Skip to content
Home » ORUÇ ve İTİKÂF Hükümler ve Delilleri pdf ındirin

ORUÇ ve İTİKÂF Hükümler ve Delilleri pdf ındirin

Oruc Ve Itikaf Hukumler Ve Delilleri
  • Kitap başlığı:
 Oruc Ve Itikaf Hukumler Ve Delilleri
  • Yazar:
M. SAİM YEPREM
  • Kitap Sayısı
94
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Oruc Ve Itikaf Hukumler Ve Delilleri – Kitap örneği

ÖNSÖZ – ORUÇ ve İTİKÂF Hükümler ve Delilleri

“Hac ve Kurban”dan sonra Allah’ın yardımıyla bu eseri de tamamlamaya muvaffak olduk. İlkindeki gibi burada da Abdurrahma:n el-Ceziıi’ııin el-Fıkh ala-1-Mezahib-il-Erbaıa isimli eseri a.na kaynak olarak ele alınmış ve dört mezhebin ittifak ettiği hü­ kümlere ait olan kısmı ile birlikte daha ziyade Hanefi mezhebine ait hükümler bölümü terceme edilmiştir. Bu arada pek önemli konularda diğer mezheplere ve bilhassa Şafii mezhebi:ne ait görüş­ lere de yer verilmiştir.

Konuları rek sıra ve gerekse muhteviyat itibariyle İmam – Hatip Okulları ikinci sınıf din dersi müfredatına uydurmak için eserde bulunmayan bazı bahisler derlenmiş ve bir kısım konular­ da tarafımızdan telif edilmiştir.

“Oruç ve İ’tikaf”ın halka da sunulacağı düşünülerek baş a orucun mahiyet ve tarihçesini inceliyen, tarafımızdan hazırlanmış “Birkaç Söz” ile son kısma “Yabancı Kelimeler ve Oruca ait Terimler Sözlüğü” ilave edilmiştir. Ayrıca oruç konusunda tetkik yapmak isteyen kimselere bir kolaylık sağlamak üzere ilgili ayet ve hadislerin tercemeleri eklenmiştir.

“Oruç ve İ’tikaf’m hazırlanmasında ve basılmasında yardımı dokunan kimselere teşekkürü bir borç bilirim.

Bu küçücük eser ile İslam alem ne ve müslümanlara bir hiz­ mette bulunabilmiş isem ne mutlu.

Çalışmak bizden, muvaffakiyet Allah’tandır·.

BİRKAÇ SÖZOruc Ve Itikaf Hukumler Ve Delilleri

“Oruç” kelimesi takriben onuncu asırdan sonra İraın dili olan Farsça’dan Türkçeye geçmiştir. Farsça aslı ‘Ruze” dır. Ruze, ‘günlük’ demektir. Bu kelime Türkçe’ye geçtiği zaman bozuk ola­ rak ‘Oruç’ şeklinde telaffuz edilmiştir. Mahiyet itibariyle ‘Gün­ lük perhiz’ ‘Bir günlük aç durma’ gibi manalardan mülhem ola­ rak alınmış olsa gerektir.

Oruç, Arapça’da Savm, Sıyam kelimeleri ile ifade edilir. Bu kelimelerin esas anlamı “Hareketsiz olmak”tır. Sonraları “Ken­ dini bir şeyden tutmak”, “Sakin olmak” gibi manalar da eklen­ miştir.

Oruç, Kur’anı Kerim’iın ifadesine göre bizden önce geçmiş ümmetlere de farz kılınmış bir ibadettir. Fakat onlarca bozulmuş ve tahrif edilmiş, en doğru şekli de peygamber efendimize bildi­ rilmiş ve bize tebliğ edilmiştir.

Oruç bugün bile değişik şekilleriyle birçok dinlere salik olanlar tarafından tatbik edilmektedir. Bu konuda birkaç örnek verelim:

Manihaizm (Mani dini) nde İslam orucuna benzer bir çe­ şit oruç tutma mecburiyeti vardır.

Jainizm (Ceyn dini)nde; bu dinin kurucusu olan Makavir (M.Ö. 599-527) kendisine işkence ederek yüksek mertebelere erişmek için et ve yumurta yemez ve devamlı perhiz yapardı. Buna dayanarak bu dinin mensupları da perhiz yapmak suretiyle bir nevi oruç tutmaktadırlar.

Budizm’in kurucusu Budda’run klasik felsefesi “ne dünya­ ya bağlanmak ve ne de vazgeçmek”tir. Bu gayeye ulaşmak içiın koyduğu esaslardan biri “iki ayda bir oruç tutmak” ve bu oruç esnası.uda “herkesin huzunında günahlannı itiraf etmek”tir...

Kitap “Oruc Ve Itikaf Hukumler Ve Delilleri” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *