Skip to content
Home » MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL pdf ındirin

MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL pdf ındirin

MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL
  • Kitap başlığı:
 Muslumana Buyuk Ilmihal
  • Yazar:
AHMET HAMDİ AKSEKİ
  • Kitap Sayısı
528
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • İndirme Sayısı:
[sdm_download_counter id=”6990″]
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL

MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL – iSLAM iT-iKADI

Din ‘in tarifi- Şeriat – İslam dini – Dünya’da dini olmayan millet yoktur – Her itikat doğru u mudur? – Ahkam islami­ yenin membaı – Dinin ahkam-ı asliyesi.

Dinin tarifi :

“Din, Cenab-ı Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla kullarına tebliğ eylediği itikadı, ameli, ahlaki bir kanun-u umumidir; ki akil olan insanları hayır ve fazilete sevk eder.”

Şimdi şu kısa tariften anlıyoruz ki: Din, bizzat Cenab-ı Allah tarafın­ dan vazolunmuş ve peygamberler vasıtasiyle insanlara bildirilmiş olan bir kanun-u umumidir, bir rehberdir, bir mürşiddir. Bu kanunun bir kısmı inanmaya, bir kısmı işlemeye, bir kısmı da ahlak’a, lrny’lara mütealliktir. Nelere ve nasıl itikad edeceğimizi; halikımıza, şahsımıza, ebeveynimize, hemcinsimize karşı mükellef bulunduğumuz vazifeleri, iyi ve kötü huyları bi ldir ir. Gerek şahsi ve gerek ictimai saadetin yol1armı gösterir, daima hayır ve fazilete teşvik, şer ve reziletden tahzir eder.

Binaenaleyh iİısanlarm dünya ve ahiretteki saadeti, ancak bu kanuı:i­ lara, bu ahkam ve kavaide bağlıdır. Bunların gösterdiği yolu tutup giden­ ler saadeti bulurlar; bu yoldan inhiraf edenler de kendi elleri ile dünya ve ahirette felaketlerini hazırlamış olurlar. Dinli demek, itikadmı, işini, “huyunu bu kanunlara tevfik eden kimseler demektir.

Şeriat:

Din ve şeriat, memba’ları itibariyle, birdir; bununla beraber Cenab-ı Bak tarafından vazedilen bu kanunun ahkma-ı ameliyeye ait bulunanlarma “Şeriat” namı verilmek şayi’dir. Bütün peygamberlerin din ve itikadı birdir, fakat şeriatları başka başkadır.

İslam dini: – MUSLUMANA BUYUK ILMIHAL

İslam dini; hayat-ı tarihiyesi, doğduğu günden ahirete gittiği dakika­

ya kadar geçen zaman içindeki ahvali, tamamen mazbut bulunan ve en­ biyanın son halkasını teşkil eden Hazret-i Muhammed (Sallaliahu Taala Aleyhi Vesellem) Efen9imiz vasıtasiyle Cenab-ı Allah’ın insanlara tebliğ eylediği itikadı düsturların, ameli hükümlerin, ahlaki kaidelerin heyet-i mecmuasıdır. Hazret-i Muhammed (Aleyhisselatü vesselam) Efendimizin gösterdiği yolu takip edenlere Müslüman denir…

Dünyada elini olmayan millet yoktur:

Efendiler! Uzun uzun tetkikatta bulunacak olursanız görürsünüz ki: Dünyada dini olmayan insan yoktur. İnsan olsun da bir dini, bir itikadı, bir esasa imanı ve imanına göre bir ameli olmasın, mümkün değildir. Her­ kesin bir dini, bir şeye imanı vardır ve işlerini de ima11 ve itikadlarına ı;öre tanzim ederler.

 Fikrinizi ta bidayet-i hilkate doğru ne kadar uzatır­ sanız uzatınız, mutlaka bir din görecek ve dinsiz, mabudsuz bir kavme tesadüf edemeyeceksiniz. İnsan, henüz kep disinin ne olduğunu bilmez iken, Allahını aramış ve nihayet “Vacibilvücud bir Allah vardır” demiş. BugUn iyice meydana çıkmış bir hakikattir ki, san’at ve medeniyetçe – ateş yak­ masını bilemeyecek kadar – aşağı bir derecede kalmış akvam-ı vahşiye bile bir inabud olduğunu biliyorlardı.

Her itikad doğru mudur ;

Fakat her fikir, her düşünce doğru olmadığı gibi, her itikad, her din denilen şey de doğru olmaz. Nice batıl fikirler vardır ki, onlara din namı verilmiştir. İnsan bunların batıl ve esassız şeyler olduğunu ancak uzun tetkikat neticesi anlayabilir. Şimdi dünyada doğru din, yalnız İslam dini­ dir; Hz. Muhammed (8.A.) Efendimizin talim eylediği’ esas, gösterdiği yoldur.

Bu din en son gelen din olduğu için evvelki dinlerde olmayan ah­ kamı da ihtiva etmiş ve evvelkilerin bazı yerlerini nesheylemiş, onlardaki hükümlerin bir kısmını kaldırmıştır. Zaten her şeyin sonra geleni evvelki­ lere nazaran daha mükemmel olacağı da şüphesizdir, değil mi? Binaenaleyh dünya ve ahiretde insanların ne suretle nail-i saadet olabilecekleri bu dinde tamamen gösterilmiştir. Bu dinin söylediklerini kabul edip h;;ı,re.. katlarını o suretle tanzim edenler dünya ve ahirette en yüksek mertebelere ererler.

Ahkam-ı islamiyenin membaı:

Bu dini (Müslümanlığı) Cenab-ı Allah tarafından insanlara talim eden Peygamberlerimiz Hz. Muhammed (S.A.) bizlere iki şey bırakmıştır

Kitap “Muslumana Buyuk Ilmihal” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *