tefsir, esbabı nüzul gibi alanlarda Sünen ve Cami’ gibi eserlerde tahrîc ettikleri rivayetleri

de kullanmıştır.   Bu şekilde alanında benzersiz bir tefsir ortaya koymuştur ki böylesi bir eser de ancak Suyuti gibi derinlemesine bir ilme, geniş bir ufka, engin bir sabra ve akıcı bir kaleme sahip olan kişilerin elinden çıkabilir. Telif ile tasnifteki hızında benzersizdi ve konularını kaynaklandırmada çok dikkatliydi. Ne var ki sehven de olsa gözünden kaçırdıkları da olmuştur.

Örneğin, “…İçinizden bir kısmı da Ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken bilmez olurlar…”1 ( Nahl Sur. 70) âyetinin tefsirinde, Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın Peygamberimizden (sallallahu aleyhi vesellem )naklen aktardığı: “Allahım! Cimrilikten..  sana sığınırım” hadisini, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, Ahmed, Ebû Ya’lâ ve başkalarında bulunmasına rağmen sadece İbn Merdûye’ye dayandırarak zikretmiştir.   Suyuti , Dürr tefsirinden önce tefsir alanında iki eser kaleme almıştı. İlki, Mecmau’l-Bahreyn ve Matlau’l-Bedreyn isimli eserdir.

el-İtkân kitabını da bu esere bir giriş babında kaleme almıştır ki el-İtkân’ın sonsözünde şöyle der: ” Tefsire yönelik gelen rivayetleri, söylenen sözleri, yapılan yorumlama ve çıkarımları, göndermeleri, metnin gramer ve diliyle alakalı görüşleri, bu yönde anlatılan kıssa ve anekdotları, metni açıklamaya yarayacak değişik düşünceleri kapsamlı bir tefsirin içinde kullandım ki okuyucu ayeti anlamada başka bir şeye ihtiyaç duymasın. Adını da Mecmau’l-Bahreyn ve Matlau’l-Bedreyn olarak koydum.

 Bu kitabı da ona bir mukaddime, bir giriş mahiyetinde kaleme aldım.”1 Suyuti, uslüp ve metod olarak İbn Cerîr et-Taberî’nin Tefsir’ine benzer hatta ondan daha kapsamlı bir eser ortaya koymak istemiş, ancak anladığımız kadarıyla bu düşüncesini tamamlayamamıştır.  

Dürr ‘den önce tefsir alanında kaleme aldığı ikinci eser ise Tercümânu’l-Kur’ân’dır. Âyetleri Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashabın sözleri ile açıkladığı bir eserdir ki buna eserin girişinde geniş bir şekilde değinir.

Bu eser hakkında da el-İtkân kitabının sonsözünde şöyle demiştir: “Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) tefsirle ilgili kimisi merfû, kimisi mevkuf, onbin küsur kadar olan sözlerini içeren dört ciltlik bir eser kaleme aldım ve adını Tercümânu’l-Kur’ân koydum

Hadislerle Kuran Tefsiri” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


Arapçayı Sıfırdan Akıcı Olmaya Öğrenmek İçin Tıklayınız

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *