Skip to content
Home » İSLAM HUKUKUNDA AKIDLER pdf ındırın

İSLAM HUKUKUNDA AKIDLER pdf ındırın

Islam Hukukunda Akidler Pdf Indirin
  • Kitap başlığı:
 Islam Hukukunda Akidler Pdf Indirin
  • Yazar:
Orhan Çeker
  • Kitap Sayısı
357
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

İSLAM HUKUKUNDA AKIDLER – kitap örneği

İSLAM HUKUKUNDA AKIDLER

İslam’ın akid görüşü, bir tez halinde üzerinde pek durulmamış bir konudur. Şimdiye kadar bir ansiklopedi maddesi ve birkaç sayfa olarak ele alınmıştır. Aynı konu Arap aleminde ilgilileri daha çok meşgul etmiş ve yeni yazılan kitaplarda daha geniş yer tutan üniteler meydana getirmiştir.

İslam’ın akid görüşü ve akidler, muamelatın önemli ve bütünlük yüz­ desi içerisinde ekseriyetini oluşturan bir bölümdür. Buna göre mevzuun önemini takdir edersiniz.

Bu eserde önce, akidlere toplu bakış ünitesinin muhtevasında akid görüşü (akid nazariyesi) anlatılmış, sonra da akidler tek tek ele alınıp tanı­ tılmış ve konuya bir netice ile son verilmiştir.

Tezin hazırlanmasında ana kaynak kitaplar başta olmak üzere kavaid kitaplarına, değişik tarihlerde hazırlanmış kanunnamelere, son zamanlarda mevzu ile ilgili olarak kaleme alınmış eserlere müracat edilmiştir.

Fıkıh kitaplarının cilt ve sayfası 1/225, Hadis-i Şerif ve Ayet-i Keri­ meleri göstermede ilgili mu ‘cemlerin usulu takip edilip Taha:12 ve Buhari, Buyı1’:  15 şeklinde verilmiştir. Dipnotlarda eserin ilk geçtiği yerde müel­ lifin ve eserin uzunca isimleri, baskı tarihi ve yeri kayıt edilmiş, müteakip yerlerde müellif ve eserin meşhur isimleri verilmekle yetinilmiştir. Fetava kitaplarında eserin sadece anıldığı meşhur ismi zikredilmiş, müellif ve ese­ rinin uzunca isimlerini verme yoluna gidilmemiştir. İki kişiden  fazla  bir heyet tarafından kaleme alınan eserler dipnotlarda gösterilirken sadece müellif listesinin başındaki isim verilmiş, bibliyografyaya ise tam liste alın…

AKİD YAPMANIN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ

İnsanlar diğer yaratıklardan farklı olarak toplu yaşamaya mecburdur. Kabiliyetler insandan insana değişir. Bir insanda olan kabiliyet diğe­

rinde bulunmaz. Her kabiliyet kendine göre insanların değişik ihtiyaçlarını karşılar. İnsan kendisinin karşılayamadığı ihtiyaçlarını başkasından karşı­ lar. İnsanlardaki bu değişik yaradılış, onları toplum halinde yaşamaya mec­ bur etmiştir. İnsan, hayvanlarda olduğu gibi tenha bir köşeye çekilip ha­ yatını sürdüremez. İhtiyaçlarını ancak toplumdan karşılayabilir.

İnsan sadece bir günlük ihtiyacını göz önüne getirse ve bu ihtiyaçları­ nın hazırlanması için çabalayan insanları saymaya çalışsa, sayması mümkün olmayacaktır. Sadece tarlaya atılan buğday tohumundan itibaren ekmek hazırlanana kadar kaç kişinin uğraştığını tahayyül etmek, insanın insana olan ihtiyacı hakkında bize bir fikir verir. Büyük bir hızla ilerleyen teknik, buna paralel yol alan ve değişmelere maruz kalan insan hayatının eskiye göre ihtiyaçlarını daha da fazlalaştırmıştır.

Ömür boyu ihtiyaçlar içerisinde olan insan, eksiklerini gidermek için ister istemez başkalarıyla münasebet kuracaktır. İnsanın hayatını tasarruf­ larla dolu olarak kabul edecek olursak akidlerin ictimai hayatta ne kadar yer tuttuğunu az çok takdir etmiş oluruz. İnsan, sadece bir günde yaptığı akidleri saymaya kalkışsa akidlerin hayattaki yaygınlığını anlayacaktır.

Eski çağlardakine göre çok fazla artan insan ihtiyaçları akidlerin sayısını ve nevilerini de beraber artırmıştır. İnsan hayatı akidlerle o derece dolmuştur ki, akdolunurken bile akid yapıldığının farkında olunmaz. Söz gelimi dolmuşa bindiğimiz veya posta pulu satın aldığımız zaman birer ica­ re akdi, elektrik ve su parası ödediğimiz zaman birer bey’ akdi, para boz­ durduğumuz zaman bir sarf akdi, otobüse bindiğimizde bagaja çantamızı koyduğumuz zaman bir vedia akdi yaptığımızın farkında olmayız.

III. AKİDLERİN TASNİFİ

Akidler çeşitli yönlerden, özellik, şekil, netice… itibarıyla tasnif edi­ lebilir. Biz şimdiye kadar yapılan tasniflere ilaveten kendi tasniflerimizi de katarak birkaç yönden akidleri tasnif etmek istiyoruz. Bu tasnifleri şöylece sıralayabiliriz:

A. Lüzum Yönünden Akidler

Lüzumun feshedememe durumu olduğunu açıklamıştık. Bazı akidler vardır ki tarafların her ikisi re’sen onu feshetme selahiyetine sahiptir, ba­ zıları da vardır ki taraflar ancak anlaşabildikleri takdirde karşılıklı rıza ile feshedebilirler. Diğer bazı akidler de taraflardan birisince feshedilebildiği halde diğerince feshedilemez. Buna göre:

  1. Her iki taraftan lazım akidler: Bey’, sarf, selem, sulh, havale, ica­ re, hulu’, nikah,(( Nikah belli sebeplerle devlet eliyle de feshedilebilir.)) müsakat akidleri gibi.
  2. Bir taraftan lazım, diğer taraftan gayri lazım (caiz) akidler: Rehin (mürtehin bozabilir, rahin bozamaz), kitabet (efendi bozamaz, mükateb bo­ zabilir), kefalet (kefil bozamaz, mekfulun leh bozabilir) gibi.
  3. Her iki taraftan gayri lazım (caiz) akidler: Şirket, vekalet, muda­rabe, vasiyyet, iare, vedia, karz ve hibe akidleri gibi.(( İbn Nüceym, el-Eşbah, s. 134 vd. es-Suyı1ti, el-Eşbah, s. 275))

Islam Hukukunda Akidler Pdf Indirin” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *