Skip to content
Home » İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞMENİN SINIRI pdf indrin

İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞMENİN SINIRI pdf indrin

Islam Hukukunda Degismenin Siniri
  • Kitap başlığı:
 Islam Hukukunda Degismenin Siniri
  • Yazar:
Ekrem Buğra Ekinci,
  • Kitap Sayısı
153
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukukunda Degismenin Siniri – Kitap örneği

İSLAM HUKUKUNDA DEĞİŞMENİN SINIRI- ÖNSÖZ

Çocukken, etraftan bazılarının din1 bir bahis geçtiğinde, “Zaman insana uymaz, insan zamana uymalı!” dediğini işitirdim. Bu sözün manasını merak eder; ancak kaçamak bir ifade olduğunu da sezerdim. “Bilse bilse o bilir!” diyerek bir gün gi­ dip mahallemizdeki camiin ihtiyar vaizi Necmi Şamlı Hoca efendiye sordum.

Bu sözün Hazret-i Ali’ye ait bir söz olduğunu ve ancak çocuk terbiyesi hakkında söylendiğini ifade etti. Hazret-i Ali, kendisine gelerek çocuklarını yetiştirmekte zorluk çektiğin­ den yakınanlara, “Onları hangi usule göre terbiye ediyorsunuz?” diye sormuş; onlar da “Elbette ki babalarımızdan gördüğümüz gibi” diye cevap vermişler; bunun üzerine “Çocuklarınızı babanızdan gördüğünüz usullere göre değil; zamanın icablarına göre terbiye edin.

Zaman size uymazsa, siz zamana uyun!” buyurmuş. Bu sözün hakikaten Hazret-i Ali’e ait olup olmadığını tahkik edemedim; ama gerçeğin bir ifadesi olduğuna şüphe yok. Yıllar sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ nde doktora yaparken, derse gelen hocalardan Profesör Servet Armağan bana Mecelle’nin, zamanın değişmesiyle hukukı hükümlerin de değişebileceğine dair meşhur 39. maddesini seminer olarak vermişti.

Semineri hazırlarken, bu mevzunun uçsuz bucaks1z bir deniz oldu­ ğunu fark ettim. islam dünyasında, bilhassa son bir asırda bu hu­ susta hayli ilıtilaflar cereyan ettiğini gördüm. Bir tarafta hararetle elinde reform isteyenler; öte tarafta da şiddetle buna karşıçıkanlar vardı. Butün bunlar benim merakımı iyiden iyiye aıttırdı. Bu seminerden yıllar sonra bile sözkonusu mücadelenin aktüalitesini hiç kaybetmediğini ve hatta aı1arak devam ettiğini gördüm. Soğuk savaşın sona ermesi ve iki bloklu dünya düzeninin yıkılması; globalleşmenin giderek yükselen değer halini al­ ması; tedirginlik içinde yaşamaya alışmış Batı’yı bu defa islam füemi ve İslamiyetten tekrar ürker hale getirmişti.

Globalizmin değerlerinin, İslamı hükümlerle bağdaşmadığı düşünülen husus­ larda ne gibi bir tedbir alın cağı, Batılıları oldukça meşgul etme­ ye başlamıştı. Bunun için de İslam1 hükümlerin, yeni dünya dü­ zeni ile çatışmayacak şekilde reforme edilmesi gündeme geldi.

Bunun üzerine konuyu kendimce tekrar ele almayı ve el­ de ettiğim neticeleri ortaya koymayı istedim. Değişme konusun­ daki birbirine zıt görüşleri ve dayandıkları delilleri; değişme ih­ tiyacının sebeplerini, öıf ve diğer şartlarla bağlantısını hukuk ta­ rihinden müteaddit örneklerle açıklamaya çalıştım. Meraklısına faydalı olursa ne mutlu!

Kitap, üç bölümden teşekkül etmektedir:

Birinci bölümde, İslam hukukundaki değişme mefhumu üzerine tartışmalar ele alınmaktadır. Müfrit değişmenin savunucuları olan modernist ve tarihselcilerin görüşleri ile bunların kar­ şısında yer alan gelenekçilerin savunmaları dile getirilmiştir.

İkinci bölüm İslam hukukunda öıf ve adetin yeri üzerine­ dir. Öıf ve adet, hukukun önemli bir konusudur. İslam kültürün­ de de o ölçüde bir yeri vardır. Ancak bu yeri doğru tayin ve tesbit etmek de aynı derecede önemlidir.

Islam Hukukunda Degismenin Siniri, Islam Hukukunda Degismenin Siniri

Üçüncü bölümde, İslam hukukunun kabul ettiği değişme­ nin boyutu enine boyuna ele alınmıştır. Tarihte şartlar gerektirdi­ ğinde, hukukı hükümlerde ne gibi değişiklikler olduğu örnekler­ le göz önüne serilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple üçüncü bölüm bir çeşit İslam hukuku ansiklopedisi hüviyetindedir. Bilhassa tüp bebekten, borsaya; kredi kartından kadının mirasçılığına ka­ dar oldukça yeni bazı meselelere, klasik kaynakların ne gibi çözümler gösterdiği üzerinde durulmaktadır…

Kitap “Islam Hukukunda Degismenin Siniri” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *