Oruc Ilmihali
 • Kitap başlığı:
 Oruc Ilmihali
 • Yazar:
Halil Altuntaş
 • Kitap Sayısı
154
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:
 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için

Oruc Ilmihali – Kitap örneği

İÇİNDEKİLER- ORUÇ İLMİHALİ

 • ÖN SÖZ GİRİŞ
 • RAMAZAN AYI ve FAZİLETİ
 • KAVRAMSAL ÇERÇEVE 11
  • “Ramazan” Kelimesinin Anlamı 11
  • Ramazan Ayı 12
 • RAMAZAN AYININ DEĞERİ ve ÖNEMİ 17
  • Kur’ân, Ramazan Ayında İndirilmeye Ba§lanmı§tır17
  • Farz Olan Oruç Ramazan Ayında Tutulur 23
  • Bin Aydan Hayırlı Olan Kadir Gecesi Ramazan Ayı İçindedir 24
  • Ramazan Ayında Cennet Kapıları Açılır, Cehennem Kapıları Kapanır, Şeytanlar Zincire Vurulur 26
  • Teravih Namazı Ramazan Ayında Kılınır27
  • Ramazan Ayını İhya Eden Müminin Günahları Bağı§lanır 30
  • Ramazan Rahmet ve Bereket, Sosyal Yardımla§ma ve Dayanı§ma Ayıdır30
  • Ramazan Ayında İbadetlere Daha Çok Sevap Verilir 32
 • 9 Ramazan Ayı Nefsi Terbiye Etme ve Sabır Ayıdır 34
 • 4 Doç Dr İsmail KARAGÖZ – Doç Dr Halil ALTUNTAŞ
 • 10 İtikâf İbadeti Özellikle Ramazan Ayında Yerine Getirilir 34
 • RAMAZAN AYINA HAZIRLIK 36

BİRİNCİ BÖLÜM

 • ORUÇ İBADETİ, ÖNEMİ ve FAZİLETİ
 • KAVRAMSAL ÇERÇEVE 39
  • Orucun Kelime Anlamı 39
  • Orucun Terim Anlamı ve Oruçla İlgili Bazı Terimler 40
 • ORUÇ İBADETİNİN TARİHİ SEYRİ41
 • ORUÇ İBADETİNİN FAZİLETİ 50
 • Oruç, Sevabı Çok Olan Bir İbadettir51
 • Ramazan Orucu Günahlara Kefaret Olur 52
 • Cennetin Reyyân Kapısı, Oruç Tutanlara Mahsustur 53
 • Mazeretsiz Oruç Tutmamak Büyük Günahtır 56
 • ORUCUN HİKMETLERİ56
  • Oruç Cehennem Ate§ine Kar§ı Bir Kalkandır57
  • Oruç Ki§iyi Haramlardan Alıkoyar 58
  • Oruç Şehevî Duyguları Dizginler 60
  • Oruç Sabır ve İrade Eğitimidir 61
 • ÇOCUKLAR, GENÇLER ve ORUÇ İBADETİ 63

İKİNCİ BÖLÜM

 • ORUCUN FARZ OLUŞU ve ÇEŞİTLERİ GİRİŞ
 • ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 70
 • ORUÇ TUTMAMAYI MUBAH KILAN MAZERETLER71
  • Hastalık 71
  • Yolculuk72
  • Hamilelik 73
  • Emzikli Olma 73
  • Ya§lılık 74
  • Dayanılmayacak Derecede Açlık ve Susuzluk74
 • Oruç İlmihali 5
  • Çok Ağır ݧlerde Çalı§mak 75
  • Geçici Olarak Aklını Yitirmek, Bayılmak75
 • ORUÇ FİDYESİ ve İSKAT-I SAVM 76
  • Oruç Fidyesi 76
  • İskat-ı Savm78
 • ORUCUN ÇEŞİTLERİ 79
  • Farz Oruçlar80
   • Ramazan Orucu 80
   • Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazası80
   • Kefaret Oruçları82
  • Vacip Oruçlar82
 • Nezredilmi§ Oruçlar 82
 • Ba§lanıp Bozulan Nafile Oruçların Kazası83
 • Hac Kurbanı Yerine Tutulan Oruç 83
  • Nafile (Tatavvu’) Oruçlar84
   • A§ure Orucu85
   • Pazartesi-Per§embe Orucu 86
   • Eyyam-ı Bîd Orucu 86
 • Şevval Ayı Orucu86
 • Haram Aylarda Tutulan Oruçlar87
 • Şaban Ayı Orucu87
 • Dâvud Orucu 88
 • Arefe Günü Orucu89
  • Mekruh Oruçlar 89
   • Tahrimen Mekruh Oruçlar89
   • Tenzihen Mekruh Oruçlar91
 • “Ramazanı Kar§ılama” Adı Altında Oruç Tutmak91
 • 2 Şek Gününde Oruç Tutmak92
 • 3 On Muharrem Orucu 93
  • Nevruz ve Mihrican Oruçları 93
 • 6 Doç Dr İsmail KARAGÖZ – Doç Dr Halil ALTUNTAŞ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 • ORUÇLA İLGİLİ FIKHÎ HÜKÜMLER
 • ORUCUN FARZLARI 97
  • ORUCUN FARZ OLMASININ ŞARTLARI98
 • ORUCUN EDASININ ŞARTLARI 99
 • ORUCUN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 99
  • Niyet Etmek99
 • Orucu Bozan Şeylerden Sakınmak 102
 • Hayız veya Nifas Halinde Olmamak 102
 • d) Orucu Vaktinde Tutmak 103
 • ORUCUN SÜNNETLERİ ve MÜSTEHAPLARI 103
  • Orucun Sünnetleri 104
  • Sahura Kalkmak 104
 • Orucu Açtıktan Sonra Dua Etmek 104
 • İftar Etmekte Acele Davranmak105
 • d) Oruçlulara İftar Ettirmek 105
 • e) Bedeni Zayıf Dü§ürecek Davranı§lardan Sakınmak105
  • Orucun Müstehapları106
  • Orucun Mekruhları106
 • ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN ŞEYLER 108
  • Hem Kaza Hem Kefaret Gerektiren Şeyler 110
   • Cinsel İli§kide Bulunmak 111
   • Gıda veya Gıda Hükmünde Olan Bir Şey Almak 112
  • Yalnız Kazayı Gerektiren Şeyler 113
 • Orucu Bozmayan Şeyler 114
 • Orucu Bozup Bozmamaları Bakımından Bazı
 • Muayene ve Tedavi Yöntemleri116
 • Astım Hastalarının Kullandığı Sprey 116
  • Göz Damlası 117
  • Burun Damlası 118
  • Dilaltı Hapı118
 • Oruç İlmihali 7
 • Endoskopi, Kolonoskopi Yaptırmak, Makat veya Ferçten Ultrason Çektirmek 118
 • İdrar Kanalının Görüntülenmesi, Kanala İlaç Akıtılması 119
 • Anestezi119
 • Kulak Damlası ve Kulağın Yıkattırılması 120
 • ı) Fitil Kullanmak, Lavman Yaptırmak120
 • İğne Yaptırmak, Hastaya Serum ve Kan Vermek  121
 • j) Diyaliz121
 • k) Anjiyo Yaptırmak 122
 • l) Biyopsi Yaptırmak122
 • m) Kan Vermek123
 • n) Merhem ve İlaçlı Bant123
 • Oruç ile İlgili Bazı Meseleler 124
READ  ictihat ve muctehitler -Beyanuni pdf indirin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 • RAMAZAN ve ORUÇ SEVİNCİ: BAYRAM GİRİŞ
 • BAYRAM NAMAZI KILMAK132
 • RAMAZAN BAYRAMI’NDA FITIR
 • SADAKASINI VERMEK136
 • ZİYARET YAPMAK 138
 • YOKSUL ve MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK 139
 • KÜSKÜNLERİN BARIŞMASI 140
 • SON SÖZ141
 • TERİMLER SÖZLÜĞÜ 143
 • BİBLİYOGRAFYA 147
 • İNDEKS 150

ÖN SÖZ

Bu dünyada var oluşumuzun gerçek amacı, yaratanımızı tanımak ve O’na ibadet etmektir. İbadet, inanan insanın inandığı varlıkla iletişimidir; Allah’a olan sevgi, saygı ve bağlılığın bir göstergesidir.

Hiç şüphesiz, yerine getirdiğimiz ibadetin anlamını, amacını ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek de ibadet etme bilincinin bir parçasıdır. Dinî bir görev olması yanında ibadet hem bireysel hem de toplumsal olarak eğitici ahlâkî bir işleve sahiptir. Söz gelişi, İslâm’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadeti, diğerlerinden farklı olarak bazı şeyleri yapmama esasına dayanır.

Diğer bir ifade ile oruç pasif bir yapı arz eder. Bu bakımdan dinin vaz geçilmez prensibi olan samimiyet ve gösterişten uzak oluş, en üst düzeyde oruç ibadetinde kendini gösterir. Bu niteliği ile oruç bir irade, sorumluluk, sabır ve samimiyet eğitimi programı, Ramazan ayı da bu programın uygulandığı süreç konumundadır.

Geçmişten günümüze Müslümanlar, oruç ibadeti ve o- Ramazan’a layık olduğu önemi atfetme gayrete samimiyeti içinde olmuşlardır.

Ramazan ve oruç ibadetinin kültür hayatımıza bıraktığı izler yüzyıllardan beri varlığını sürdürmektedir. Ne mutlu ki milletimiz asırlardan beri yaşanan Ramazan ve oruç heyecanını aynen yaşamaya devam etmektedir. Gelişen bilişim imkânları sayesinde bu azim ve heyecan daha büyük kitleler halinde yaşanır olmuştur.

Dinî hayatın yaşamasında bilgilenme aşaması her şey- den önce gelir. Hakkında bilgi sahibi olunmayan ya da ge- reği kadar bilinmeyen bir şeyin uygulanması ve ondan sonuç alınması mümkün değildir. Bu diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadeti için de söz konusudur.

Oruc Ilmihali

Önemli olan günün belli saatlerinde “aç ve susuz” durmak değil oruç ibadeti ile elde edilmesi amaçlanan yararlara ulaşmaktır. Bu da Peygamber Efendimizin uygulayıp öğrettiği esaslara uygun olarak oruç tutmakla sağlanabilir. Böyle yapıldığı takdirde oruç ibadetinin manevî tadına ulaşılacak, inşaallah yapılan ibadet kabul edilecektir.

Oruc Ilmihali, Oruc Ilmihali

Elinizdeki eser, oruç ibadetinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi konusunda Müslüman milletimize yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eserde mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.

Eser, bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde “Ramazan ayı ve fazileti”, birinci bölümde “oruç ibadeti, önemi ve fazileti”, ikinci bölümde “orucun farz oluşu ve çeşitleri”, üçüncü bölümde “oruçla ilgili dinî hükümler”, dördüncü bölümde “Ramazan ve oruç sevinci: Bay- ram” konuları işlenmiştir. İşlenen konulara delil teşkil eden ayet ve hadisler orijinal metinleri ile birlikte verilmiştir.

READ  Osmanli Arsivinde Seyhulislam Fetvalari pdf

Çalışmanın milletimize yararlı büyük dileğimizdir. Başarı Allah’ın lütfu iledir…

Kitap “Oruc Ilmihali” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites