Islamda Iktidarin Temelleri
  • Kitap başlığı:
 Islamda Iktidarin Temelleri
  • Yazar:
Ali Abdurrazzık
  • Kitap Sayısı
112
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Islamda Iktidarin Temelleri – Kitap örneği

TAKDİM – Islam’da iktidarın Temelleri

Eğer kitaptaki esas fikirler kışkırtıcı bir dille sunulmuş olmasaydı ortodoks rapı tarafından farklı bir şekilde algılanabilirdi. Ortodoks ulamanın kitaba taraflı bir haleti ruhiye içinde yaklaşmalarıdır ki, kitabırı muhtevasını suçlamak üzere kaleme aldıkları bildiricle yazar tarafından kitapta Bolşevizm’e yapılan nötr bir göndermeyi yazarın kominist inançlarına delil olaralc gösterdiler. Bir başka ağır karar, 1911‘de onaylanan. ve Ezher’e bağlı ulemanın prestijine saldıranları yargılama yetkisi veren bir kanuna göre Ezher’in önele ge­ len 25 alimi tarafından oluşturulan matıkemecle verili­ yordu. Bu kararla Abdurrazık: hem Ezher diplomasından hem de kadılıktan oluyordu. [01]A.g.e., s. 122-“123

1925’teki Sünnı dünyanın son derece gergin oları atmosferinde bütün bunlar anlaşılabilir şeylerdi. Ancak acı olan, kinler sakinleştiğinde daha ölçülti karar­ lara iınkan verecek açılımlar yerine, eserin, ·yanlınıza­ manlara kadar müslüman ulema tarafından tamamerı terkedilmesidir. Ortodoks ulema elbette ki bu esere karşı fikir serdedemeyecek durumda değildi.

Abdurrazık’ın hilafet ile hükümet arasında yaptığı ayrırr11 görmezden gelmeleri ve Müslümanların tarihteki tıy-­ gulamalarına dayanarak her ikjsü1in d.e meşruiyetiı1i onaylamaları, her ikisinin de gerekliliğini tastik içirı yeterliydi. Ezher’in özel mahkernesi eseri tartışımaya mahal bırakmayacak şekilde reddetti. (A…g.e., s. 121-· 124)

Islamda Iktidarin Temelleri

Abdurrazak yakın geçmişte yöı1eltilen eleştirilerin mahiyeti farklıdır. Dini iştiyakın si yası eyler11le bütünleşmesi şeklinde giderek büyüyen çağdaş arzlı…

Kitap “Islamda Iktidarin Temelleri” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

References / Footnotes

01A.g.e., s. 122-“123