Skip to content
Home » Sosyal Güvenlik Açısından Zekât pdf

Sosyal Güvenlik Açısından Zekât pdf

Sosyal Guvenlik Acisindan Zekat
  • Kitap başlığı:
 Sosyal Guvenlik Acisindan Zekat
  • Yazar:
Turan Yazgan
  • Kitap Sayısı
79
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Sosyal Guvenlik Acisindan Zekat- Kitap örneği

ÖN SÖZ – Sosyal Güvenlik Açısından Zekât

Sosyal siyaset sahasında çalışan bir öğretim üyesi olarak, yirmi yılı aş ın bir süre için­ de, Türkiye’de ilim adamı vasfını kazanmanın yolunun yabancı dilde 5-10 kitaptan alınacak notların kompozisyonundan geçtiğini tespit ettim. Çocuklarımıza sosyal güvenliği bir ders olarak okuturken kendi kaynaklarımıza hiçbir şekilde dayanmanın mümkün olmadığını gördüm. Yazılmıştır “Maliye” ders kitabında zekât veya fitreyi birkaç satırdan fazla bulmak nasıl kabil değilse sosyal siyaset kitaplarımızda da bunları ancak bir kaç kelime olarak bulmak mümkünedir.

Öğrencilerimize, işçilerimize bu kavramları sorduğum zaman kesin ve doğru bilene nadir de olsa rastlamadığımı ifade edersem mübalağa olmaz. Anama zekat kime verilir diye sorduğum zaman onun da değişmez cevabı “hocaya verilir” idi.

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI VE FİTRE-ZEKAT

Sosyal dayanışmanın sağlanmasında en büyük rolü oynayan müessese, şüphesiz sosyal güvenliktir. Günümüzde sosyal güvenlik, kendi iradeleri dışında tehlikeye uğrayan insanların, bu tehlikelerin zararlarından kurtarılma garanti­ si olarak tarif edilebilir. Bu basit ve kısa tarifin unsurları teker teker ele alınırsa, fitre ve zeka­ tın modern sosyal güvenlik kavramına yakın de­ ğil. fakat tıpa tıp uygun oldukları söylenebilir.

A-TEBLİKEYE UĞRAYANLAR – Sosyal Guvenlik Acisindan Zekat

Sosyal güvenlik, tehlikeye uğrayanlar için söz konusu olan bir garantidir. Tehlike, in­ sanın iradesi dışında başına gelen ve onu kazan­ maktan alıkoyan her çeşit hadisedir. Gerçekten hastalanan insan, istemeyerek hasta olmuştur ve hastalığı devam ettiği sürece çalışmazsa, kaza-

Yaptığım araştırmalar, meselenin üzerin­

de yabancıların daha çok durduğunu gösterdi. Menfi gelir vergisi üzerine okuduğum kitaplar beni, zekatın Türk sosyal siyasetcilerince ince­ lenmemiş olmasının affedilmez l:ür gaflet oldu­ ğu sonucuna götürdü.

Bir seminerde Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış bir profesörün müesseseyi çağ dışı ilan etmesi bu incelemeyi yayınlamama yol açtı. Ken­ di müesseselerimizin kolaylıkla ve peşin hüküm­ le çağ dışı ilan edilmesinin münferit bir hadise olmadığını, cemiyetimizin her kesimine yayılmış ve kökleşmiş bir hastalık olduğunu gördüm. Fit­ re ve zekatta, en azından maliye kitaplarında mo­ dem vergileme prensipleri olarak gösterilen bir çok prensibi bulmak kabildi.

Ancak dini mevzular üzerinde ulu orta fi. kir yürütmek de mümkün değildir. Bu sebeple incelemelerimi neşretmeden evvel çok düşün­ düm. Nihayet büyük bir ihtiyatla ve tevazu için­ de “Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi”nin 6. sayısında yayınladım. Aradan yedi yıl geçti. Sa­ dece taktir edildiğini tespit ettim·. Bundan cesa­ ret alarak ve teşvikleri de düşüner k bu kitapçıkla bu makaleyi yeniden yayınlıyorum.

Her türlü tenkit, düzeltme, yol gösterme­ ye karşı ancak minnettarlık duyarım. Kim tarafından olursa olsun, okunur ve fayda sağlarsa ne mutlu ..

Sosyal Guvenlik Acisindan Zekat” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *