Islamda Devlet Butcesi
  • Kitap başlığı:
 Islamda Devlet Butcesi
  • Yazar:
CELAL YENİÇERİ
  • Kitap Sayısı
472
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

 Islamda Devlet Butcesi- Kitap örneği

TAKDİM- İslam’da DEVLET Bütçesi

Tarihte ve asrımızda Devlet gelirleri (Maliye) hukukunu konu edinen müstakil eserlerin yazılmış olmasına karşılık [01]Mesela Dr. Salih Tuğ, İslam Vergi Hukukunun Ortaya Çıkışı, Ankara 1963 Yayın İstanbul 1984) ve Dr. Mehmet Erkal, İslam Vergi Hukuku … Continue reading ne geçmişte ve ne de zamanımızda B ü t ç e hukukunu bağımsız bir eser halinde mevzu edinen bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu durum Devlet gelirleri hukuku yanında Devlet giderleri hukukunu da tetkik etme zaruretini doğurmuştur ki elimizdeki bu eserin konusu böyle bir zaruret altında belirlenmiştir.

İslamda, Devlet B ü t ç e s i hukukunun esasları iki ana kaynak olan Ku r’a n-ı Ker i m’de ve S ü n n e t’te yerini almış ve bu esaslar ilk defa Hz.P ey g a m b e r tarafından tatbikat sahasına konulmuştur. ResUlullahın vefatından sonra Hicri 2. asrın ortalarına kadar maliye ile ilgili müstakil bir eser vucuda getiril­ memiş ve bu tarihten başlamak üzere «Kitab’ul-Harac) ve Ki­ tab’ul-Emval)) gibi isimler altında bazı eserler te’lif edilmiştir.

Islamda Devlet Butcesi

Bu eserlerde umumiyetle Devlet gelirleri hukuku mevzu bahs edilmiş ve giderler hukukuna ise pek az nisbette temas edilmiştir. Bu sebeple işaret olunan müstakil maliye kitaplarının dışında, tabiatıyla Kur’a n ve Hadis kaynakları başta olmak üzere çalışmanın fıkıh ve tarih kitaplarına da sirayet ettirilmesine müellifi zorlanmıştır

İslam, geçmiş asırların insana bakış tarzını değiştirmiş ve buna göre de yeni bir H a k i m i y e t ve De v 1 e t düşüncesi belirlen­ miştir. Hz. M u h a m m e d (A.S.S.), Kur’an’da yer alan esas ve prensiplere uygun bir devlet kurmada gecikmedi ve insan onun kurduğu devlette, kaynağı ilahi olan hukuktan ve bu arada iştişari meclislerde varılan kararlardan başkasına tabi kılınmadı…

Kitap “Islamda Devlet Butcesi” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites