Skip to content
Home » Islam Ve Turk Hukuk Tarihine Kitap kitap indirin

Islam Ve Turk Hukuk Tarihine Kitap kitap indirin

İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi

Islam Ve Turk Hukuk Tarihine
  • Kitap başlığı:
 Islam Ve Turk Hukuk Tarihine
  • Yazar:
Mehmed Fuad Köprülü
  • Kitap Sayısı
470
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islam Ve Turk Hukuk Tarihine Kitap

ORTAZAMAN TÜRK- İSLAM FEODALİZMİ

ORTAZAMAN TÜRK-İSLAM FEODALİZMİ

Bu yaz, 1938 eylülünde Zürich’te toplanan son «Tarihi ilimler Kongresi’nde okuduğum Fransızca muhataranın Türkçe aslıdır. Orta zaman Türk-İslam Feodalizmini hakkında hazırlamakta olduğum bir kitabın mukaddimesi mahiyetinde olan bu yazda, bu mesele hakkında şimdiye kadar yapılmış elan tetkiklerin neticeleri tenkidi bir tarzda gösterilmiş ve mevzunun nasıl bir zihniyetle ve ne gibi metodolojik prasiplere göre tetkiki lazım geldiği, en umumi çizgileriyle anlatılmıştır.

Hazırladığın eser, burada İzah edilen umumi esaslara göre yazılmakta olduğundan, bu mevzu ile alakalananlar, bu küçük makaleden eserimizin mahiyeti- daha doğrusu, onun ne gibi metodolojik prensiplere göre hazırlanmak istendiği- hakkında oldukça aşk bir fikir edinebilirler ümidindeyiz.

XIX asır esnasında islâm tetkiklerinin Avrupa’da mazhar olduğu inkişaf, ortazam an islam dünyasını siyasi ve içtimai bünyesini az çok aydınlatacak tetkiklerin meydana gelmesini intác etti. Yalnız ilmi gayeler değil, büyük Avrupa devletlerinin müstemleke idarelerinin ameli ihtiyaçları da bunda müessir olmuştur. İşte bu saiklerde, toprak mülkiyet meselesinin tarihi ve hukuki bakımlardan oryantalistler için mühim bir araştırma sahası teşkil ettiğini ve M. D’Ohsson’un XVIII. asır sonlarda çıkan umumi mahiyetteki Tableau de l’Empire ottoman’mdan sonra, yalnız Osmanlı imparatorluğu’na değil umumiyetle islam sahasına dair olmak üzere bu meseleye ait muhtelif monografilerin meydana geldiğini görüyoruz: Silvestre de Sacy’nin, Von Hanmer’in, Belin’in, Vonn s’ın, Tischendorfun, Bernhauer’in, Van Ber…

Islam Ve Turk Hukuk Tarihine Kitap

Kitap “Islam Ve Turk Hukuk Tarihine” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *