Serhus Siyeril Kebir
  • Kitap başlığı:
 Serhus Siyeril Kebir
  • Yazar:
Muhammed B. El – Hasan Eş-şeybani
  • Kitap Sayısı
1888
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:
  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Serhus Siyeril Kebir – Kitap örneği

şerhu’s Siyer’il Kebir İmam Muhammed B. El – Hasan Eş-şeybani şerh : İmam Serahsi

Kitap Hakkında – şerhu’s Siyer’il Kebir

Toplumumuzda İslâm kültürünün öğrenilip yaygınlaşmasında, yapılan çevirilerin etkisi büyük olmuştur. Çağdaş yazarların eserlerinin yanında, büyük çabalarla İslam kültürünün klasik kaynak eserleri de çevrilip yayınlanmaktadır.

 Ebû Hanîfe’nin İmameyn adıyla meşhur iki öğrencisinden biri olan İmam Muhammed’in “Siyer-i Kebir” isimli eseri de şüphesiz bu temel klasik kaynaklardandır Değişik zamanlarda değişik kişiler tarafından şerhedilmiş olması, kitabın değer ve önemini göstermektedir. Bu şerhler arasında en önemlisi, çevirisini sunduğumuz Serahsî’nin şerhidir.

Serahsî’nin bu şerhi, Sultan II. Mahmut zamanında Osmanlıca’ya da çevrilmiştir. Fakat Osmanlıca çeviriden, sayılı kimi uzmanlar dışında, halkın okuyup anlama imkanı bugün için kalmamıştır. İşlediği konular itibariyla bu sahadaki boşluğu doldurması açısından kitabın günümüz türkçesine çevrilip yayınlanması gereklilik arzetmiştir.

Kitap, İmam Muhammed zamanına kadar İslâm idaresinin başka devletlerle savaş, barış ve diğer ilişkilerine hakim olan hukukî anlayışı ele almaktadır. Siyer ismi de bunu ifade etmektedir.

Kitaba “İslâm Devletler Hukuku” adının verilmesi, işlediği konuların bugün Devletler

Hukuku disiplini içerisinde incelenmesinden dolayıdır.

Belirtildiği gibi kitap, yüzyıllar önceki devletin hukuk sistemini, devletlerarası hukukî ilişkileri, özellikle savaş, banş, ekonomi ve bunlara bağlı başka konuları ele almaktadır. ġüphesiz asırlar önce yazılmış bir kitabın kimi konularının çağdaş devletler hukuku disiplini sistematiğinde olmayacağı açıktır.

Kitapta belirtilen hukukî hükümlerin büyük çoğunluğu Hanefî mezhebinin görüşleri olan içtihadı hükümlerdir. Bu hükümlerin bir kısmının bugün belki de uygulama alanı kalmamıştır. Ancak genel olarak kitabın içeriği bugün için de geçerliliğini korumakta ve çağdaş bir uluslararası hukuk sistemine temel bir kaynak teşkil edecek niteliktedir. Bu şekilde bir eser ancak çağdaş toplumların ve tercümeler de yapılmıştır ki, îbnü’n- Nedîm (v. 358/995) bunlardan bahseder.[01] İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 436-437; şeşen Ramazan, “İslam Dünyasındaki ilk Tercüme Faaliyetlerine Umumi bir Bakış”, … Continue reading)

Görüldüğü gibi, İsam hukukunda tedvinin başladığı II/VIII. asırlardan itibaren hukukun diğer şubeleri yanında devletler hukuku da sistematik olarak[02]Hanefî fıkıh eserlerinde gayri müslimlere ilişkin kurallar sistematik olarak incelenme-miştir.” diyen Alman müsteşrik Hans Kruse, bu … Continue reading incelenmiştir. Hatta ilk müstakil eserlerin hukukun bu dalında verilmiş olması, konuya ilk İslam müctehidlerinin verdiği önemi göstermesi açısmdan da dikkat çekicidir.

Serhus Siyeril Kebir

Bütün bunlar bize, İslam devletler hukukunun, kaynağını insan ve medeniyet…

Serhus Siyeril Kebir” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

References / Footnotes

01 İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 436-437; şeşen Ramazan, “İslam Dünyasındaki ilk Tercüme Faaliyetlerine Umumi bir Bakış”, İTED, VII/3-4 (1979
02Hanefî fıkıh eserlerinde gayri müslimlere ilişkin kurallar sistematik olarak incelenme-miştir.” diyen Alman müsteşrik Hans Kruse, bu hatalı yorumunu kitabının ikinci yayımında da sürdürmüştür, bkz.: Islamische Völkerrechtslehre, s. 16