Skip to content
Home » ISLAM HUKUKU -Umumi Esaslar pdf indirin

ISLAM HUKUKU -Umumi Esaslar pdf indirin

ISLAM HUKUKU -Umumi Esaslar
 • Kitap başlığı:
 Islam Hukuku Umumi Esaslar
 • Yazar:
Ekrem Buğra Ekinci,
 • Kitap Sayısı
217
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukuku Umumi Esaslar – örneği

Giriş- ISLAM HUKUKU -Umumi Esaslar

 • İSLAM HUKUKUNUN MAHİYETİ
 • Din ve Hukuk ,I I
 • Şeriat I I
 • Fıkıh 12
 • İlim Olarak Fıkhın Yeri 12
 • İslam Hukuku Tabiri , I6
 • Fıkhın Tasnifi 17
 • Fıkha Yardımcı 11imler 21

Birinci Kısım

 • İSLAM HUKUKUNUN HUSUSİYETLERİ
 • İslam Hukukunun Hususiyetleri 25
 • 1slam Hukuku Dini Menşelidir 26
 • İslam Hukuku Cihanşümuldür 32
 • İslam Hukuku Devamlıdır 36
 • İslam Hukuku Kolaylık (Teysir) Prensibini Benimsemiştir 38
 • İslam Hukuku, Bir Hukukçular Hukukudur 39
 • İsl§m Hukuku Meseleci Bir Hukuk Sistemidir 40

İkinci Kısım

 • İSLAM HUKUKUNUN ESKİ HUKUKLARLA MÜNASEBETİ
 • İlahi Hukuklar43
 • Yahudi Hukuku 44
 • Hıristiyan Hukuku 44
 • Beşeri Hukuklar 47
 • İran Hukuku 47
 • Arabistan Hukuku 49
 • Roma Hukuku 50
 • İslam Hukukunun Diğer Hukuk Sistemlerine Etkisi 56
 • İslam Hukuku Tedkiklerinin Pratik Ehemmiyeti 60

Üçüncü Kısım

 • İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI
 • islam Hukukunun Kaynaklan63
 • Usul-i fıkh ilminde metodlar 64
 • ASLI DELİLLER
 • Kitap: Kur’an-ı kerim 67
 • Sünnet-i nebevi 82
 • İcma’-yı ümmet 96
 • Kıyas-ı fakaha 101
 • FER’İ DELİLLER
 • Sahabi Kavli (Fetvası) 105
 • istihsan ,108
 • Örf ve Adet 11O
 • Maslahat-ı Mürsele (lstıslah-Mesalih) 116
 • Zarilret 120
 • Umumi Belva122
 • Hıle-yi Şer’iyye (Meharic-Hukukı Çareler) 122
 • Sedd-i Zerayi’ 133
 • Şerayi’-i Salife (Şerayi’ü Men Kablena-Önceki Şeriatler) ‘136
 • Medine Halkının Örfü (Amel-i Ehl-i Medıne) 142
 • İstishab143
 • Tabi’ı Kavli 146
 • İstikra’ ,147
 • Karıne 147
 • Şahildet-i Vicdan 148
 • Taharri 149
 • Kur’a 149
 • ilham 149
 • Rüya150
 • Ahzu bi-ekalli ma kıyl (Söylenenin en azını almak) 152

Dördüncil Kısım

 • DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Delillerin Tearuzu 153
 • Şüpheli Şeyler156
 • Delillerin Emrediciliği 158
 • Rükn ve Şart 162
 • Deli11erden Hiiküm Çıkartma Metodlan (]stinbat) l 64
 • İctihad 170
 • Müctehidlerin Dereceleri ı74
 • İctihadın Tecezzii (Bölünebilirliği) 175
 • ictihad Kapısı Kapalı mıdır? 176
 • İctihadın Yenilenmesi ve Bozulması 179
 • Müctehidlerin İhtilaflannın Sebepleri 180
 • Müctehidin Sözii Sünnete Aykırı Olabilir mi? 184
 • Taklid 187
 • Tek Mezhebe Bağlılık 190
 • Mezheb Taklidinin Şekli 192
 • Mezheb Taklidine Misaller l 9
 • Mezheb Değiştirme 194
 • Telfık l 95
 • Taraftan farklı mezhebdeki işler l97
 • Hakimin mezhebi198
 • Taklid ve Telfik hususunda netice 200
 • Fetva 201
 • Fetva Usfilii 202
 • Fetva ve Kaza Arasındaki Münasebet ;206
 • Fetvanın kanun haline getirilmesi 207
 • KAYNAKLAR 209
 • İNDEKS :213
 • TAKDİM

TAKDİM

Hukuk, insan hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. Medeniyetin de esaslı bir unsurudur. Nitekim Roma’yı Roma yapan hukuk sistemi olmuştur. İs­ lam Hukuku, asırlar boyunca üç kıtadaki hakimiyeti ile, hukuk tarihinin en par­ lak devresini teşkil eder. Son bin yılda kurulan Türk devletlerinde ve ezcümle Osmanlı Devletrnde İslam Hukuku cari olmuştur. Üstelik uhrevı yönü itibariyle bugün bile hayatımızda önemli izleri bulunmaktadır.

Çeşitli hMiseler hakkında, İslam Hukuku bilinmeksizin doğru teşhisler yapılamamakta; bazı meselelerin çözümünde İslam Hukuku’nu göz önünde tutmadan netice alınamamaktadır. Vaktiyle İslam Hukuku’nun tatbik edildiği veya çok sayıda müslümanın yaşadığı ülkelerde, bu ihtiyaç kendisini daha bariz biçimde göstermektedir. Modern hu­ kukun pek çok müessesesinde, İslam Hukuku’nun katkısı vardır.

Bu da İslam Hukuku tedkiklerinin ehemmiyetini arttırmaktadır. “Usfüsüz vüsGl (kavuşma) ol­ maz” sözü meşhurdur. Bir şeyin esasını bilmeden, onu anlamanın imkânı yoktur. On sene kadar evvel hukuk fakültesi son sınıfında İslam Hukuku dersleri veriyordum. Bilhassa gençlerde İslam Hukuku’na bir ilgi ve merak müşahede et­ tim. Bu arada öğrencilerden ve çevremden sık sık kendilerine İslam Hukuku’nu umumi olarak öğrenebilecekleri kitaplar tavsıye etmem isteniyordu. Ancak buna cevap vermem kolay olmuyordu.

Çünkü soranların neredeyse tamamı Arapça, hatta Osmanlıca bilmiyordu. Bu sebeple klasik eserler.den istifade etmeleri im­ kansızdı. Piyasada İslam Hukuku’nu anlatan Türkçe kitap sayısı esasen çok az­ dı. Bunlardan bir kısmı muhteva ve üslubunun ağırlığı bakımından gençlerin ve konunun yabancısı olanların anlayabileceği gibi değildi.

Diğer bir kısım eserler, umumiyetle oryantalistlerin eserlerinden tercüme edilmiş, subjektif ve yavan ki­ taplardı. Bir kısmı da umumiyetle modem Arap müelliflerinden tercüme ve hat­ ta intihal yoluyla hazırlanmış; ilmi objektiflikten mahrum, sağlam esaslara da­ yanmayan, ideolojik, kafa karıştırıcı şeylerdi. Soranlara bu kitapları tavsıye et­ meye doğrusu vicdanım elvermedi. Bir şey söylememek de olmazdı. Böylece iş başa düştü. Çevremin baskısı sebebiyle gördüğüm ihtiyaç olIT\asaydı, böyle zor ve mes’uliyetli bir işe kalkışamazdım. Netice itibariyle, talebeye takrir ettiğim ders notları üzerinde uzun ve yorucu çalışmalar yapmak suretiyle elinizdeki eser meydana geldi. Bu nihayet elimden gelebilendir. Okuyanlara faydalı olmasını umuyor ve okuyucuların, bu kitaptaki noksanlıkları, niyetimin halisliğine bağış­ lamalarını rka ediyorum. Bu kitapta, İslam Hukuku ‘nun mahiyeti, hususiyetleri, kaynakları, bu kaynaklardan hukuki hükümlerin çıkarılış metodlan, tefsir kaideleri, diğer hu­kuk sistemleriyle, bilhassa Roma ve Yah0di hukukları ile münasebeti ve benzer hususlar üzerinde durulmuştur.

Bunu yaparken çeşitli hukuk ekolleri (mezhebler) arasında mukayeselere gidilmiştir. Kitapta, hukuk ve ilahiyatçılardan başka, meraklısının da anlayabilmesi için imkân dahilinde sade bir üslfip kullanmaya dikkat edilmiştir. Ancak her ilmin ıstırnhları (terminolojisi) vardır. Bunlardan sarfınazar etmek mümkün değildir. Yeri geldikçe bunlar açıklanmış veya paran­ tez içinde karşılığı verilmiştir. Her bilginin, okuyucuların ulaşabileceği şekilde, kaynağını vermeye ihtimam gösterilmiştir.

Kitabın hacmini büyütmemek için, çoğu zaman konuyu uzatmaktan kaçınılmıştır. Bu da bazı yerlerde bilgi yoğun­ luğunu arttırmakta; okuyanı yorabilmektedir. Bu sebeple okuyucuların bizi ayrı­ ca mazur görmelerini dileriz. İslam Huknku’nun tarihte geçirdiği safhalar, bun­ dan önce İslam Hukuku Tarihi adıyla neşrolunan kitabımızda ele alınıp incelen­ miştir. İslam Hııkuku’nun devlet, ceza, maliye, nikah, miras, alış-veriş gibi ame­ lı hükümlerini de inşallah yakın zamanda kaleme alıp takdim etmek nasip olur…

Kitap “Islam Hukuku Umumi Esaslar” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *