Islam Hukuku Tarihi
 • Kitap başlığı:
 Islam Hukuku Tarihi
 • Yazar:
Ekrem Buğra Ekinci,
 • Kitap Sayısı
299
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukuku Tarihi – Kitap örneği

İSLAM HUKUKU TARİHİ -ÖNSÖZ

 • GİRİŞ : 13
 • Birinci Devir
 • HAZRET-İ PEYGAMBER DEVRİ
 • MEDİNE DEVLETİ 15
 • TEŞRİ’ USULLERİ 17
 • NESH 20
 • HAZRET-İ PEYGAMBERİN İCTİHADLARI 23
 • HUKUK KAYNAĞI OLARAK HZ PEYGAMBERİN HANIMLARI 27
 • HADiSLERİN YAZDIRILMASI 29
 • ASR-1 SAADETTE TEDRİSAT31

İkinci Devir

 • SAHABE-İ KİRAM DEVRİ
 • SAHABENiN HUKUKı MESAISI 33
 • KUR’AN-! KERiMİN MUSHAF HALİNE GETİRİLİŞİ 34
 • SAHABE’NİN İCTİHADLARI 37
 • SAHABE’NIN HUKUK US LU 38
 • HUKUKİ YENİLİKLER 39
 • S•iYASAi HfILAFLAR 40
 • DEVLETİN HUKUKÇULARA MÜDAHALESİ 45
 • MEŞHUR SAHAf3I HUKUKÇULAR 45
 • Üçüncü Devir
 • T ABİIN VE TEBE-İ TABİİN DEVRİ
 • TABİİN VE TEBE-i TABİiN DEVRİ 67
 • HİCAZ VE IRAK MEDRESELERİ 68
 • HUKUK TEDRİSATI 70
 • ADLİYE VE KAZA 70
 • DEVLETİN HUKUKA MÜDAHALESİ 71
 • TABİİNİN MEŞHUR HUKUKÇULARI 72
 • Medine-i münevvere , 72
 • Mekke-i mükerreme 74
 • Kılfe 74
 • Basra 76
 • Şam 76
 • Kahire 77

Dördüncü Devir

 • HUKUKUN TEDVİNİ VE MEZHEBLER
 • İMAM-! A’ZAM EBÜ HANiFE ve HANEFi MEZHEBİ 80
 • İmam Ebu Hanife’nin Hayatı ve Tahsili 80
 • İmam Ebu Hanife’nin Hususiyetleri 82
 • İmam Ebu Hanife’nin Tedris Usulü 83
 • Hanefi Mezhebinin Usulü: 85
 • İmam EbO Hanife ve Hadis İlmi : 90
 • İmam Ebfi Hanife ‘nin Hususi Hayatı 91
 • İmam EbO Hanife’nin Eserleri 92
 • İmam Ebu Hanife’nin Talebesi 92
 • İmam Ebu Yfisuf 93
 • İmam Muhammed Şeybanı 94
 • İmam Züfer 96
 • İmam Hasen bin Ziyad 97
 • İmam Ebfi Hanife’nin önde gelen diğer talebeleri 97
 • Hanefi Mezhebinin Yayılışı 99

İMAM MALİK VE MALİK! MEZHEBİ 100

 • İmam Malik’in Hayatı 100
 • İmam Miilik’in Tedrisatı 100
 • Malik’i Mezhebinin Usulü 1O1
 • İmam Malik’in Talebesi 103
 • Maliki Mezhebinin Yayılışı l 04

İMAM ŞAFİ’İ VE ŞAFİ’I MEZHEBİ 105

 • İmam Ş1lfi’i’nin Hayatı 105
 • Şafı’i Mezhebinin Usulü 106
 • İmam Şafı’i’nin Eserleri 108
 • İmam Şafi’ı’nin Talebesi ·······•· 108
 • Şafı’i Mezhebinin Yayılışı 111

İMAM AHMED BİN HANBEL VE HANBELl MEZHEBİ Ilı

 • İmam Ahmed’in Hayatı 111
 • İmam Ahmed’in Usulü 111
 • İmam Ahmed’in Eserleri 112
 • İmam Ahmed’in Talebesi : : ı13
 • Hanbeli Mezhebinin Yayılışı I14
 • MEZHEBİ YAŞAMAYAN HUKUKÇULAR 114
 • İmam Evzai I I4
 • İmam Süfyan Sevri 114
 • İmam Leys bin Sa’d 115
 • İmam Süfyan bin Uyeyne I15
 • Davud İsbehani 115
 • Bu Devrin Diğer Meşhur Hukukçuları I ı7
 • EHL-İ SÜNNET DIŞINDAKİ MEZHEPLER I l 8
 • Haricilik I19
READ  KITABUL EMVAL pdf indirin

Şiilik (Şia) 120

 • Zeydiyye 121
 • lmamiyye 123
 • GuHlt-ı Şia 126
 • ismailiyye 126
 • Vehhabilik (Selefiyye) 128
 • Beşinci Devir

TAKLİD DEVRİ

 • TAKLiD DEVRİ l 31
 • İCTİHAD KAPISI 135
 • MEZHEB TAKLİDİ 137
 • MEZHEB TEASSUBU 137
 • HİLAFİYAT (MUKAYESELİ HUKUK) 139
 • RESMi TEDViN 140
 • ADLİYE VE KAZA 143
 • İSLAM HUKUKU VE AVRUPA 144
 • İSLAM HUKUKUNUN BU DEVİRDEKİ TEDViNİ:
 • FIKIH KiTAPLARI 146
 • 8 İslam Hukuku Tarihi
 • Usfil-i fıkh ilminde metodlar 146
 • Hanefi Mezhebinin Meşhur Usul Kitapları 148
 • Malik1 Mezhebinin Meşhur Usıll Kitapları 149
 • Şafı’i Mezhebinin Meşhur Usul Kilaplan 149
 • Hanbeli Mezhebinin Meşhur Usıll Kitapları 150
 • FUru-ı fıkh kitapları 150
 • Metnier l 50
 • Şerhler 151
 • Haşiyeler, 15 l
 • Feıvll Kitapları 152
 • Hukuk Kitaplarının Enteresan İsimleri l 52
 • Hanefi Mezhebinin Meşhur Kitapları l 53
 • Miiliki Mezhebinin Meşhur Kitapları 157
 • Şafi’i Mezhebinin Meşhur Kitapları 158
 • Hanbeli Mezhebinin Meşhur Kitııplan 158
 • Dört Mezhebe Göre Yazılmış Meşhur Kitaplar 159
 • TEFSİR KİTAPLARI 160
 • HADİS KİTAPLARI 160
 • KELAM ÇALIŞMALARI 161
 • HUKUK TEDRİSATI 161
 • TAKLİD DEVRİNİN MEŞHUR HUKUKÇULARI 164
 • Hanefi Hukukçuları I 66
 • Maliki Hukukçuları I 96
 • Şafii Hukukçuları 203
 • Hanbeli’ Hukukçuları 223
 • Altıncı Devir

TAKNİN DEVRİ

 • TAKNİN DEVRİ ····················””································· 229
 • OSMANLI DEVLETİ’NDE TANZİMAT 230
 • HUKUK TEDRİSATI 232
 • SON ASIR İSLAM HUKUKÇULARI 233
 • BATI’DA İSLAM HUKUKU TEDKİKLERİ 25 I
 • Ebfı Hüreyre ve Hadis Rivayeti 252
 • İSLAM HUKUKU VE MODERNİST CEREYANLAR 253
 • İslam Hukuku ve Tarihsellik 255
 • Hilafetin Saltanata Dönüşmesi 256
 • OSMANLI DEVLETİ’NDEN SONRA KANUNLAŞTIRMA 256
 • İçindekiler 9
 • İSLAM HUKUKUNUN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 257
 • SON ASIRDA iSLAM HUKUKU VE DÜNYA DEVLETLERİ 260

İslam Hukuku ve Anayasalar 260

 • Mısır 260
 • Lübnan 261
 • SQriye 262
 • Ürdün 263
 • İsrail 263
 • Irak 264
 • İran 265
 • Yemen 265
 • Kuveyt 265
 • Bahreyn 266
 • Katar 266
 • Umman 266
 • Birleşik Arab Emirlikleri 266
 • Suudı Arabistan 267
 • Tunus 267
 • Fas: 267
 • Cezayir 268
 • Libya 268
 • Sudan 269
 • Habeşistan (Etyopya) 269
 • Somali 270
 • Kenya 270
 • Uganda 270
 • Tanzanya 270
 • Komor 271
 • Çad 271
 • Nijer 271
 • Mali 271
 • Moritanya 271
 • Senegal 272
 • Gine (Guinee) 272
 • Burkina Faso 272
 • Gambia 273
 • Gana 273
 • Nijerya 273
 • 10 İslam Hukuku Tarihi
 • Malezya 273
 • Brunei , 274
 • Singapur 274
 • Endonezya 274
 • Hindistan 275
 • Pakistan 275
 • Bengaldeıj 275
 • Tayland (Siyam) 276
 • Filipinler 276
 • Seylan (Sri Lanka) 276
 • Maldivler 276
 • Rusya 277
 • Çin 277
 • Polonya (Lehistan) 277
 • Bosna-Hersek 278
 • Yugoslavya 279
 • Arnavutluk 279
 • Romanya 279
 • Bulgaristan 280
 • Yunanistan 280
 • Kıbrıs 281
 • KAYNAKLAR 285
 • İNDEKS 289
READ  gunyetut-talibin - İlim ve Esrar Hazinesi pdf indirme

GİRİŞ – Islam Hukuku Tarihi

İslam hukuku, miladın yedinci asrı başlarında Arabistan ‘da doğan, az bir zaman zarfında geniş bir coğrafyaya yayılarak ondört asırdır varlık ve nüfuzunu devam ettiren ilahi bir hukuk sistemidir. Kaynağını, Allah ‘ın gönderdiğine inanılan mukaddes kitap Kur’an-ı kerim ile peygamberi Hazret-i Muhammed’in söz, fiil ve tasvipleri (sünneti) teşkil eder. iJahi menşeli olduğu için, müeyyideleri de hem dünyevi ve hem de uhrevidir. Aynı zamanda cihanşümul, devamlı ve değişmez hükümler ihtiva eder. İlahi menşeli oluşu, İslam hukukunda hiç beşe­ ri bir katkının bulunmadığı manasına gelmez. Kur’an ve sünnetteki prensipleri yorumlayıp açıklayarak hukuki norm haline getirmek, hukukçuların (müctehid­ lerin) salahiyetindedir. Böylece her hukukçunun anlayışına göre İslam hukukunun farklı bir yorumu ortaya çıkmıştır.

Bu hukuk ekollerine mezheb denir. Kur’an-ı kerimden ve Hazret-i Peygamber’in sünnetinden sonra hukuk kaynağı olarak, hukukçuların üzerinde ittifak (icma’) ettiği hükümler; daha sonra da münferid hukukçuların kıyasları gelir. Kıyas, hakkında hüküm bulunmayan bir meseleyi, benzer bir meseleye bakarak çözmek demektir. Bu bakımdan İslam hukuku, bir hukukçular hukuku olarak görülmektedir.

Müctehid olmayanlar, bir müctehidi taklid eder, yani hareketlerini bir hukukçunun mezhebine göre tanzim eder. Mukallidin mezheblerin farklı hükümlerini karıştırarak yaptığı bir iş, mezheblerin hiçbirine göre sahih değilse, telfikten söz edilir. Telfik, geçersizdir.

Islam Hukuku Tarihi

İslam hukukunun değişmez vasfı, esas prensipler (nasslar) bakımındandır. Örf ve beşeri yorumların zaman ve mekan itibariyle farklılık göstereceği ve değişebileceği tabiidir.

İslam hukukunun boşluk bıraktığı muayyen sahalarda, devlet başkanı, bu hukuka aykırı olmayacak tarzda kaideler koyabileceği gibi (kanun); yeri geldikçe örf ve adet prensipleri de nazara alınır.

Bu bakımdan İslam hukukunda Roma, İran ve Musevi hukukunun tesirleri olabileceği gibi; bu ve başka hukuk sistemlerinde de İslftm hukukunun tesirlerinden söz etmek mümkündür.

Ancak İslam hukukunu münhasıran Roma veya Musevi hukukundan ik­ tibas edilmiş addetmek isabetli bir yaklaşım değildir.

İslam hukuku, prensip itibariyle İslam ülkesindeki herkese tatbik olunur.

Ancak kadınlann, kölelerin, yolcuların, hastaların, çocukların, gaynmüslimlerin bir takım hususi durumlan ve muafiyetleri vardır.

İslam hukuku, tarih boyunca yalnız Müslümanlara değil; İslam ülkesinde yaşayan gayrimüslim vatandaşlara (zimmilere) de tatbik olunurdu. Ancak zimmiler, şahıs, aile ve miras hukukuna taalluk eden ahva.1-i şahsiye (personal sta­ tus) davalarında, kendi mezheplerinin hükümlerine tabi idiler. Bu davalara ken­ di ruhani mercileri bakardı. Ceza ve hukuk davalarında İslam mahkemelerine gitmeye mecburlardı. Ancak burada da kendi hukukları nazara alınır; mesela şarap ve domuz satışları caizdir; Müslümanlar arasında caiz olmayan evlilikler kendi hukuklarına uygunsa meşrudur; şarap içmeleri suç teşkil etmez. İslam ül­ kelerine izinle (pasaportla) gelen ecnebiler (müste’menler) de zimmilerle aynı statüdedir; ç_ezaı hükümlerde biraz farklılık vardır.

READ  İSLAM HUKUKU’NDA DEVLET YAPISI pdf indirin

Islam Hukuku Tarihi

Gayrimüslimler ahval-i şah­ siye davalarını da isterlerse İslam mahkemelerine götürebilirdi. İslam tarihinde buna sıkça rastlanır. Zimmiler, İslam mahkemelerinin daha adil ve ucuz bulmak­ taydı. Bütün bunlar, insan hakları ve şahıs hürriyetleri çerçevesinde telakki olunmuştur…

Kitap “Islam Hukuku Tarihi” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites