Islam Hukukunda Yontem Tartismalari
 • Kitap başlığı:
 Islam Hukukunda Yontem Tartismalari
 • Yazar:
Halit ÜnalMustafa Said el-HINN
 • Kitap Sayısı
478
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukukunda Yontem Tartismalari- Usuldeki Farklılığın Fakihlerin İhtilafındaki Rolü- Türkçesi: Doç. Dr. Halit

İÇİNDEKİLER – İslam Hukukunda YONTEM TARTIŞMALARI

 • ÖNSÖZ 1-8
 • Hz. Peygamber döneminde yasama ve kaynaklan 9-20
 • Kitab ve Sünnette temsil edilen yasama kaynağı: vahiy
 • Hz. Peygamber dö!leminde Kur’an-ı Kerim
 • Hz. Peygamber döneminde Sünnet
 • Hz. Peygamber döneminde İctihad a- İctihad
 • b- Hz. Peygamberin ictihada izin vennesi ve ictihadı
 • Hz. Peygamberin ictihad için aslıaba izin vermesi ve onların ictihadı
 • İctihad Hz. Peygamber döneminde yasama kaynaklarından bir kaynak mıdır?
 • Furuda ihtilafın başlaması ve önemli sebepleri
 • İhtilafın başianiası
 • Furuda ihtilafın önemli sebepleri Kıraat ihtilaflan
 • Hadise vakıf olmamak
 • Cünüb olarak sabahiayan kimsenin orucunun sahih olması
 • Kocası ölen hamile kadının iddeti
 • Kadının guslederken saçını çözmesi
 • Fazl ribası
 • Hayızlı kadının veda’ tavanndan önce dönüşü
 • İhrama girmek isteyen kimsenin koku sürünmesi
 • Mest üzerine meshin süresi
 • Hadisin sabit olmasındaki şüphe a- Kesin boşananın nafakası
 • Su olmadığında veya kullanmak mümkün olmadığında cünüplük te teyemınüro
 • Zifafa girmeden ve mehir takdir edilmeden önce ölen kimsenin
 • eşine rnehir gerekip gerekrneyeceği
 • Komşuya şufa hakkının sabit olması
 • Ramazanda unutarak yiyip-içen kimseye kaza gerekmesi
 • Nassın anlaşılmasında ve yorumundaki ihtilaf 40-45
 • İki ortağın zekatı
 • Savaş yoluyla fetbedilen arazinin askerler .arasında taksimi Lafızda ortaklık 46-66
 • Boşanan hayızlı kadının iddeti
  • “Kur”un hayız olduğu görüşünde olanlann delilleri Bu ihtilaf üzerine kurulan meseleler
 • İddetin bitirn zamanı
 • Evleomenin helal olması
 • Ric’i talakla boşanan kadının miras hakkı
 • Kadının iddetinin sona erdiğiqi itiraf etmesinin sahih olma
 • Meşru münasebetten dolayı haram olan, zina ilişkisinden dolayı da haram olur mu?
 • Kurban günleri gecesinde kurban kesimi
 • İlıranılının kara avı etinden yemesinin caiz olması
 • Hayızlı iken kadına-fercin dışında- yaklaşma
 • Yeryüzünde bozgunculuk. yapaniann cezası
 • İla süresinin sonunda boşamanın gerçekleşmesi
 • Kadına arkasından yaklaşmak
 • Delillerin çatışması
 • Hac yahut umre ihramına giren bir kimsenin evlenmesi
 • Nikahda mehrin sahih olan en az miktan
 • Kısasta öldürme aletinin benzerliğinin esas alınması
 • Babanın çocuğuna yaptığı hibesinden dönmesi
 • Tenasül organına dokunmakla abdestin bozulması
 • Teyemmümün bir vuruş mu iki vuruş mu olduğu
 • İlıranılının bedenindeki güzel kokunun devam etmesi
 • h- küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye arka çevirmenin hükmü ı- Hırsızlık nişabının miktannda ihtilaf
 • j- Meninin necis olması
 • Bir rneselede nassın mevcut olmaması 78-83
 • Kardeşlerle birlikte dedenin mirası
 • Boşanma iddeti bekleyen bir kadınla zifafa giren kimseye o ka dınla evlenmenin ebedi haram olması
 • Bir kişi karşılığında bir topluluğun öldürülmesi
 • Usul kaidelerinde ihtilaf 83-84

BİRİNCİ BÖLÜM – Usül kaidelerinin ortaya çıkışı Fıkıh

 • Usül kaidelerinin ortaya çıkışı Fıkıh usQ.lünde ilk eser yazan
 • Lafızların hükümlere delalet yolları
 • Delalet yollarında Hanetilerin metodu Nassm ibaresinin tarifi
 • Nassın işareti İktiza delaleti
 • Delalet yollannda Kelamcılarm metodu
 • Mantukun bölümleri
 • Sarih olmayan mantukun bölümleri İktiza dela]eti
 • lma delaleti İşaret delaleti
 • Mefhumun kısımları Mefhum-ı muvafakat Mefhum-ı muhalefet
 • İki metodun mukayesesİ
 • Delalet yoll�rında ihtilaflı kaideler Mefhum-ı.muvafakatın delil olması İhtilafın neticesi Umumu’l”muktaza
 • Umumu’l muktazayı kabul edenlerin delilleri Bu kaidedeki ihtilafın tesiri
 • Namazda unutarak, hata ederek yahut bilmeyerek konuşan kim senin hükmü
 • Oruçlu olduğu halde unutarak, zorlanarak yahut hata ile bir şey yiyenin hükmü
 • Mükrehin talakı
 • Abdest ve gusülde niyetin vacib olması
 • Oruç niyetinin geceden yapılması Mefhum-ı muhalefetin delil olması Mefhum-ı muhalefetin çeşitleri
 • Mefhum-ı muhalefeti kullanmakta fakibierin görüşleri İbn Hazm’ın görüşü
 • Mefhum-ı muhalefetle istidlalin şartlan
 • Mefhum-ı muhalefeti kabul edenlerin delili Mefhum-ı muhalefeti kabul etmeyenlerin delilleri Bu kaidedeki ihtilafın rölü
 • Hür kadınla evlenıneye güç yetiremeyenin ehl-i kitap olan cariye ile evlenmesi
 • Hür kadınla evlenıneye güç yetirmekle beraber cariye ile evlen rnek
 • Zina korkusu olmadığı halde ehl-i kitaptan bir cariye ile evlen rnek
 • Aşılanmadan önce satılan hurmanın meyvesi
 • Boşanan hamile olmayan kadına nafakanın vacib olup olmaması
 • Kafirin necis olması
 • Namazda iftitah tekbiri
 • Babanın baliğa olan bekar kızını evlenıneye zorlaması
 • İddet bekleyen kadına açıktan dünür gitmenin haramlığı

İKİNCİBÖLÜM – Amm ve Hass

 • Giriş 135
 • Amm ve Hass Amrnın tarifi
 • Hassın tarifi 138
 • Umum lafızlar 138
 • Alimiere göre amm ile arnelin hükmü 140
 • “Umum”u kabul edenlerin ihtilafı 14 1
 • “A.mm” çeşitleri ve üzerinde görüş ayrılığı bulunan türün izahı 14 1
 • Ammın fertlerine delaleti konusunda alimierin görüşleri 142
 • Cumhurun delili 142
 • Hanefilerin delili 142
 • Ammın delaletindeki ihtilaftan ortaya. çıkan meseleler
 • Subutu kesin olan ammm zanni delille tahsisinin caiz olması 143
 • Bu kaide ile ilğili bazı fer’i meseleler 145-149
 • Allah’ın ismi anılmadan kesilen hayvanın etinin helal olması
 • Öldürülmesi mübah olan kimse harerne sığınınakla canını kurta rır mı?
 • Amm-Hass çatışması 149
 • Tahsis ve nesh arasındaki faik 152
 • Bu meseledeki görüş aynlığının tesirleri 153-157
 • Ağaçtaki hurmanın tahmini satışı meselesi
 • Toprak mah_sülleri zekatının nisabı
 • Zımmi kafir karşılığında (kısas olarak) müslümanın öldürülmesi Hanefi mezhebinin arnının tahsisi prensibini tatbiki 157- 159
 • Daru’l-harbte zina eden kim.seye had uygulanması
 • El kesilmesini gerektiren hırsızlık miktarı
 • Mü,krekin kendi manalannda  kullanılışı
 • Urnumu’l-müşterek ve bu konuda alimierin görüşleri Bu kaidedeki görüş ayrıhğının neticesi
 • “Mevla” lafzının azad eden ve azad edilen anlamına gelmesi
 • Öldürülenin velisinin kısasla diyet arasında muhayyer olması “Vav”la atıf yapılan cümlelerden sonra gelen istisna ile tahsis yapmak
 • Münakaşa konusunun izahı Mezhebierin görüşleri
 • Bu kaidedeki ihtilafla ilgili bazı feri meseleler
 • Kazf cezasına çarptınlmış olan kimsenin şahitliğinin kabülü
 • “Se!! iki ve bir defa boşsun, birisi müstesna” diyen kimsenin du rumu
 • Mutlak ve Mukayyed
 • Mutlakın tarifi Mukayyedin tarifi
 • Mutlak ve rnukayyedin halleri
 • Bu konudaki ihtilaflı usül kaidelerinin en önemlileri
 • Usülcülerin ittifak ettiği hususlar Usülcülerin ihtilaf ettiği hususlar Hanefilerin delili
 • Cumhurun delili
 • Mutlakın mukayyede hamiini kabul edenlere göre bu hamlin şartları
 • Bu kaideye bağlı fıkhi görüş ayrılıkları 181-185
 • Evleome engeli olan süt emmenin sayı ile kayıtlanması
 • Gayr-i müslim kölenin sadaka-i fıtnnı vermek
 • Zıhar ketfareti olarak azad edilecek kölenin Mü’min olması şartı Mutlakın kayıtlanması ksidesini Hanetilerin tatbik şekli 185
 • Nass üzerineyapılan ziyade nesih kabul edilir mi edilmez mi? 187
 • Bu kaidedeki ihtilafırı. fer’i meselelere yansıması 190-206
 • Abdest ve gusülde niyetin farz olması
 • Abdest organlarının sırayla yıkanması
 • Namazda fatiha okumanın tayini
 • Tavafta temizliğin şart olması
 • Bekar zaninin sürgün edilmesi
 • Mallarda, bir şahid ve yeminle hüküm vermek

ÇÜNCÜ BÖLÜM  – Emir

 • Giriş                                                                     209
  • :Emir                                                                   20�
  • ;Emir ve onun gereği olan vücub              2()9
  • Emir s�ygasının kullanılış şekilleri        210
  • Emir siygasın� hakiki manası                  212
  • Enıir vucuba delalet eder mi?                    212
 • Karine bulunması halinde “emir” ve Zahirilerin bu konudaki tutumu
 • Borçan yazmak vöe onlara şahit tutmak
 • Kölenin anlaşmalı olarak azad edilmesi
 • Yemek yerken hismillah demek ve sağ elle yemek
 • Hac ve umrede telbiye getirmek ve bunu yüksek sesle yapmak
 • e- Gücü yeten kimsenin evlenmesi
 • f. Cenaze defninde acele etmek g- Velimenin vacib olması
 • ğ- Borcun havalesi
 • h- Hayızdan temizleneo kadınla cinsi münasebet
 • ı- Nafile “Hedy'” (hacda kesilen kurban) etinden yemek i- Ric’i talakta şahit getirmenin vucubu
 • j- Alışverişte şahitlik
 • Cumhura göre karinedeki ihtilaftan dolayı hükmün farklılığı 221-224
 • Boşanma mutası
 • Mükateb köleye taksit indirimi
 • Nikahta bülüğa ermiş bakİreden izin alınması
 • Mutlak emrin bir defahğı veya tekrarı gerektirmesi 224
 • Bu konudaki ihtilafın etkisi 226-228
 • a� Bir teyemmümle birden�la farz namazın kılınması
 • Bir kimse diğerine mutlak olarak “boşa” dese, o kişinin yetkisi nedir?
 • Mutlak emrin “hemen ifayı” (fevriyyet) veya “tehiri” gerektirmesi 228
 • Mutlak emrin “fevriyyeti” ifade ettiği konusunda usülcülerin görüşleri
 • Bu kurala ilişkin ihtilafın etkisi a- Zekatı ödemenin aciliyeti
 • Ramazanda tutulmayan orucun kazası
 • Haccı hemen eda etmenin vücubu
 • İmkanı olduğu halde, haccetmeden ölen kimsenin haccının kaza sının vucubu
 • Nehiy
 • Tanımı 232
 • Karine konusundaki ihtilaftan dolayı cumhurun bazı meselelerde görüş aynlığına düşmesi 236-240
 • Komşunun duvarina izni olmaltsızın ağaç koymanın caiz olması
 • Namaz kılınması yasaklanan yerlerde namaz kılmanın hükmü
 • Narnazda elleri yana koymak
 • Nehyin fesadı ve butlanı gerektirmesi 240
 • Nehyin halleri
 • Sıhhat, butlan ve fesadın manası
 • Nehyin butlanı ve fesadı gerektirmesi konusunda usülcülerin görüşleri
 • Bu ihtilafın fer’i fıkıh meselelerine yansıması
 • Bayram günü oruç tutmayı ad;:ımak
 • Teşrik günleri orucu
 • İlıranılının evlenmesi
 • Satışta anne ile çocuk arasının ayrılması
 • Şiğar nikahı
 • Dünürlük üzerine dünürlük
 • Gasbedilen yerde namaz. kılmak
 • Gasbedilen mest üzerine mesh
 • ı- Gasbedilen elbiseyle kılınan namaz
 • Hayız zamanında boşama
 • Yasaklanan alışverişler Şartların çeşitleri
  • Şartlı alışveriş
  • Şehirlinin köylü adına satış yapması c-.Müşteri kızıştırmak
 • Pazara mal getiren köylülerin şehir dışında karşılanarak mallarının ucuza alınması
 • Satış üzerine satış ve pazarlık üzerine pazarlık
 • İçki yapan kimseye üzüm yahut hurma satışı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Özel olarak Kuran Kerimle ilgili kaideler Kur’an

 • Giriş
 • Özel olarak Kuran Kerimle ilgili kaideler Kur’an; nazım ve mananın birlikte ismidir Bu ihtilaftan ortaya çıkan meseleler
 • Namazda Arapçadan başka bir dille fatiha okunınası
 • Kur’an tercümesinin hükmü Şazz kıraatın delil olarak kullanılması Bu ihtilaftan ortaya çıkan meseleler
 • Yemin keffareti orucunun peşpeşe tutulmasının vacib olması
 • Akrabaya nafakanm vacib olması
 • Ramazan orucunun peşpeşe kazası
 • Hırsızın sağ elinin kesilmesi Özel olarak Sünnetle ilgili kaideler
 • Mürsel hadisin delil olması Usulü fıkıh alimlerinin ıstılaında
 • “Mürsel”in delil olmasında alimierin
 • Mürsel hadisi delil kabul edip etmemedeki ihtilafın sonucu a- Namazda kahkaha ile gülmenin abdesti bozması
 • b- Nafile orucu bozan kimseye kazasının vacib otması
 • İflas yahut ölüm sebebiyle bedelin ödenmesi mümkün olmadığın da satıcının malını geri alması
 • d· Kadına dokunınakla abdestin bozulması
 • Birisi adamı tutup diğeri öldürse tutan öldürrnede ortak sayılır mı?
 • Kıyasa aykın olan haber-i vahidle amel etmek Görüşler
 • Debbusi ve kıyasa aykın olan haber”i vahidin reddikonusundaki görüşü
 • 296
 • Bu kaidedeki ihtilaftan doğan meseleler a- el-Musarrat
 • Zifaftan önce kocası ölen ve mehri belirlenmeyen kadının mehri nin sabit olması
 • Alışverişte meclis muhayyerliği
 • Unutarak orucunu yiyen yahut cima eden kimseye bu orucun ka zasının vacib olması
 • e” Rehin alanın aldğı rehinden faydalanması
 • Malını müflis müşterinin yanında bulan kimseye, müşteri bede litıi ödemernişse onu alabilir mi?
 • Umumu’l-Belva olan bir konuda haber-i vahidin kabulü 304
 • Bu kaidedeki ihtilafın neticesi 306-309
 • Tenasül uzvuna dokunınakla abdestin bozulması
 • Kıraatı sesli olan namazlarda Fatihadan önce besmeleyi sesli
 • okumak
 • Rukıla vanşta ve rukıldan kalkışta elleri kaldırmak
 • Ramazan hiialini görmenin gerçekleşmesi
 • Ravinin inkan veya rivayet ettiği hadise muhalif arneli do:cıyısıyla hadi
 • sin reddedilmesi                                       309
  • Ravinin inkan                                             309
  • – Ravinin rivayetine muhalif aıneli     311
  • Bu kuralın doğurduğu ihtilaflar           312-322
 • Rukıla inip kalkarken ellerin kaldırılması
 • Nikahın velisiz kıyılması
 • Mallar konusunda bir şahid ve yeminle hüküm verme
 • Köpeğin yaladığı kabın yıkanması
 • Büyüğün emınesiyle evlenme haramlığı sabit olur mu?
 • Süt babalığı

BEŞİNCi BÖLÜM İcma ve Kıyas Giriş

 • A-İcma
 • lemanın tarifi ve delil oluşu
 • Medinelilerin icmaı ve bununla ilgili hususlar
 • İmam Malikin bu meseledeki görüşünün izahı ve tashihi İbn Teymiyenin görüşü
 • Bu kaidenin furudaki etkisi
 • Sebze ve meyvedeki zekat
 • Hurma ve üzümün zekatının tahminen verilmesi
 • Yolculukta kılınmayannamazın, yolculukta olduğu şekliyle kaza edilmesi
 • Adet gören hamilenin namazını bırakması
 • karnet sözlerini tek söylemek f� Zevil erhem’ın mirascı olması
 • İkinci kocasından aynlıp ilk kocasına dönen kadının geri kalan talakla dönmesi
 • “Had”le cezalandınlan kimsenin-tevbe ederse-şahitliğinin kabul
 • edilmesi
 • ı- Babanın iznini almaksızın bekar kızını evlendirmesi i- Cemaatın imarnın arkasında okuması (kıraatı)
 • B- Kıyas
 • Kıyasın delil olmasıyla ilgili ihtilaflar ve buna bağlı hükümler 337
 • Red ve kabul edenleri bakımından kıyas 337
 • Yukanda sıralanan görüşlerin delilleri 338-347
 • Kitabtan delil
 • Sünnetten deliller
 • İcrnadan deliller
 • Kıyası delil olarak kullanmanın caiz olması konusundaki ihtilafın sonucu
 • Hadiste adı geçmeyen çeşitli mallarda Ribanın meydana gelmesi
 • Cinsi münasebetin dışında Ramazanda kasden oruç bozmanın keffareti
 • Ramazanda yapılan cinsi rnünasebette kadına keffaretin gerekip gerekrneyeceği
 • Rada’nın gerçekleşmesi için memeyi emmenin şart olması
 • Zıhar gerçekleşen lafızlar
 • Yerne ve içmenin dışında altın ve gümüş kap kullanımı
 • Kıyası kabul etmeyenlerin hükürnde cumhura uyup kaynakta onlardan ayniması 355
 • Cumhura göre illet ve etkisi konusundaki ihtilaf 356-360
 • Hakkında nass bulunan altı çeşit ribevi maldaki illet
  • Hanefi mezhebi
  • Maliki mezhebi
  • Şafii mezhebi
  • Hanbeli mezhebi
 • Bu konudaki ihtilafın sonucu
 • Baba ne zaman evlenıneye zOTlama hakkına sahiptir.
 • Vücuttan çıkan şeylerin abdesti bozması Had ve keffaretlerde kıyasın cari olması
 • Bu kaideden dolayı ortaya çıkan meseleler
 • Kasden adam öldürene ketfaretin vacib olması
 • Ramazanda cinsi münasebetle meydana gelen oruç bozmalann herbiri için ayn keffaret gerekınesi
 • Nebbaşın elinin kesilmesi
 • Ramazanda unutarak cinsi münasebette bulunan kimseye keffa retin vacib olması
 • Lügavi isimlerde kıyasın cari olması Bu meseladeki ihtilafın sonucu

ALTINCI BÖLÜM – Delil olması hususunda görüş ayrılığı bulunan hususlar Giriş

 • Delil olması hususunda görüş ayrılığı bulunan hususlar Giriş
 • Sahabe kavli
 • Sahabe görüşünün delil olması konusundaki ihtilaf Bu kaidedeki ihtilafın sonuçları
 • Bey’ul-İne
 • Hamileliğin en uzun süresi
 • Hayvanıara yapılan cinayetlerde tazminat miktarı
 • Hayzın en az süresi
 • Başkasından iddet bekleyen kadınla evlenen ve· onunla zifafa 
 • ren kimsenin hükmü
 • Mefkud (gaib) olan erkeğin kansı
 • Ölüm hastalığında iken boşadığı kadının kocasına varis olması Istıshab
 • Bu meseladeki ihtilafın feri meselelere yansıması a- İnkardan sonra sulh
 • Yeminden kaçtığı için davalı aleyhine hüküm vennek
 • Mefkudun mirası
 • Mülkün varlığına şefi’den beyyine istenmemesi
 • e- Fakir olan köle sahibi hissesini azad ederse kalan hjssesininde azad edilmesi için köleden çalışmasının istenmesi
 • Mesaiib-i Mürsele 397
 • Giriş
 • Mesaiib-i mürseleyi delil kabul etmede alimierin görüşleri 398-402
 • Bu kaidedeki ihtilafın sonucu 402-405
 •  Davacı ile arasında mal kanşması olmayan davalıya yemin etti rilmesi
 • Doğru söylediği bilinmezse iflas ettiğini iddia eden kimsenin hap sedilmesi
 • Topluluğun bir kişi karşılığında kısas yoluyla öldürülmesi
 • Kısas yapabilecek kimselerin bir kimsenin öl�ürülmesinde ortak olması

UYGULAMALI BÖLÜM – Nikah

 • Giriş
 • Nikah konusunun önemli meseleleri
 • Nikahın hükmü
 • Nişanlı kadına dünür gitmek
 • İddeti içinde açıkça dünür gidilen iddet bekleyen kadın ile evlen rnenin haramlığı
 • Nikahta velinin şart koşulması
 • Baba kızını evlenıneye zorlayalıilir mi?
 • Nikah şahidierinin adil olması ·şartı
 • 8″ Muta nikahı
 • Muhallil’in nikahı
 • Şigar nikahı
 • ll- Kadının halası veya teyzesi ile bir nikah altında cemi
 • Mehrin en az miktarı
 • Kur’an öğretiminin mehir sayılması
 • Sahih bir halvette mehrin tam olarak subutu
 • Akitten sonra fakat zifaftan önce ölen kimsenin kansına ne ge rekir?
 • Üvey kızla evlenmek
 • Eşin annesi (kayınvalide) ile evlenmek
 • Buruna ve boğaza süt dökmekle haram olan süt kardeşliğinin gerçekleşmesi
 • Büyüğün emmesiyle haramlık sabit olur mu?
 • 20- İhramlının evlenmesinin sahih olması

Islam Hukukunda Yontem Tartismalari” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites