Skip to content
Home » Şafii İlmihali pdf indirin

Şafii İlmihali pdf indirin

Safii Ilmihali
  • Kitap başlığı:
 Safii Ilmihali
  • Yazar:
Halil GUNENÇ, Halil Günenç
  • Kitap Sayısı
948
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Safii Ilmihali – Kitap örneği

ÖNS ÖZ – Şafii İlmihali

Alemlerin Rabbi A Allah’a hamd, O’n un peygamberi Muhammed (s av )’e, al ve as h abına s elam olsun.

İslam alemi bugün çeşitli meselelerle karşı karşıyadır. Küfür v e batıl ehli, Müslümanların can ve mallarına kastetmiş, bu konuda olmadık problemler ortaya çıkararak Müslümanları dağınık halde tutmaya çalışmaktadırlar.

Birlik ve beraberlikten yoksun Müslümanların tek başlarına yapabilecekleri şeyler küfür ehlinin mey dana getirdiği birlik ve beraberlik karşısında arzulanan mukavemeti temin etmekten uzaktır. On un için Müslümanların layık oldukları vahdeti meydana getirerek, içinde bulundukları bu yürekler acısı çaresizliği geride bırakmaları gerekmektedir.

Bunu n temini is e Müslümanların Kur’an ve Sünnetin etrafın da sağlam b ir halka meydan a getirerek Ehli sünnet ve’l-Cemaat İmam ve müçtehitlerinin içtihat ve görüşlerini iyice bilmeleri, bunlardan şahsi ve içtimai hayatları için birtakım neticeler istihsal etmeye azimli olmaları gerekmektedir.

Bu nu yapmadığımız ve b u konudaki gayretleri desteklemediğimiz takdirde içtimai hayatımızın giderek bozulması, ahlaksızlık, katil, hırsızlık, sefalet ve sefahatin giderek büyümesinden şikâyet etme hakkımız olmayacaktır.

Kaldı ki, İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık yapanlar sadece dışardan gelen tehlikeler ş eklinde tezahür etmemektedir. Hariçten gelen saldırı ve tehlikede, bin bir ş eklin arkasına g izlenerek Müslümanların akidelerini bulandırmaya ve İslam’a olan teveccühlerine bir hudut tayin etmeye çalışırken, içerden d e bu menfi gidiş ata yardımlar olmaktadır. İslam’ı bilmeyen, İslam’ı kendi cehaletiyle sınırlayan b ir çok insan ve telakki, Müslümanların zihinlerini bulandırmaktadır.

Safii Ilmihali

Müslümanların kendi aralarındaki ihtilaf ve nizalarının çoğu cehaletten ve İslam’ı hakkı ile bilip yaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Ancak hiç kimse cehaletle savaşmak, dolayısıyla da İslam’ı bilmek hususunda, ciddi bir gayretin içine g irmek istememektedir. Her şeye en kolay yoldan ulaşmak ve sahip olmak arzu s u bize hâkim gözükmektedir. Ancak hepimizin de müşahede ettiği gibi, İs lam dünyası ciddi tehlikelerle yüz yüzedir. Fikri manada g örülen bu korkunç tefessüh arkasından tanınmaz bir nesil meydan a getirmiş bulunmaktadır. Bu nesil ne Kur’an ‘ı ne de Resululüllah’ın (s av) sünnetini bilmekte, kısacası manen gıdasız kalmaktadır. Oysa Müslümanın kurtuluşu, Yüce Rabbimizin inzal buyurduğu Kur’an-ı…

Kitap “Safii Ilmihali” hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

1 thought on “Şafii İlmihali pdf indirin”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *