• Kitap başlığı:
 Islamda Kaza Hukum Ve Hakimlik Ve Tevabii
  • Yazar:
ALİ HİMMET BERKİ
  • Kitap Sayısı
91
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın

Islamda Kaza Hukum Ve Hakimlik Ve Tevabii – Kitap örneği

öNSöZ – İslamda Kaza Hüküm ve Hakimlik ve Tevabii

Hukuk tarihi ne kadar mühim ise, Kaza, yani hüküm ve hakimlik tarihi de o derece ve hatta daha çok mühim­ dir. Himaye edilmeyen bir hak mücerred bir hak olmak­ dan ileri gidemez, cemiyet de adalet ve düzeni te’sis kud­ ret ve kıymetinden mahrum bulunur; ferd ve camia için hiç bir fayda ve teminat teşkil etmez. Bunun içindir ki, milletler medenileştikce Kaza mevzuu üzerinde durarak Hakemler, Hakem Hey’etler Divanlar ve geçici ve daimi mahkemeler kurmuşlardır.

Biz bu eserde yalınız İslam Kaza tarihi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Okuyanlar ·göreceklerdir ki, kaza ta­ rihleri arasında en makul ve muntazam bir seyir takip eden islam kazasıdır. Bilhassa islamiyetde Kazanın mahiye­ ti ve kim namına ceryan ettiği key’fiyeti, üzerinde durul­ maya değer muazzam bir meseledir.

Islamda Kaza Hukum Ve Hakimlik Ve Tevabii

İslaım hukuku, 1300 küsur sene evvel Hakimiyetin mutlaka millete ait olduğu hakikatını kaza sistemi ile de ilan ve tatbik etmiştir. Bu­ na rağmen İslam hukukunu bilmeyen ve öğrenmeye de lüzum görmeyen bazı kimseler, İslamiyetcle Hükümdarın Allahın ve Memurların Hükümdarın mümessili olduğunu ve bazıları da Peygamberin vekili bulunduklarını iddia ederler.

Eserde verilen izahatdan anlaşılacaktır ki, bunlar ne Allahın mümessili ne de Peygamberin vekilidirler. Ancak millet mümessili olarak millet namına faaliyetde bulunurlar.

Islamda Kaza Hukum Ve Hakimlik Ve Tevabii

Bundan başka, Hulefai Raşidinin ve tıdam Kaza. mer­ cilerinin adalete verdikleri müstesna önem, imtisal olunacak vekayidendir. Hukuk müntesipleri ve alelhusus Ha­ kimlerin ve avukatların İslam kaza tarihini, mukayeseli hukuk bakımından olduğu kadar kanunların sakit olduğu hallerde doktrinden ve bu arada mevcut her hukuk sisteminden istifade ve istiane eylemek suretiyle şahsi ictihad tesisi suretiyle doldurmak mecburiyetini tahmil eyleyen medeni kanunun birinci maddesi ve bazı ahv.aJde yabancı hukukun tatbikine dair olan Devletler hususi hukuku ka­ idesi muvacehesinde, öğrenmek ihtiyacında olduklarını düşünerek İslam adalet cihazına dair olan müessese ve esasları tarih sırası ile toplayıp neşr etmeyi faydalı buldum...

Kitap “Islamda Kaza Hukum Ve Hakimlik Ve Tevabii” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites