Skip to content
Home » Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari pdf indirin

Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari pdf indirin

OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARIKURULUŞTAN FATİH DEVRİNİN SONUNA KADAR

Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari
  • Kitap başlığı:
 Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari
  • Yazar:
Recep CİCİ
  • Kitap Sayısı
440
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARIKURULUŞTAN FATİH DEVRİNİN SONUNA KADAR

OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU ÇALIŞMALARIKURULUŞTAN – Kitap örneği

Recep CİCİ, 1960 yılında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Beylerbeyi Köyü’nde doğdu. İlkokulu Köyü’nde (1970), İmam-Hatip Lisesi’ni İzmit’te tamarnladı(1977).

 Bursa Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu (1981). Aynı yıl Kandıra vaizliğinde bulundu. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Serahsi, Gazzali ve İbnü’l-Humam’a Göre Emir-Nehiy Tahlili” konulu tezle Yüksek Lisansını (1985), “Kuruluştan Fatih Devrinin Sonuna Kadar Osmanlılar’da Fıkıh Çalışmalan” teziyle de Doktorasını (1995) bitirdi. İstanbul Çengelköy’de imamlık (1984-1990) ve Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde de vaizlik (1990-1993) yaptı. 1988- 1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ne devam etti. 1994 yılı Ocak ayında U.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve halen aynı Fakülte’de Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

17. DEVLETOĞLU YUSUF BALIKESİIU (il. Murad devri) Hayatı

Balıkesir doğumlu((OM, I, 304; Uzunçarşılı, OT, I, 540. Yazarın kendi ifadesi de böyledir. bk. Devletoğlu, Manzum Fıkıh, vr. 3a. Balıkesir Orhan Bey tarafından m. 1335’de fethedildi. bk. NMPş., s. 107.)) Devletoğlu Yusuf’un hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Onun, il.Murad devri hukukçularından olduğunu eserlerindeki ifadesinden anlıyoruz534 Tahsilini nerede yaptığını da bilemiyoruz. Ancak, iyi bir Arapça ve fıkıh öğrenimi gördüğünü söyleyebiliriz. Zira Hanefi mezhebinin güvenilir kaynakları arasında yer alan Hidaye üzerine yapılan Vikaye’yi tercüme ederek, Osmanlı Türk okuyucusuna kazandırmıştır. Aynca eseri manzum tarzda tercüme ettiğine göre şair ruhlu bir hukukçu olduğu anlaşılmaktadır.

Hatta “Türki olmak manzum olmak bes kelam 535 ifadesinden onun daha çok şiire mahsus olan “nazm”ı, Türk’ün ayrılmaz bir vasfı olarak gördüğü ve Türkler’le özdeşleştirdiği söylenebilir.

Şakaik müellifi ve Mecdi, bu alimden bahsetmemişlerdir. Bursalı Tahir, bir-iki cümleyle memleketini ve ulemadan olduğunu kaydederken((bk. OM, I, 304.)) Uzunçarşılı onun sadece Hiddye ve Vikaye Tercümesi’nin sahibi olduğunu belirtmektedir((bk. Uzunçanşılı, OT, I, 540.)). Doğum tarihi bilinmeyen Devletoğlu Yusuf’un, ölüm tarihi de bilinmemektedir.

Eserleri

Bursalı Tahir ve Uzunçarşılı, Devletoğlu Yusuf’un bir eserinden bahsetmekte, hatta Bursalı Tahir ona ait eserin bir nüshasını ele geçirdiğini, bir süre sonra da Balıkesir Kütüphanesi ‘ne bağışladığını kaydetmektedir((bk OM, I, 304.))•

Devletoğlu Yusuf’un Hidaye ve Vikaye Tercümeleri olduğunu söyleyen Uzunçarşılı, eserin Türkçe oluşuna ve il.Murad devrinde yazılışına dikkat çekerek 11.Murad’ın milli dile sahip çıktığını…

MOLLA MECDÜDDİN (il.Murad devri)

Hayatı

il.Murad devri alimlerinden olan Molla Mecdüddin554 hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Alim, fazıl ve iyi bir kişiliğe sahih olan Mecdüddin, il.Murad tarafından Molla Gürani (893/1488)’den sonra kazaskerliğe getirilmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir((‘Şakiiik, s. 91; Mecdi, s. l l l))•

Eserleri

Hayatından bahseden kaynaklar, herhangi bir eserinden söz etmemişlerdir. Ancak isminden yaptığımız kütüphane taramalarında ona nisbet edilen bir risale tespit ettik ve bunu kısaca tanıttık.

Risale fi usuli’l-fıkh

Risale; 99-105 (5) varak, 19 satır, ta’lik hattıyla 1021/1612’de istinsah edilmiş olup, Sülm. Ktp., Lala İsmail bölümü 710/28 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Fıkıh usulüne dair olup Arapça kaleme alınan risale, tasnif fişlerinde Risale fi usiıli’l-fikh ‘ala mezhebi addbi’l-bahs şeklinde, eserin başında ise Risalefi usiıli’ l-fikh ‘ala menheci edebi’ l-bahsdiye kaydedilmiştir….

FAHREDDİN er-RUMİ (864/1460)

Hayatı

Fahreddin Yahya b. Abdillah er-Rumi es-Sfrfi’nin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gibi yaşadığı devir konusunda da kaynaklarda farklı bilgiler bulunmaktadır. Taşköprizade, Bursalı Tahir gibi yazarlar onun l.Bayezid devrinde 772-805/1389-1402 yıllarında Mudurnu’da yaşadığını kaydederlerken655, Katip Çelebi ve bazıları vefat tarihini 864/1460 olarak vermektedirler656

Hanefi fıkıh alimi ve mutasavvıf Fahreddin er-Rfrmi’nin şer’i ilimlere, özellikle fıkıh bilgisine vakıf olduğu ve selefin ibadetlerde ücretin alınmasını kerih gördüğü düşüncesinden hareketle ihtiyaten ücretli imamların peşinde namaz kılmadığı belirtilmektedir.

Eserleri

Fahreddin er-Rfrmi’nin fıkha dair dört eseri bulunmaktadır657. Bunlardan üçü fetva, biri de haşiye’dir. Feniidü’/-/ed/f adlı eserinin mukaddimesinde Hdşiye ‘ald Şerhi’/-Vikdye diye kendisinin zikrettiğiesere658 kutuphane kayıtlarında rastlanmamıştır659 . Bu. ıtı”barla burada diğer üç eseri ele alınacaktır….

MUSANNİFEK (804-875/1403-1470)

Hayatı

Sultan Fatih devri alimlerinden biri olan Şeyh Ali b. Muhyiddin b. Mes’ud 804/1401 ‘de, Bistam’ın Şahrud köyünde doğmuştur. Bu sebeple kendisine Bistami veya Şahrudf lakabı verilen686 Ali b. Muhyiddin, küçüklüğünden beri telif ve tasnif ile meşgul oldutndan küçük yazar manasına Farsça Musannifek lakabını da almıştır 87• Soyu Fahreddin Razı, yed ayanır688.

Musannifek, 812/1410’da yani 8 yaşında iken öğrenimini tamamlamak için kardeşiyle birlikte Herat’a gitmiş, orada edebi ilimleri Taftazani’nin talebesi Celaleddin Yusuf Evbehi’den ve Evbehi’nin talebesi Kutbuddin Amed b. Muhammed el-Herevi’den okumuştur689

Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari, Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari

Şafii fıkhını Abdülaziz Ebheri’den690 okuyan Musannifek, Hanefi fıkhını Fesihuddin Muhammed b. Muhammed’den almıştır691 Horasan’dan Herat’a gelerek tahsilini burada tamamlayan Alaeddin Ali, 842/1438’de Rum’a (Anadolu) gelerek692 Konya’da müderris olmuştur. Daha sonra Bursa Sultaniye Medresesi’nde hocalık yapan693 Şeyh Ali, Mahmud

Osmanli Donemi Islam Hukuku Calismalari” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *