KITABUL EMVAL
 • Kitap başlığı:
 Kitabul Emval
 • Yazar:
Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam
 • Kitap Sayısı
571
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

KITABUL EMVAL – Kitap örneği

İÇİNDEKİLER- KİTAB·ÜL EMVAL

 • HALKIN DEVLET BAŞKANINA DEVLET BAŞKANININ DA HALKA KARŞI SORUMLULUK VE VAZIFELERİ/21
 • Halkı İdare Edenlerin Tasarrufu Altında Bulunan Mallar. Bu Mallarla İlgili Olarak Kitap ve Sünnet’te Varid olan Hükümler/25

İKİNCİ KİTAP

 • NEVİLERİ- YOLLAR!
 • Fey’in Nevilerden Cizye-: – Cizye’nin Hukuki Mesnetleri/37

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • HALKI İ DARE DENLERİN TASARRUFU ALTINDA BULUNAN MALLAR­ FEY, HUMUS VE ZEKâT- HAKKINDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR
 • Arap Olan Ehli Kitaptan Cizye Almak Hakkındadır/45 Mecüsilerden Cizye Almak Hakkındadır/50
 • Erkek ve Kadınlardan Kendilerine Cizye Vacip Olanlar ve Bu Vergiden Muaf Tutulanlar Hakkındadır/56
 • Cizye’nin Vücubu ve Miktarı-Müslümanların Misafir Edilmesi ve Erzakı/59 Cizye ve Haracın Toplanması- Cizye ve Harac Ehline Merhamet
 • Edilmesini ve Onlara Baskı Yapılmamasını Emreden Esas ve Hükümler Hakkındadır/63 ·
 • Cizye Vergisi Borcu Olup da Bunu Ödemeden. Müslüman Olan Veya Vefat Eden Kimseler Hokkındadır/68
 • Cizye Karşılığı Olarak Şarap ve Domuz Alınması/71 Cizye’nin Nasıl Toplanacağı, Ehl-i Zimmetin Kıyafeti ve Boyunlarına Mühür Asılması Hakkındadır/73

DÖRDÜN CÜ KİTAP

 • SULH YOLUYLA FETHEDİLEN TOPRAKLAR VE BU TOPRAKLAR HAKKINDA TAKİB EDİ LMESİ GEREKEN KURALLAR
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Topraklar ve Bu Toprakların Fey’ ve Ganimet Hükmüne Tabi Olması/77
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Arazi e Haraç Vergisi Konularak Sahiplerinin Elinde Bırakılması Hakkındadır/93
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen ve Devlet Başkanı Tarafından Haraç
 • Karşılığında Sahipleıinin Elinde Bırakılan Arazinin Satılması/103 Kuvvet Yoluylcı Fethedilen ve Sahibi İslôma Giren Haraç Arazisine Haraçla Birlikte Öşür Vergisi Düşer mi?/115
 • Kuvvet Yoluyla Fethedilen Topraklarla İslôm Beldelerinde Ehli Zimmetin İhdas Edebilecekleri Şeylerle İhdas Edemeyecekleri Şeyler Hakkındadır
 • Ehli Harptan Olan Esir Erkeklerle Kadın ve Çocuklar Hakkında Takib Edilmesi Gereken Hükümler/136

İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP

 • SULH YOLUYLA FETHEDİLEN ARAZİ VE BU ARAZL KONUSUNDA TAKİBEDİLEN HÜKÜM VE ESASLAR HAKKINDADIR- Kİ BU
 • TOPRAKLAR FEY’DİR GANİMET OLAMAZ
 • Sulh Ehline Sadakat Göstermek ve Bu Konuda Müslümanların Yapması Gereken VazifEılerle Sulh Ehlinin Mükellefiyetlerini Artırmanın Mekruh Olduğu Hakkındadırı1n
 • Dinlerde Serbest Bırakılarak Yapılan Sulh Muahedelerinde Ehli Zimmete Yüklenen Mükellefiyetler Hakkındadır/179
 • Kendileriyle Üzerinde Anlaşmaya Varılan (Cizye ve Haraç. Gibi) Şeylere. ilaveten (Ve Anlaşmalarda Yer Almadıgı Halde) Ehli Zimmetin Mallarından Müslümanlar iç;in Helôl Olan Şeyler Hakkındadır/183
 • Ehli Sulh (Anlaşmalılar). Sulhten Evvel Üzerinde Bulundukarı Adet Ve Hôlleri Üzerinde Bırakılırlar/187
 • Ehli Sulhten Olup İslôm’ı Kabul Eden Kimsenin Arazisinin Ne Olacağı
  • Haraç Arazisi mi, Yoksa Öşür Arazisi mi Sayılacağı Hakkındadır/191 Müslümanlarla Müşrikler Arasında Muayyen Bir Zamana Kadar .
 • Aktedilen ve Mutörekeler Hakkında/193
 • Müslümanlarla Müşrikler Arasında Muvakktıt Bir Zamana Kadar Yapılan Sulh vı3 Mütôreke Müddeti Sona Erince Müslümanların Nasıl Davranması Gerekir?/197
 • Anlaşmaları İhlal Eden Sulh ve Ahd Ehlinin Hangi Hallerde Kanlarının Akıtılabileceği Hakkındadır/201
 • Ehli Sulh Hakkında Uygulanması Gereken Hükümler – Onları Esir Almak Caiz midir, Yoksa Hür müdürler?/216
 • Resulullah (S.A.V.) ile Ashôbının Ehli Sulha Yazdıkları (Onlara Verdikleri) Ahidnômeler/2:;!2
 • Rasulullah (S.A.V.)’ın Sakif’e Verdiği Ahidnôme/225
 • Resulullah (S:A.V.)’ın Dümetu’I – Cendel Halkına Yazdığı Ahidnômei229
 • Rasulullah (S.A.V.)’ın Hecer Halkına Yazdığı Ahidnôme/233 Bu, Rasuh.ıllah’ın Beni Huzaa’ya Ahid N amesidir/234
 • Bu, Resulullah’ın ,Zura bin Zi Yezin’e N amesidir/235
 • Bu, Medine’ye Yerleştiği ve Yahudilerle. Mütareke Akdettiği Zaman, Resulullah’ın Mü’minler, Medine’liler (Ve Yahudiler) Arasında (Yasal Kaynak) Olmak Üzere (Tanzim Ettiği) Kitap (Anayasa) dır/235
 • Halid bin Velid’in Dimeşk Halkına Mektubu/241
 • İydd bin Ganem’in Cezire Halkına Yazdığı Sulhname/241 Habib bin Mesleme’nin Ermenistan Beldelerinden Tiflis Halkına Namesi/242
 • Tiflis Ehline Yazılan Bir Name/243
READ  İSLAM HUKUKUNDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER

İKİN Cİ KİTAP

 • FEY’İN SARF YERLERİ VE HARCANACAGI YERLER
 • Fey’in Taksimi ve Fey’de. Hakkı Olanlar ile Hakkı Bulunmayanlar İle İlgili Hükümler/245
 • Fey’den Tahsisat Verilmesi Ve Bu İşe Kimden Başlanması Gerektiği Hakkındadır/256
 • Belde ve Köy Ahalisine Tahsisat Vermek v·e Bu Hususta Onları/ Badiye Ahalisine Takdim Etmek Hakkındadır/259
 • Mevlalara Fey’den Tahsisat Vermek Hakkındadır/267
 • Fey’den Çocuklara. Tahsisat Bağlamak ve Onlara Erzak Tahsisatı Vermek Hakkındadır/269
 • Kadınlara ve Memluklere Fey’den Tahsisat Vermek Hakkındadır/274

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • Fey (Beytulmal) den İnsanlara Erzak Tahsis Etmek Hakkında/277
 • Fey’in Dağıtılması ve Hak Sahipleri Arasında Taksim Edilmesinde Acele Etmek Gerektiği Hakkında/280
 • Fey ve Ganimet Mallarının Tefriki Muhariplerin Masrafları ve Ahalinin Erzakının �u İ ki Kaynağın Hangisinden Karşılanacağı Hakkında/283 Tahsisat Almayı Hakkettikten1 Sonra Ölen ve Henüz Tahsisatını
 • Alemayan Kimsenin Tahsisatının Ne Olacığı Hakkında/290
 • Kur’an ve İlim Tahsil Edeni.erle Babaları İslôm Uğruna Önemli Hizmetler İfa Eoonlere Tahsisat Vermek Hakkında/292
 • Fey’ (Beytulmal)dan İn sanlara Tahsisat Verirken Eşitliği Gözetmek Gereği Hakkında/293
 • Müslümanları Beytülmal’dan Yeterince Yararlandırmak ve Hususta Onlara Öncelik Tanımak Hakkında/296

Ü ÇÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ KlTAP

 • ARAZİNİN İKTAA VERİLMESİ. İHYASI, HİMASI VE SULAMASI HAKKIN DA UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLER/303
 • Arazinin İhya Edilmesi, Himası ve İhya Edilmiş Araziye Tecavüz Edilmesi/313
 • Sulu Arazinin ve Otlakların Himası Hakkmda/320
 • İKİNCİ KİTAP KİTABU’L- HUMÜS.
 • HUMUSLAR HAKKINDA VARİD OLAN HÜKÜMLER VE BU BAPTA UYGULANACAK HÜKÜMLER
 • Ganimetler Hakkında Varid Olan Hükümler, Ganimetlerin Tefsiri ve Humus alınan Ganimetler Hakkmda/329
 • Humusa Tabi Olmayan Seleb Ganimeti/334
 • Ganimetlerin Beşte Biri Ayrıldıktan Sonra Kalan Kısımdan Hususi Ganimet Veya Rubun Bağışlanması Hakkmda/339
 • İmamın Eline Geçtikten Sonra Humustan Hususi Ganimet Verilmesi Hokkında/342
 • Beşte Biri Almdandan Umum. Ganimetten Hususi Ganimet Vermek Hakkmda/346
 • Humustan Resulullah’m Hissesi Hokkmda/348
 • Zi-1 – Kurba’nm Humustan Alacakları Hisse Hakkındo/351 Maden ve Rikazdan Humus Almak Hakkmda/356 Definelerden Humus Almak Hakkında/360
 • Denizden Çıkarılan Anber – Süs Eşyası ve Balıktan Humus A.lmak Hakkmda/363

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP

 • ZEKAT VE ZEKAT İLE İLGİLİ HÜKÜM VE KURALLAR
 • Zekôtın Faziletleri ve Zekat Vermenin Sevabı Hakkında/367 Zekôt Vermemek ve Zekôtı Menetmenin Büyük Günah Olduğu Hakkında/370
 • Deve Zekôtı Ve Bu Konuda Varid Olan Hükümler Hakkında/374 Sığır Ze.kôtı Ve Bu Konuda Varid Olan Hükümler Hakkında/391
 • Koyun ve Keçilerin Zekôtı Ve Bu Bapta Varid Olan Hükümler Hakkında/397
 • Deve, Koyun, Keçi ve Sığırların Zekôtında Ayn (Sürülerin) Birleştirilmesi, Katılmış (Sürülerin) Ayrılması Ve Ortakların Eşitlik Esası üzere Birbirlerine Müracaat Etmeleri Hakkındadır/400
 • Zekôt Memurunun Vazifesinde Adaleti Gözetmesinin Vücubu Ve Bu Meziyeti Gözetmenin Sevabı, İle Haksızlık Yapmanın Masiyet Olduğu Hakkındadır/408
 • Kendilerine Z.ekôt Memuru Geldiğinde, Hayvan Sahiplerinin Yapmatmı MQstahap Olan Şeyler Hakkında/411
 • Altın ve Gümüş Zekôtı İle Bu Bapta Varid Olan Hükümler Hı:ıkkında/413 Ticaret Malları iie Alacaklarda Zekat ve Bu Bapta Varid Olan Hükümler/425
 • Altınve Gümüşten Yapılmış Süs Eşyasının Zekôtı ve Bu Baptaki İhtiyaçlar/438
READ  İSLÂMDA FIKHİ MEZHEPLER TARİHİ

BEŞİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ KİTAP /445

 • Yetim Malının Zekôtı v,e Bu Konuda Varid Olan Hüküm
 • Ve İhtilaflar Hakkında/447
 • Memluk Ve Mukatebin Mallarının Zekôtı Ve Bu Konuda Onlara Düşen Vecibeler/453
 • At ve Köle Zekôtı Ve Bu Bapta Varid Olan Sünnet ve Hükümer/457

İK İNCİ KİTAP

 • TOPRAK MAHSULLERİNDEN HUBUBAT VE MEYVELERİN ZEKATI VE BUNLARA DÜŞEN ÖŞÜR VE YARIM ÖŞÜRLER HAKKIN DA
 • Toprak Mahsullerinden Zekata Tabi Olan Ürünler/461
 • TOprak Mahsullerinin Zekôta Tabi Olan Asgari Miktarı İle Öşüre ve Nısfi Öşüre Tabi Olan Ürünler Hakkında/466
 • Zekôtını Tesbit Etmek Amacıyla Yaş Meyve İle Ariyye Ağaçlarının Meyvelerinin Kuru Meyve Olarak Tahmin Edilmesi ve Bu BClpta Varid Olan Hükümler/470
 • Zekôtın VücQbu Hakkında Alimlerin İhtilaf Ettikleri Mallar. Bunlar, Bal, Zeytin ve Yeşil Sebzeler Olmak Üzere Üç Sınıftır/480
 • Zeytinin Zekôtı Hakkında/482
 • Toprak Mahsullerinin Zekôtı – Sadaka-i Fıtır Yeminlerinin Kefareti – Hace Menasikinin Fidyesi ve Cenabetten Teharette Ölçü Olarak Kabul Edilen Sa’ İle Sünnete Bahsi Geçen Diğer Ölçüler Hakkında/492

ÜÇÜNCÜ KİTAP

 • VERGİ  MEMURU  TARAFIN DAN  MÜSLÜMAN ZiMMİ  VE
 • HABİNİN MALLARIN DAN ALINMASI GEREKEN ZEKAT VE VERGİ LER HAKKINDA/!>01
 • Öşür ve Verui Memuru ile Bunlara Terettüb Eden Günahların Ağırlığı Konusunda Varid Olan Rivayetler Hakkında/501
 • Öşür Memurunun Müslümanlardan Alacağı Zekat Miktarı ile Harb ve Zimmet Ehlinden Alacağı Vergiler Hakkında/506
 • Beni Tağlib Hıristiyanlarından Alınan Öşürler ve Onlardan Alınan Zekôtın İki Kat Oiarak Arttırılması/513

DÖRDÜNCÜ KİTAP

 • ZEKATIN SARF YERLERİ VE ZEKATIN HARCANACAGI YOLLAR HAKKIN DA/519
 • Zekôt Alması Caiz Olan Kimselerin Vasıfları ile Zekôt Alması Uygun .
 • Olanlarla Zekôt Alamayanlar Arasındaki Farklar Hakkında/519
 • Bir Tek Şahısa Zekattan Verilecek En Mi ktar ile Bu Şahısa Zekôttan En Çok Ne Kadar Verilebileceği Hakkında/529
 • Zekatın Emirlere Teslim Edilmesi ve Alimlerin Bu Konuda İhtilafları Hakkında/53.5
 • Zekatın Bilinen Sekiz Sınıfa Dağıtılması ve Zekôtın Bazı SınıflaraVerilip Bazı Sınıflarn Verilmemesi Hakkında/542
 • Zekatın Akrabalara Verilmesi ile Akrabalardan Zekat Alabilecek Olanlarla. Alamayacak Olanlar Hakkında/545 ,
 • Kadının· Keneli Malının Zekatından Kocasına Hisse Vermesi Hakkında/549 Zekôt’ın Erken Çıkarılması ve Vaktinden Önce Verilmesi Hakkında/551 Zekôt’ın Mahalli Olan Bölgede Taksim Edilmesi ile Başka Bir Bölgeye
 • Taşınması ve Öncelikle Kime Verileceği Hakkında/555
 • Mal Sahibinin Çıkardığı Zekôt’ın Kaybolması Veya Bilmeyerek Zekatını Bir Zengine Vermesi Hakkında/5SO
 • Fakir ile Miskinlerin Zekattan Hisseleri v·e Te’vilde Fakir ile Miskin Mefhumlarının Tarif ve Tefriki Hakkında/562
 • Zekat Memurları ile Müellefet’ul kulub’un Zekôt Hisseleri Hakkında/564
 • Zekatta Köle ve Borçluların Hissesi Hakkında/566
 • Allah  Yolunda  Savaşanlarla · Yolda   Kalmışların  Zekat  Hisseleri Hakkında/5613
 • Zimmet Ehline Zekattan Vermek Ve Bu Konuda Makbul Olan Atiyyelerle Makbul Olmayan Atiyyeler Hakkında/569
READ  cagdas meselelere fetvalar pdf ındırın hepsı cilter

Kitap “Kitabul Emval” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites