Islam Hukukunun Tedvini
 • Kitap başlığı:
 Islam Hukukunun Tedvini
 • Yazar:
ALİ ŞAFAK
 • Kitap Sayısı
155
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Hukukunun Tedvini – Kitap örneği

İSLAM HUKUKUNUN TEDVİNİ-İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ                                                                                                                                I
 • İÇİNDEKİLER …………………… … … ……………………………… …                        111
 • ÖNEMLİ KISALTMALARIN İZAHI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. … .. .. .. …       VII
 • GİRİŞ…………………………………………………………………………                             1
 • A- GENEL OLARAK HUKUK … … …………………………………                           1
 • B- İSLAM HUKUKUNUN ZUHURU ESNASINDA ARABİSTAN VE KOMŞU ÜLKELERDE HUKUK ……………………………      
 • a) Arab Yarımadasında Hukuk………………………………………                            5
 • b) Bizans İmparatorluğunda Hukuk …………………………………                        7
 • c) Sasanilerde Hukuk ……….. …… ……. ……….. … ……………….                         7
 • d) Yahudilerde Hukuk .. … … …. .. … … .. … …. … .. .. … .. … … … … .             8

1. BÖLÜM      

 • TEDVİNDEN ÖNCEKİ DEVİR ……………………………………                              10
 • A- Hz. MUHAMMED DEVRİ………………………………………                              10
 • a) İslam Hukukunun kaynaklarına kısa bir bakış ………………                        il
 • aa) Kur’an-ı Kerim .. ………………………………………………….                               11
 • bb) Sünnet … … … ….. ………………………………………………….                            14
 • b) Peygamberin Tasarrufları ve Müşavereleri ………………………                    16
 • B- SAHABE. DEVRİ …………………………………………………                                IS
 • a) Sahabe Devrinde Hukuki Faaliyet ………………………………                        ıs
 • aa) Kitab’ın (Kur’an’ın) Durumu … … … … .. …………………….                         21
 • bb) Sünnetin Durumu …………………………………………………                             22
 • b) Sahabe Devrinde Kazai Faaliyet .. ………….. .. .. .. … .. .. ……….                  24
 • c) Hukuk Tedrisatı ve Meşhur Hukukcular .. … .. … .. … … … ……                 28
 • aa) Medine’li Hukukcular ….. .. … … .. …. .. …. … .. .. .. .. … …………              30
 • bb) Mekke’li Hukukcular………………………………………………                            31
 • cc) Mısır’lı Hukukcular ………………………………………………                               32
 • dd) Şam’lı Hukukcular 32
 • ee) Kfıfe’li Hukukcular 33
 • ff) Basra’lı Hukukcular…… ….. .. … …. … .. … … .. … … … .. … ………. 34
 • d) Siyasi Ayrılıkların Hukuka girişi .. … .. .. … .. …………. …… … .. 35
 • aa) Hariciler ……………………… ….. …. …………………………… 35
 • bb) Şia Mezhebi………………………………………………………… 36
 • e) Hukuka Ait Yazmalar-Denemeler ……………………………… 37
 • C- TABİİLER DEVRİ .. …. .. ……………………. . ….. … … ……… 38
 • Sünnetin Durumu … ….. … … ……………………….. .. ………… 38
 • Tabiiler Devrinde Kazai Faaliyet ……………………………… … 39
 • Hukuk Tedrisatı ve Meşhur Hukukcular .. ……….. ………….. 40
 • aa) Medine’li Hukukcular 41
 • bb) Mekke’li Hukukcular 43
 • cc) Yemen’li Hukukcular …………………………………………… 44
 • dd) Mısır’lı Hukukcular … . … .. ………………… … ………………… 44
 • ee) Basra’lı Hukukcular .. …….. ……………………………….. … … 44
 • ff) Kufe’li Hukukcular .. … …. …. …………………………….. .. ….. .. 45
 • gg) Şam’lı Hukukcular ……….. …………………………. ………… 47
 • Hukuk Ekolleri ……………………… … .. …. … … .. …. … … .. . .. . 48
 • aa) Hadis Taraftarları .. … .. .. .. … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. ….. … …… 49
 • bb) Re’y Taraftarları … … .. …. … … …………………………… … … 50
 • Fıkhı Yazmalar-Denemeler 51
READ  islam ilmihali Diyanet Vakfi pdf indirin

II. BÖLÜM

 • İSLAM HUKUKUNUN TEDVİNİ DEVRİ 52
  • TEDVİNİN TARİF VE İZAHI ……………………………… .. . 52
  • TEDVİNE TESİR EDEN AMİLLER ………………………… 53
  • TEDVİNİN BAŞLAMASI, İLK FIKIH ESERLERİ VE SA- HİBLERİ …………………………………………………………… 56
 • Hasan ul-Basri … …………………. ………….. …………………… 56
 • Zeyd b. Ali ……… ………… … … … .. …. … .. … …. …………… … 57
 • Hammad b. Ebi Süleyman………………………………………… 59
 • Ca’fer us-Sadık … ……. … .. …. .. … ……. ………………… .. .. …. 60
 • Abdurrahman b. Ebi Leyla ……………………………………… 61
 • Ebu Hanife Noman b. Sabit … … .. …. … … … … ………………. .. 61
 • Ebu Amr Abdir-Rahman b. il-Ewzai …………… .. …. ………… 71
 • Sufyan us-Sewri .. … …… … …………………………. .. … … … …. 72
 • Leys b. Sa’d ……………………………………………………••…. 73
  • TEDVİN İN TAMAMLANMASI, TAMAMLIY AN HU- KUKCULA R VE ESERLERİ
 • Malik b. Enes ……………………………………………………… 74
 • Ebu Yusuf Yakub … ……………………………………………… 81
 • Muhammed b. Hasan ‘iş-Şeybani 87
 • Abdurrahman b. il-Kasım ………………………………………… 97
 • Muhammed b. Ahmed’il-Kurtubi ………………………………… 97
 • Muhammed b. İdris ‘iş-Şafii .. ……………………………………. 98
 • Hasan b. Ziyad il-Lü’lüi … .. …. … … …………………………… 106
 • Esed b. il-Furat … .. ……………………………………………… 106
 • Abdullah b. Abd’il-Hakem … … … … … … … … … … … .. …. … … … 107
 • Usbu’ b. il-Ferec … … … .. …. .. … …. ……………………………… 107
 • Ebu Yakub Yusuf b. Yahya 1-Büveyti ………………………… 107
  • Muhammed b. Semaa …………………………………………… 108
 • Abdul-Melik b.il-Hubeyb is-Sülemi .. ………. .. .. .. .. … .. …….. 108
 • Muhammed b. Sehnun …. …….. ………… ………… ……… …… 108
 • Ahmed b. Hanbel … … ……………………………………… …… 109
 • Harmele b. Yahya 1-Mısrı … ……………………………………… 112
 • r) Hilal b. Yahya r-Re’y …………………………………………… 112
 • s) Ahmed b. Ömer’il-Hassaf …………………………………………. 112
 • t) Davud’üz-Zahirı ………………… .. … … … .. ….. .. …. …………… 113
  • FIKHI TERİMLERİN ODAYA ÇIKIŞI VE USÜL Ü FIK-
 • HIN TEDVİNİ …………………………………………………… 115
  • İSLA.M HUKUKUNUN TEDVİNİ DEVRİNDE KAZA.İ FAALİYET 123
 • III. BÖLÜM
 • İSLA.M HUKUKUNUN BAŞKA HUKUKLARDAN MÜTEES-
 • SİR OLUP OLMADIĞI MES’ELESİ .. ……. … … ………………… 125
  • ROMA HUKUKU İSLA.M HUKUKUNA TESİR ETMİŞ MİDİR?

GENEL OLARAK HUKUK

İnsan ve hayvan toplulukları bir takım kanunlara, prensiplere uyarak hareket ederler. Hayvan topluluklarının bu türlü hareketleri içgüdüleri, yaratanın verdiği his iledir. Bir otomathk mevcut olup hürriyet içerisinde hareket kaabiliyeti yoktur. Akıl ve irade sahibi insanlarda toplu yaşamaya geçmezden önce ferdi yaşayışın hakim olduğu kabul edilir. Ferdi yaşayıştan toplu yaşamaya doğru bir tekamüle rastlanır. İşte bu ferdi ve içtimai yaşama halinde insanlar bir takım kanunlara tabi olmuşlar, kaideler koymuşlar. Jean Jack Russo “Tabiatta yaşıyan insanlar tabii zaruretlerin tazyiki ile mutlak hak ve hürriyetlerinden karşılıklı fedakarlıkta bulunarak zihni bir sözleşme (mukavele) akdetmişler, böylece tek başına, yaşamadan toplu yaşayışa geçmişlerdir. ” der. Bu teoriye “İctimai mukavele teorisi” denilir. Bu tarz teorilerin ifadesi Latince “UBI SOCIETAS /BJ JUS…

İslam Hukukunun asıl kaynağı, Müslümanların din kitabı Kur’an-ı Kerimde “Sizden her birinize (Her bir topluluğa) bir şeriat, bir yol kıldık”. (1 ), “Sonra seni işlerinde bir yol üzerinde kıldık, bir yol gösterdik. Sen o yola tabi ol, cahil­ lerin heva ve hevesine uyma” (2) , ayetlerinde, Hz. Peygamberin din ve dünya iş­ lerinde bir takım kaidelere uyarak hareket etmeleri emredilmiş, gösterilmiştir. İlahi kaynağın açıkladığı bu hükümler ve hukukçuların ortaya koyduğu teori­ lerin sonucu, toplulukta mevcut kanun ve kaidelerin kaynağı nedir? Nereden gelmiş, nasıl tekevvün etmiştir? Sorularının cevabı üzerinde durulmuş, araştırıl­ mıştır.

READ  dort mezhebe gore islam fikhi ve muctehid pdf ücretsiz

. Bir kısım hukukçular bu kanun ve kuralların insanların kendi arasında meydana geldiğini dışarıdan herhangi bir müdahalenin olmadığını belirtirler. İnsanlar arasındaki mevcut hukuk kurallarının kaynağını insan üstü kaynakta arayan hukukçular, hukuki görüşler de mevcut olup bunlara ilahi hukuk taraf­ tarları denir. İlahi kaynaktan hukukun doğduğunu kabul edenler, kaynağın mahi­ yeti hakkında çeşitli fikirler ileri sürerek görüşlerini açıklamışlardır. Tek Allah inancına dayanan dinlere mensup hukukculara göre; hukukun kaynağı “İlahi

Kitap “Islam Hukukunun Tedvini” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites