Skip to content
Home » HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA HADÎSİN TEDVİN pdf

HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA HADÎSİN TEDVİN pdf

Hz Peygamber Zamaninda Hadisin Tedvin
  • Kitap başlığı:
 Hz Peygamber Zamaninda Hadisin Tedvin
  • Yazar:
Muhammed Hamidullah
  • Kitap Sayısı
17
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın

HZ. PEYGAMBER ZAMANINDA HADÎSİN TEDVİN

Hz Peygamber Zamaninda Hadisin Tedvin – Kitap örneği

….Hadis, Peygamber Aleyhi selamın sözlerinden, yaptıklarından ve takrirlerinden ibarettir. Sözün, en sahih ve en sadık olanı her ne kadar Kur’an ise de biz burada yalnızca Peygamberimize ait olan Hadislerden bahsedeceğiz. Hadis üç suretle yazılmıştır: 1 — Peygamber” Aleyhisselâram emriyle yazılan resmi vesikalar. 2 — Peygamberin emriyle yazılmış olan gayri resmî vesikalar. 3 — Asri-nebevide Sahabenin yazdıkları yazılar.

Resmî vesikaların tahririne Hicretten önce başlandığı görülmektedir. Meselâ Müslümanların Habeşistan» hisret ettiklerinde, Peygamberimiz Necaşiye bir nâme yazarak ona iki amcazadesi, Cafer bin E b i Talip ile Talibi tanıtm ış.ve Necaşiye «sana Cafer ve başka. Müslüman’lar vasıl olduklarında, onlara mihmandarlık el» diye hitap etmişti (3). B ir kaç müverrih der ki, Temîmül-Dârî Mekkede Hicreten önce Müslüman olduğu zaman.

Peygamberden şöyle bir talepte bulunmuş: Allah, Peygambere Filistiniıı fethini müyesser kıldıkta, Peygamberimiz, Temîmül Dârîve Hebrun ile başka kasabaların gelirlerini ba ğışlıyacak. Peygamberimiz dahi mumaileyhin bu talebini kabul etmiş ve ona bu mânada bir de mektup yazmıştı (4). Bundan başka Peygamberin Hicret yolunda iken, rastladığı müdlicli Sü.rakâya bir emân mektubu yazdığı malûmdur (5).

Bundan başka Peygamberimiz, Medineye varınca bu şehrin müslim ve gayri, mii,sİ im halkını topladı. Onlara danıştıktan sonra, burada kurduğu şelıir.devletin ana yasasını yazdı (6). Bunun asıl mü him olan tarafı şudur ki, bir devlet reisi tarafından dünyada yazılan ilk anayasa kanunu olmasıdır. Burada devlet reisi ile – tabaasınm karşılıklı hakları ile vecibeleri yazılmıştır.

Ne gü zelbi r talihimiz varmış ki, bu kıym etli vesikanın metni elimize tam olarak varmıştır. Metin 52 maddede» ibaret olup içinde savunmadan, adaletten, iştimaî teminattan, gayri müslim teba anın durumlarından ve onlarla tesis edilecek münasebetlerden bahsedilmektedir.

Her devletin arazisi nasıl sınırlanırsa, Pey gamebrimiz Medine şehir devletinin de Sınırlarını tahdit et mişti. R âfi’ bin Hadîc Razivallahu anhü derki: (Medine. Resu iullah aleyhissellemin haram kıldığı bir Haremdir. Bu ise nez dinizde haklı duran havlânî bir deri üzerine yazılıdır (7). Bu sırada Peygamber Sallallahü Aleyhisselâm, Müslümanların sa yılmasını em retti. Buhârî «Sahih» inde (8) derki: «Resulüllah Sallallahü Aleyhivessellem dediki; İslâm olduklarını söyleyenleri bana yazınız. Ona bin beş vüz er (adı) yazdık.’*

 Pey gamberimiz, Aleyhisselâm, bu işleri, yoluna koyduktan sonra, Hicretin ilk senesinde Medineden çıkarak Cüheyne, Gifâr, Damra, Müdlic ve daha başka kabilelerin diyarına gitti; onlar la – metinleri elimize varan – muahedeler akdedip yazdı; daha sonraki yıllarda, araziyi ve su kaynaklarını dirlik olarak da ğ ıttı; emân mektupları yani barış muahedeleri yazdı.; askerî ve sivil reislere emirler yazdı; onların sorularını yazıyla ce vaplandırdı; hatalarını düzeltti: hattâ bir defasında Mekkelilerden Zemzem suyunu istedi.

Bundan başka Kaysara, Kisra va, Makavkas’a, Necaşiye ve daha başkalarına mektuplar yazarak İslâm dinine davet etti. (Mukavkasa yazdığı mektubun aslı, İstanbul Topkapı Sarayında m evcuttur!. Valilerine zekâ tın kaynaklan, yaralama vakalarında azanın kıymeti ve, verire hakkında tarife listeleri hazırlayıp gönderdi. Peygamberimiz zamanında yazılmış vesikaların sayısı üçyüzü geçmektedir. Bunlun (Peygamberin ve Ra»it Halifelerin devrine ait siyasî vesikalar) adı altında toplayıp bastırmıştım.

Bu vesikaların ikinci baskısı Mısırda makina altındadır.  Peygamberin emriyle yazılan gayri resmî vesikalar meya lımda şutiu zikretmek mümkündür. Buharî (9) der ki: «Pey gamber Aleyhisselamuı Mekkeniıı fethinde irad ettiği mühim nutku, Ebu-Şâh adındaki Yemenli bir Müslüman dinlemiş ve Peygamberden o nutkun yazılarak kendisine verilmesini iste mişti. Peygamberin emriyle adamın arzusu yerine getirildi»

Sahabenin çoğu ise rivayet ettikleri Hadisleri bizzat ken dileri kaleme almışlardı. Onlardan ancak bir kısmının isim le rini zikretm ekle iktifa edeceğiz…

Hz Peygamber Zamaninda Hadisin Tedvin” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *