Skip to content
Home » Namaz-Bir Tevhid Eylemi pdf kitap indirme

Namaz-Bir Tevhid Eylemi pdf kitap indirme

Abdullah-Yıldız---Namaz-bir-tevhid-eylemi
 • Kitap başlığı:
 Namaz Bir Tevhid Eylemi
 • Yazar:
Abdullah Yıldız
 • Kitap Sayısı
207
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • İndirme Sayısı:
[sdm_download_counter id=”6990″]
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

NAMAZ-BIR TEVHID EYLEMI

İçindekler- NAMAZ-BIR TEVHID EYLEMI

 • ÖNSÖZ…………………………………………………………………..9
 • Birinci Bölüm
 • İBADET VE NAMAZ …………………………………………… 13
 • İbadet ……………………………………………………………………13
 • Yaratılışın Gayesi …………………………………………………….13
 • İbadet Nedir?…………………………………………………………. 15
 • İbadet: Yaşanan İslam ……………………………………………… 17
 • İbadet: Tevhid Eylemidir …………………………………………. 18
 • İbadet Bütünü İçinde Namaz …………………………………….19
 • Namaz İbadetlerin Bir Sentezidir ………………………………. 19
 • Tevhid’den Sonra Namaz…………………………………………. 21
 • En Fa iletli Amel ……………………………………………………. 23
 • Mü’min İle Kafir Arasında Ölçü ………………………………… 24
 • İkinci Bölüm
 • NAMAZLA İLGİLİ KAVRAMLAR …………………………. 27
 • Salat Nedir? …………………………………………………………… 27
 • Namazla İlgili Temel Kavramlar ………………………………… 30
 • Zikir …………………………………………………………………….. 30
 • Tezkira …………………………………………………………………. 33
 • Tekbir …………………………………………………………………..33
 • Hamd ve Tesbih ……………………………………………………..36
 • İstiğfar ve Tevbe ……………………………………………………..41
 • Namazla İlgili Diğer Kavramlar ………………………………….44
 • Kunut, inabe, ihbat …………………………………………………44
 • Dua, Tazarru’, Teevvüh …………………………………………… 47
 • Huşu, Temekkün, Tevazu ………………………………………..50
 • Namazın Dört Fiil Öğesi………………………………………….. 51
 • Kıyam……………………………………………………………………51
 • Rüku ………………………………………………………·……………. 53
 • Secde …………………..:……………………………………………….54
 • Ka’de …………………………………………………………………….55

Üçüncü Bölüm

 • NAMAZ EYLEMİ ………………………………………………… 57
 • Namazın Vakitleri……………………………………………………57
 • Beş Vakit Namaz: Beş Kez İnkılab………………………………58
 • Ezan: Diriliş Çağrısı …………………………………………………61
 • Vesile ……………………………………………………………………65
 • Namaza Hazırlık: Abdest, Teyemmüm, Örtünme ………… 67
 • Abdest: Maddi ve Manevi Temizlik……………………………. 68
 • Teyemmüm ……………………………………………………………69
 • Abdest Duaları………………………………………………………..71
 • Örtünme (Setr’ül-Avret) ve Elbise Temizliği ……………….. 72
 • Namaza Yöneliş: Kıble, Tebettül, Niyet………………………. 73
 • Ka’be’ye Dönmek: Yönlerin En Güzelini Tercih …………… 73
 • Tebettül: Dünyaya Veda Eden Gibi Olmak …………………. 76
 • Niyet ……………………………………………………………………. 78
 • Namaza Giriş: İftitah Tekbiri, Başlama Duaları ve İstiaze. 79 Başlangıç (İftitah) Tekbiri: “Alla.hu Ekber” ………………….. 79
 • Başlama Duaları: Tesbih, Tekbir, Tevhid, Hamd, Övgü … 80
 • İstiaze; Şeytanın Şerrinden Allah’a Sığınmak……………….. 83
 • Kıra.et ve Hançerelerin Ötesi …………………………………….. 85
 • Tilavet …………………………………………………………………..85
 • Tertil …………………………………………………………………….86
 • Düşünmek ve Öğüt Almak İçin Kur’an Okumak …………. 88
 • Hançerelerin Ötesine Geçmeyen Kıraet ……………………… 89
 • Ne Okuduğunu Bilmeyenler …………………………………….. 89
 • Hüzünlenerek, Ağlayarak ve Korkarak Okumak………….. 91
 • Kur’an’ın Önündeki Perdeler ……………………………………. 92
 • Fatiha Çevresinde …………………………………………………… 94
 • Besmele: Allah Adına ve Allah İçin ……………………………. 95
 • Alemlerin Rabbi’ne Hamd ve Sena …………………………….. 97
 • Rahman ve Rahım’e Hamd ve Sena …………………………… 99
 • Din Gününün Maliki’ne Hamd ve Sena ……………………. 100
 • Yalnız Sana Boyun Eğer ve Yalnız Senden Yardım Dileriz103 Ve Dua: Bizi Sırat-ı Müstakım’e Ulaştır …………………….. 107
 • Fatiha’dan Sonra Kur’an Okumak
 • Allah’ın Ziyafetine Katılmak:…………………………………… 108
 • Rasülüllah Sallalahu Aleyhi ve Sellem’in Namazda Okumayı Adet Edindiği
 • Sürelerden Örnekler ve Bazı Yorumlar.. ……………………. 11O
 • Namazda Dört Temel Eylem …………………………………… 116
 • Allah İçin Kıyam…………………………………………………… 116
 • Yalnız Allah’ın Huzurunda Rüku …………………………….. 119
 • Allah’a Yaklaşmak İçin Secde ………………………………….. 125
 • Teşehhüd: Allah’la Sohbet ve Selamlaşma (Mi’rac) ……… 133
 • Namazın Sonundaki Zikir, Tesbih ve Dualar …………….. 139

Dördüncü Bölüm

 • NAMAZ VE MÜ’MİN …………………………………………. 147
 • Namazın ikamesi………………………………………………….. 147
 • Dosdoğru Namaz Kılmak ………………………………………. 147
 • Namazı Ayakta Tutmak …………………………………………. 149
 • Namazın Sürekliliği ………………………………………………. 151
 • Namazın Korunması ……………………………………………… 154
 • Namazda Huşu …………………………………………………….. 157
 • Namaz ve Ruh Eğitimi.. …………………………………………. 163
 • Namaz Kötülüklerden Arındırır ………………………………. 164
 • Namaz Sabır Eğitimidir …………………………………………. 165
 • Namaz Huzur ve Sükun Kaynağıdır ………………………… 167
 • Nafile Namazlar ve Davetçinin Ruh Terbiyesi ……………. 168

Beşinci Bölüm

 • NAMAZ VE TOPLUM ………………………………………..177
 • Namazın Birleştirici Özelliği: Cemaat-Cami-Cuma …….. 177
 • Cemaatle Namaz …………………………………..:…………….. 177
 • Cuma ve Bayram Namazları …………………………………… 180
 • Cami ve Mescid …………………………………………………….183
 • Cami ve Cemaat Namazlarının Toplumsal Etkileri.. ……. 184
 • Eğitim ve Öğretim …………………………………………………184
 • Birlik ve Dayanışma ……………………………………………….186
 • İstişare ve Organizasyon ………………………………………… 188
 • Namaz ve Cihad ……………………………………………………192
 • Tekbir, Cihad’ın İlk Aşamasıdır ……………………………….192
 • Kunut, Cihada Söz Vermektir…………………………………. 193
 • Mihrab’da (Harp Alanında) Kılınan Namaz……………….. 197
 • Şuayb Aleyhisselam’ın Namazı ………………………………..199
 • Sonuç ………………………………………………………………… 203
 • Ek: Namaz Nasıl Kılınır? ……………………………………. 205
 • Kaynaklar ………………………………………………………… 208

Önsöz- NAMAZ-BIR TEVHID EYLEMI

Yazıklar olsun o namaz kılanlara…

Ki onlar kıldıklan namazdan habersizdirler. (Maun: 4-5)

Bu ayetleri okuyan ve üzerinde düşünen her müslüman, kendi kendisine şu sorulan yöneltmelidir:

-Acaba biz müslümanlar kıldığımız namazlardan ne öl­ çüde haberdarız? Niçin namaz kıldığımızın, namazda neler söylediğimizin, Allah’a hangi konularda söz verdiğimizin ve namaz esnasında yaptığımız bedensel hareketlerin ne ma­ naya geldiğinin farkında ve şuurunda mıyız?

-Kıldığımız namazlardan manevi bir lezzet alabiliyor muyuz?

-Namazlarımız bizi fahşa ve münkerden alıkoyabiliyor mu?

-Namazda Allah’ın adını zikredip ayetlerini okurken kalp- lerimiz titreyip tüylerimiz ürperebiliyor mu? Arasıra da olsa gözlerimiz yaşarabiliyor mu?

Bu sorulara herbirimizin vereceği cevap, sanının genelde olumsuz olacaktır.

Kendimizden başlayarak çevremizdeki müslümanlan bu ve benzeri sorular açısından değerlendirdiğimizde şöyle bir manzara ile karşılaşırız:

Müslümanların önemli bir bölümü düzenli ve sürekli na­ maz kılıyor olmakla birlikte, maalesef bu namazlar şekli ve örfi bir alışkanlık düzeyinde kalmaktadır. Ne anlama geldiği bilinmeden dil alışkanlığı ile tekrar edilen kelimeler, dua ve sureler, niçin yapıldığı düşünülmeden yerine getirilen bedensel hareketler, haz duyulmadan her gün biteviye tekrarlanan rutin bir işlem.

Ne huşu, ne huzur, ne tefekkür, ne düşünce ve ne de manevi bir lezzet… Nafileleri kaçırmayayım derken terkedilen farzlar, mahreçlere hakkım vereyim derken perdelenen mana ve şekle önem vereyim derken kaybolan derinlik…

Sıkıcı, bıktırıcı, hiçbir cazibesi ve canlılığı olmayan geleneksel bir ibadet türü… Dolayısıyla adeta bir yük ve hatta angarya haline gelen icbari bir görev… Bütün bunlara bir de anne-baba ve çevre baskısı türünden psikolojik faktör­ ler eklenince; kolaylıkla terkedilebilen, olsa da olan, olmasa da olan, insan hayaunda hiçbir belirleyiciliği ve müsbet etkisi görülmeyen, geleneksel, kupkuru bir işlem düzeyinde kalıyor namaz…

İşte böyle adet yerini bulsun diye kılınan bir namazın ne fert ne de toplum üzerinde yeterli etkisi olabilmektedir:

Namazın, mü’mini dünyevi ve şeytani istek ve arzular­ dan koparıp manevi huzura, sükuna kavuşturması gerekir­ ken; bizler namazda dahi bu dünyadan kopamamaktayız.

Namazın, insanı ve toplumu fahşa ve münkerden alıkoyması gerekirken; namaz kılanlarfahşa ve münkerle banşık ya­ şayabilmektedir.

‘Alla.hu ekber!’ ile namaza başlayan bir insanın, namazın sonunda bambaşka ve kendini yenilemiş bir mü’min haline gelmesi gerekirken; bizler namazımızdan hiç etkilenmiyoruz.

Namazla her mü’minin, inkılap ateşini tutuşturup şeytani ve tağüti otoritelere karşı nefretini tazelemesi, hanif duruşunu pekiştirmesi gerekirken; camileri dolduran milyonlarca Müslüman bu otoritelere alkış tutabilmektedir.

Hasılı; örf ve adet biçimini alan bir namaz; huşu içinde ve dosdoğru kılman bir namazın mü’min üzerinde bıraka­ cağı etkilerden hiçbirini bırakmayacaktır.

İşte elinizdeki bu kitap; namazlarımızı dosdoğru ve gereği gibi ikame etmeye ve kıldığımız namazdan haberdar olmaya katkıda bulunacak bilgi ve yorumlan içermektedir.

Kitabın amacı; okuyucuya namazla ilgili fıkhi veya ilmi dokümanlar sunmak değildir. Zaten eserin akademik bir iddiası ve özelliği de yoktur.

Özetle; bu çalışma; mü’minlerin dosdoğru, sürekli ve hu- şu içinde namaz kılmalarına vesile olma arzusundadır.

Rabbimiz! Bizi gereği gibi namazını ikame edenlerden eyle! Ve dua1anmızı kabul buyur! Amin!

Kitap “Namaz Bir Tevhid Eylemi” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *