Islam Vasiyet Hukuku
 • Kitap başlığı:
 Islam Vasiyet Hukuku
 • Yazar:
Muhsin KOÇAK
 • Kitap Sayısı
185
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın

İSLAM VASİYET HUKUKU – Kitap örneği

ICİNDEKİLER – İSLAM VASİYET HUKUKU

 • VASİYETİN Tarihçesi
 • MISIRLILARDA VASİYET 1
 • İRANLILARDA VASİYET 2
 • ATİNALILARDA VASİYET 2
 • ROMA HUKUKUNDA VASİYET 3
 • DiĞER MİLLETLERDE VASİYET 9

BİRİNCİ BÖLÜM

 • VASİYETİN MAHİYETİ VE HÜKÜMLERİ
 • VASİYETİN TARİFİ VE KISIMLARI 11
 • Tarifi 11
 • Lügat manası ‘ 11
 • Terim (İstilah) manası 12
 • Kısımları 14
 • Mutlak vasiyetler 14
 • Mukayyet vasiyetler 14
 • VASİYETİN DELİLLERİ, SEBEP VE HİKMETİ 15

Delilleri 15

 • Kitab 16
 • Sünnet 17
 • 3 – İcma 19
 • 4 – Akıl 19
 • B – Sebebi 21
 • C – Hikmeti 21
 • ili – VASİYETİN HÜKÜMLERİ 22
 • A – Vacib (Farz) olan vasiyetler 23
 • B – MendOb olan vasiyetler 31
 • C – Haram olan vasiyetler 32
 • D – Mekruh olan vasiyetler 32
 • E- Mübah olan vasiyetler , 32

İKİNCİ BÖLÜ’M

 • VASİYETİN RÜKÜNLERİ, ŞEKiL VE ‘ŞARTLARI
  • VASİYETİN RÜKÜNLERİ 37
 • 4 – Kabulün zamanı 46
 • – Kabul ve redde yetkili olanlar 49
 • – Kabul veya redden önce mOsa lehin ölmesi 50
 • – Kabul veya redden dönme 51
 • – VASİYETİN ŞEKİL VE ŞARTLAR! 53
 • Şekli 53
 • B – Şartları 54
 • 1 – Vasiyet edene (mOsiye) ait şartlar 54
 • a) Ehliyet 54
 • aa) Delinin vasiyeti 55
 • ab) Kölenin vasiyeti 55
 • ac) Çocuğun vasiyeti 55
 • ad) Sefihin vasiyeti 57
 • ae) Müflisin vasiyeti 58
 • af) Sarhoşun vasiyeti 59
 • ag) Hastanın vasiyeti 60
 • ah) Mürtedin vasiyeti 61
 • aı) Gayr-f müslimlerin vasiyeti 62
 • – Zimmilerin vasiyeti 63
 • 1°- İbadet ve hayır mahiyetinde olmayan vasiyetler 63
 • 2°- İbadet ve hayır mahiyetinde olan vasiyetler 63
 • – müste’menlerin vasiyeti 66
 • b) Rıza 67
 • 2 – Vasiyet edilecek kişiye (musa lehe) ait şartla!’ 67
 • Musa lehin mevcut olması 68
 • Musa lehin malum olması 71
 • Musa lehin mülk edinmeye ehil bulunması 74
 • dl Musa lehin vasiyet edenin varisi olmaması 76
 • Musa lehin vasiyet edenin katili olmaması 79
 • Musa lehin harbi olmaması 83
 • ‘Musa lehin mürteci olmaması 85
 • Musa lehin musfnin kölesi olma· ‘ması 86
 • ı) Musa lehin gayr-i meşru bir yer olmaması 87
 • 3 – Vasiyete konu olan şeye (musa bihe)
 • ait şartlar 87
 • Musa bihin cinsine ait şartlar 88
 • aa) Musa bihin m81 olması 88
 • ab) Musa” bihin mütekavvim mal ol,ması 90
 • ac) Musa bihin mülk edinilebilir ol,ması 90
 • ad) ‘Musa bihin mevcut olması 92
 • ae) Musa bihin musinin mülkü olması 94
 • af) Musa bihin gayr-i meşru bir’
 • şey olmaması 94
 • -vı–
 • b) Miktarına ait şartlar 98
 • aa) Musıbihin terikenin üçte birini geçmemesi 98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Islam Vasiyet Hukuku

 • MUHTELİF VASİYETLERİN YERİNE GETİRİLME USULLERİ
  • BİRDEN FAZLA VASİYET 107
 • Tamamı Allah haklarına ilişkin olan
 • vasiyetler 108
 • B – Bir kısmı Allah haklarına, bit’ kısmı kul hak- larına ilişkin olan vasiyetler 111
 • – Bir kısmı Allah haklarına bir kısmı mu­ ayyen kul haklarına ilişkin vasiyetler 111
 • – Bir kısmı Allah haklar·ına, bir kısmı mu­ ayyen olmayan kul haklarına ilişkin vasiyetler 111
 • Tamamı kul haklarına ilişkin vasiyetler 112
 • – Vasiyetlerin toplamının terikenin üçte birini geçmesi 112
 • – Vasiyetin bazısının terikenin üçte birini geçmesi 113
 • il- ‘MUHTELİF GRUPLAR ADINA YAPILAN
 • VASİYETLER 115
 • A- Toplumun muhtelif kesimleri adına yapılan vasiyetler 115
 • Belli gruplar adına yapılan vasiyetler 118
 • -Aile (ehi) adına yapılan vasiyetler 118
 • -Akraba adına yapılan vasiyetler 119
 • – Kabile adına yapılan vasiyetler 125
 • 4- Komşular adına yapılan vasiyetler 126
 • 5 – Hayı·r kurumlarına ve hayır işlerine ya- pıldn vasiyetler 128
 • 111- VARİSLERDEN BİRİNİN HİSSESİ KADAR! İLE YAPILAN VASİYETLER 130
 • Vasiyetin belli bir varisin hissesi kadarı ile yapılması 131
 • B – Vasiyetin belli olmayan bir varisin hissesi kadar’ı ile yapılması 133
 • Vasiyetlerden bazısının varislerden birinin hissesi kadarı ile bazısının terikenin bir kısmı ile yapılması 134
 • iV- TERİKENİN BİR KISMI İLE YAPILAN VASİYETLER 135
 • V- BORÇ İKRARI SURETİYLE YAPILAN VASİYETLER 136
 • VI – MENFAATLERE İLİŞKİN VASİYETLER 138
 • Menfaatin değer ölçüsü 138
 • 8 – Menfatten istifade etme yolu 141
 • C – Müşterek menfaatten faydalanma usulü 143
 • Menfaati vasiyet edilmiş olan malın mülkiyeti 144
 • E – Menfaati vasiyet edilmiş olan malda tasar-
 • ruf hakkı 144
 • F – Menfaati vasiyet edilmiş olan malın masrafları 145

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – Islam Vasiyet Hukuku

 • VASİYETİN TERİKEYE İLİŞKİN HAKLAR ARASINDAKİ YERİ VE SONA ERMESİ
  • VASİYETİN TERİKEVE İLİŞKİN HAKLAR ARASIN- DAKİ VERİ 147
 • il- VASİYETİN SONA ERMESİ 149
 • Vasiyetten dönme 149
 • 1 – Açıkça (sarahaten) dönme 150
 • 2 – Delaleten dönme 151
 • 3 – Zarüreten dönme 152
 • B – Vasiyetçinin ehliyetini kaybetmesi 152
 • C – MOsinin dinden dönmesi 153
 • Musa lehin ölmesi 154
 • E – Musa lehin vasiyeti reddetmesi 155
 • F – Musa lehin musiyi öldürmesi 155
 • G – Musa lehin müsiye, varis olması 155
 • H- Vasiyete konu olan malın helak olması 156…
 • ….

Islam Vasiyet Hukuku” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites