Skip to content
Home » KITABUL EMVAL pdf indirin

KITABUL EMVAL pdf indirin

KITABUL EMVAL
 • Kitap başlığı:
 Kitabul Emval
 • Yazar:
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam
 • Kitap Sayısı
571
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

KITABUL EMVAL – Kitap örneği

İÇİNDEKİLER- KİTAB·ÜL EMVAL

 • HALKIN DEVLET BAŞKANINA DEVLET BAŞKANININ DA HALKA KARŞI SORUMLULUK VE VAZIFELERİ/21
 • Halkı İdare Edenlerin Tasarrufu Altında Bulunan Mallar. Bu Mallarla İlgili Olarak Kitap ve Sünnet’te Varid olan Hükümler/25

İKİNCİ KİTAP

 • NEVİLERİ- YOLLAR!
 • Fey’in Nevilerden Cizye-: – Cizye’nin Hukuki Mesnetleri/37

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • HALKI İ DARE DENLERİN TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MALLAR­ FEY, HUMUS VE ZEKâT- HAKKINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR
 • Arap Olan Ehli Kitaptan Cizye Almak Hakkındadır/45 Mecüsilerden Cizye Almak Hakkındadır/50
 • Erkek ve Kadınlardan Kendilerine Cizye Vacip Olanlar ve Bu Vergiden Muaf Tutulanlar Hakkındadır/56
 • Cizye’nin Vücubu ve Miktarı-Müslümanların Misafir Edilmesi ve Erzakı/59 Cizye ve Haracın Toplanması- Cizye ve Harac Ehline Merhamet
 • Edilmesini ve Onlara Baskı Yapılmamasını Emreden Esas ve Hükümler Hakkındadır/63 ·
 • Cizye Vergisi Borcu Olup da Bunu Ödemeden. Müslüman Olan Veya Vefat Eden Kimseler Hokkındadır/68
 • Cizye Karşılığı Olarak Şarap ve Domuz Alınması/71 Cizye’nin Nasıl Toplanacağı, Ehl-i Zimmetin Kıyafeti ve Boyunlarına Mühür Asılması Hakkındadır/73

DÖRDÜN CÜ KİTAP

 • SULH YOLUYLA FETHEDİLEN TOPRAKLAR VE BU TOPRAKLAR HAKKINDA TAKİB EDİ LMESİ GEREKEN KURALLAR
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Topraklar ve Bu Toprakların Fey’ ve Ganimet Hükmüne Tabi Olması/77
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Arazi e Haraç Vergisi Konularak Sahiplerinin Elinde Bırakılması Hakkındadır/93
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen ve Devlet Başkanı Tarafından Haraç
 • Karşılığında Sahipleıinin Elinde Bırakılan Arazinin Satılması/103 Kuvvet Yoluylcı Fethedilen ve Sahibi İslôma Giren Haraç Arazisine Haraçla Birlikte Öşür Vergisi Düşer mi?/115
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Topraklarla İslôm Beldelerinde Ehli Zimmetin İhdas Edebilecekleri Şeylerle İhdas Edemeyecekleri Şeyler Hakkındadır
 • Ehli Harptan Olan Esir Erkeklerle Kadın ve Çocuklar Hakkında Takib Edilmesi Gereken Hükümler/136

İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP

 • SULH YOLUYLA FETHEDİLEN ARAZİ VE BU ARAZL KONUSUNDA TAKİBEDİLEN HÜKÜM VE ESASLAR HAKKINDADIR- Kİ BU
 • TOPRAKLAR FEY’DİR GANİMET OLAMAZ
 • Sulh Ehline Sadakat Göstermek ve Bu Konuda Müslümanların Yapması Gereken VazifEılerle Sulh Ehlinin Mükellefiyetlerini Artırmanın Mekruh Olduğu Hakkındadırı1n
 • Dinlerde Serbest Bırakılarak Yapılan Sulh Muahedelerinde Ehli Zimmete Yüklenen Mükellefiyetler Hakkındadır/179
 • Kendileriyle Üzerinde Anlaşmaya Varılan (Cizye ve Haraç. Gibi) Şeylere. ilaveten (Ve Anlaşmalarda Yer Almadıgı Halde) Ehli Zimmetin Mallarından Müslümanlar iç;in Helôl Olan Şeyler Hakkındadır/183
 • Ehli Sulh (Anlaşmalılar). Sulhten Evvel Üzerinde Bulundukarı Adet Ve Hôlleri Üzerinde Bırakılırlar/187
 • Ehli Sulhten Olup İslôm’ı Kabul Eden Kimsenin Arazisinin Ne Olacağı
  • Haraç Arazisi mi, Yoksa Öşür Arazisi mi Sayılacağı Hakkındadır/191 Müslümanlarla Müşrikler Arasında Muayyen Bir Zamana Kadar .
 • Aktedilen ve Mutörekeler Hakkında/193
 • Müslümanlarla Müşrikler Arasında Muvakktıt Bir Zamana Kadar Yapılan Sulh vı3 Mütôreke Müddeti Sona Erince Müslümanların Nasıl Davranması Gerekir?/197
 • Anlaşmaları İhlal Eden Sulh ve Ahd Ehlinin Hangi Hallerde Kanlarının Akıtılabileceği Hakkındadır/201
 • Ehli Sulh Hakkında Uygulanması Gereken Hükümler – Onları Esir Almak Caiz midir, Yoksa Hür müdürler?/216
 • Resulullah (S.A.V.) ile Ashôbının Ehli Sulha Yazdıkları (Onlara Verdikleri) Ahidnômeler/2:;!2
 • Rasulullah (S.A.V.)’ın Sakif’e Verdiği Ahidnôme/225
 • Resulullah (S:A.V.)’ın Dümetu’I – Cendel Halkına Yazdığı Ahidnômei229
 • Rasulullah (S.A.V.)’ın Hecer Halkına Yazdığı Ahidnôme/233 Bu, Rasuh.ıllah’ın Beni Huzaa’ya Ahid N amesidir/234
 • Bu, Resulullah’ın ,Zura bin Zi Yezin’e N amesidir/235
 • Bu, Medine’ye Yerleştiği ve Yahudilerle. Mütareke Akdettiği Zaman, Resulullah’ın Mü’minler, Medine’liler (Ve Yahudiler) Arasında (Yasal Kaynak) Olmak Üzere (Tanzim Ettiği) Kitap (Anayasa) dır/235
 • Halid bin Velid’in Dimeşk Halkına Mektubu/241
 • İydd bin Ganem’in Cezire Halkına Yazdığı Sulhname/241 Habib bin Mesleme’nin Ermenistan Beldelerinden Tiflis Halkına Namesi/242
 • Tiflis Ehline Yazılan Bir Name/243

İKİN Cİ KİTAP

 • FEY’İN SARF YERLERİ VE HARCANACAGI YERLER
 • Fey’in Taksimi ve Fey’de. Hakkı Olanlar ile Hakkı Bulunmayanlar İle İlgili Hükümler/245
 • Fey’den Tahsisat Verilmesi Ve Bu İşe Kimden Başlanması Gerektiği Hakkındadır/256
 • Belde ve Köy Ahalisine Tahsisat Vermek v·e Bu Hususta Onları/ Badiye Ahalisine Takdim Etmek Hakkındadır/259
 • Mevlalara Fey’den Tahsisat Vermek Hakkındadır/267
 • Fey’den Çocuklara. Tahsisat Bağlamak ve Onlara Erzak Tahsisatı Vermek Hakkındadır/269
 • Kadınlara ve Memluklere Fey’den Tahsisat Vermek Hakkındadır/274

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • Fey (Beytulmal) den İnsanlara Erzak Tahsis Etmek Hakkında/277
 • Fey’in Dağıtılması ve Hak Sahipleri Arasında Taksim Edilmesinde Acele Etmek Gerektiği Hakkında/280
 • Fey ve Ganimet Mallarının Tefriki Muhariplerin Masrafları ve Ahalinin Erzakının �u İ ki Kaynağın Hangisinden Karşılanacağı Hakkında/283 Tahsisat Almayı Hakkettikten1 Sonra Ölen ve Henüz Tahsisatını
 • Alemayan Kimsenin Tahsisatının Ne Olacığı Hakkında/290
 • Kur’an ve İlim Tahsil Edeni.erle Babaları İslôm Uğruna Önemli Hizmetler İfa Eoonlere Tahsisat Vermek Hakkında/292
 • Fey’ (Beytulmal)dan İn sanlara Tahsisat Verirken Eşitliği Gözetmek Gereği Hakkında/293
 • Müslümanları Beytülmal’dan Yeterince Yararlandırmak ve Hususta Onlara Öncelik Tanımak Hakkında/296

Ü ÇÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ KlTAP

 • ARAZİNİN İKTAA VERİLMESİ. İHYASI, HİMASI VE SULAMASI HAKKIN DA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER/303
 • Arazinin İhya Edilmesi, Himası ve İhya Edilmiş Araziye Tecavüz Edilmesi/313
 • Sulu Arazinin ve Otlakların Himası Hakkmda/320
 • İKİNCİ KİTAP KİTABU’L- HUMÜS.
 • HUMUSLAR HAKKINDA VARİD OLAN HÜKÜMLER VE BU BAPTA UYGULANACAK HÜKÜMLER
 • Ganimetler Hakkında Varid Olan Hükümler, Ganimetlerin Tefsiri ve Humus alınan Ganimetler Hakkmda/329
 • Humusa Tabi Olmayan Seleb Ganimeti/334
 • Ganimetlerin Beşte Biri Ayrıldıktan Sonra Kalan Kısımdan Hususi Ganimet Veya Rubun Bağışlanması Hakkmda/339
 • İmamın Eline Geçtikten Sonra Humustan Hususi Ganimet Verilmesi Hokkında/342
 • Beşte Biri Almdandan Umum. Ganimetten Hususi Ganimet Vermek Hakkmda/346
 • Humustan Resulullah’m Hissesi Hokkmda/348
 • Zi-1 – Kurba’nm Humustan Alacakları Hisse Hakkındo/351 Maden ve Rikazdan Humus Almak Hakkmda/356 Definelerden Humus Almak Hakkında/360
 • Denizden Çıkarılan Anber – Süs Eşyası ve Balıktan Humus A.lmak Hakkmda/363

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP

 • ZEKAT VE ZEKAT İLE İLGİLİ HÜKÜM VE KURALLAR
 • Zekôtın Faziletleri ve Zekat Vermenin Sevabı Hakkında/367 Zekôt Vermemek ve Zekôtı Menetmenin Büyük Günah Olduğu Hakkında/370
 • Deve Zekôtı Ve Bu Konuda Varid Olan Hükümler Hakkında/374 Sığır Ze.kôtı Ve Bu Konuda Varid Olan Hükümler Hakkında/391
 • Koyun ve Keçilerin Zekôtı Ve Bu Bapta Varid Olan Hükümler Hakkında/397
 • Deve, Koyun, Keçi ve Sığırların Zekôtında Ayn (Sürülerin) Birleştirilmesi, Katılmış (Sürülerin) Ayrılması Ve Ortakların Eşitlik Esası üzere Birbirlerine Müracaat Etmeleri Hakkındadır/400
 • Zekôt Memurunun Vazifesinde Adaleti Gözetmesinin Vücubu Ve Bu Meziyeti Gözetmenin Sevabı, İle Haksızlık Yapmanın Masiyet Olduğu Hakkındadır/408
 • Kendilerine Z.ekôt Memuru Geldiğinde, Hayvan Sahiplerinin Yapmatmı MQstahap Olan Şeyler Hakkında/411
 • Altın ve Gümüş Zekôtı İle Bu Bapta Varid Olan Hükümler Hı:ıkkında/413 Ticaret Malları iie Alacaklarda Zekat ve Bu Bapta Varid Olan Hükümler/425
 • Altınve Gümüşten Yapılmış Süs Eşyasının Zekôtı ve Bu Baptaki İhtiyaçlar/438

BEŞİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP /445

 • Yetim Malının Zekôtı v,e Bu Konuda Varid Olan Hüküm
 • Ve İhtilaflar Hakkında/447
 • Memluk Ve Mukatebin Mallarının Zekôtı Ve Bu Konuda Onlara Düşen Vecibeler/453
 • At ve Köle Zekôtı Ve Bu Bapta Varid Olan Sünnet ve Hükümer/457

İK İNCİ KİTAP

 • TOPRAK MAHSULLERİNDEN HUBUBAT VE MEYVELERİN ZEKATI VE BUNLARA DÜŞEN ÖŞÜR VE YARIM ÖŞÜRLER HAKKIN DA
 • Toprak Mahsullerinden Zekata Tabi Olan Ürünler/461
 • TOprak Mahsullerinin Zekôta Tabi Olan Asgari Miktarı İle Öşüre ve Nısfi Öşüre Tabi Olan Ürünler Hakkında/466
 • Zekôtını Tesbit Etmek Amacıyla Yaş Meyve İle Ariyye Ağaçlarının Meyvelerinin Kuru Meyve Olarak Tahmin Edilmesi ve Bu BClpta Varid Olan Hükümler/470
 • Zekôtın VücQbu Hakkında Alimlerin İhtilaf Ettikleri Mallar. Bunlar, Bal, Zeytin ve Yeşil Sebzeler Olmak Üzere Üç Sınıftır/480
 • Zeytinin Zekôtı Hakkında/482
 • Toprak Mahsullerinin Zekôtı – Sadaka-i Fıtır Yeminlerinin Kefareti – Hace Menasikinin Fidyesi ve Cenabetten Teharette Ölçü Olarak Kabul Edilen Sa’ İle Sünnete Bahsi Geçen Diğer Ölçüler Hakkında/492

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • VERGİ  MEMURU  TARAFIN DAN  MÜSLÜMAN ZiMMİ  VE
 • HABİNİN MALLARIN DAN ALINMASI GEREKEN ZEKAT VE VERGİ LER HAKKINDA/!>01
 • Öşür ve Verui Memuru ile Bunlara Terettüb Eden Günahların Ağırlığı Konusunda Varid Olan Rivayetler Hakkında/501
 • Öşür Memurunun Müslümanlardan Alacağı Zekat Miktarı ile Harb ve Zimmet Ehlinden Alacağı Vergiler Hakkında/506
 • Beni Tağlib Hıristiyanlarından Alınan Öşürler ve Onlardan Alınan Zekôtın İki Kat Oiarak Arttırılması/513

DÖRDÜNCÜ KİTAP

 • ZEKATIN SARF YERLERİ VE ZEKATIN HARCANACAGI YOLLAR HAKKIN DA/519
 • Zekôt Alması Caiz Olan Kimselerin Vasıfları ile Zekôt Alması Uygun .
 • Olanlarla Zekôt Alamayanlar Arasındaki Farklar Hakkında/519
 • Bir Tek Şahısa Zekattan Verilecek En Mi ktar ile Bu Şahısa Zekôttan En Çok Ne Kadar Verilebileceği Hakkında/529
 • Zekatın Emirlere Teslim Edilmesi ve Alimlerin Bu Konuda İhtilafları Hakkında/53.5
 • Zekatın Bilinen Sekiz Sınıfa Dağıtılması ve Zekôtın Bazı SınıflaraVerilip Bazı Sınıflarn Verilmemesi Hakkında/542
 • Zekatın Akrabalara Verilmesi ile Akrabalardan Zekat Alabilecek Olanlarla. Alamayacak Olanlar Hakkında/545 ,
 • Kadının· Keneli Malının Zekatından Kocasına Hisse Vermesi Hakkında/549 Zekôt’ın Erken Çıkarılması ve Vaktinden Önce Verilmesi Hakkında/551 Zekôt’ın Mahalli Olan Bölgede Taksim Edilmesi ile Başka Bir Bölgeye
 • Taşınması ve Öncelikle Kime Verileceği Hakkında/555
 • Mal Sahibinin Çıkardığı Zekôt’ın Kaybolması Veya Bilmeyerek Zekatını Bir Zengine Vermesi Hakkında/5SO
 • Fakir ile Miskinlerin Zekattan Hisseleri v·e Te’vilde Fakir ile Miskin Mefhumlarının Tarif ve Tefriki Hakkında/562
 • Zekat Memurları ile Müellefet’ul kulub’un Zekôt Hisseleri Hakkında/564
 • Zekatta Köle ve Borçluların Hissesi Hakkında/566
 • Allah Yolunda Savaşanlarla · Yolda Kalmışların Zekat Hisseleri Hakkında/5613
 • Zimmet Ehline Zekattan Vermek Ve Bu Konuda Makbul Olan Atiyyelerle Makbul Olmayan Atiyyeler Hakkında/569

Kitap “Kitabul Emval” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *