Skip to content
Home » TABERİ TEFSİRİ MEALİ pdf indirin

TABERİ TEFSİRİ MEALİ pdf indirin

TABERİ TEFSİRİ MEALİ
📘 Kitap başlığı: Taberi Tefsiri Meali
👤 Yazar:Imam al-Tabari
🖨️ Kitap Sayısı:10000+
🌐 Dil:Türkçe
👁️ Görünümleri:

 75 total views,  4 views today

📥 PDF Doğrudan İndirme için tıklayın
🛒 Satın alKağıt Kapak için

Taberi Tefsiri Meali –Camiul Beyan Tevilil-Kuran imam Taberi

TABERİ TEFSİRİ MEALİ

Fatiha suresi

Fatiha suresi yedi âyettir ve Mekke’de nazil olmuştur. Kur’ân-ı kerimin âyetleri, nazil oldukları yer ve zamana göre “Mekkî” ve “Medenî” diye ikiye ayrılırlar.

Bu konuda çeşitli görüşler bulunmakla beraber, çoğunluğun görüşüne göre, yer ve zaman itibariyle nerede ve ne zaman nazil olurlarsa olsunlar, Hicretten önce nazil olanlara “Mekkî” yani, “Mekke’de nazil olmuştur.” Hicretten sonra nazil olanlara da “Medenî” yani “Medine’de nazil olmuştur.” denir.

Görüldüğü gibi bir ayrımda hicret olayı esas alınmıştır.

Mekki ve Medeni âyetler, gerek muhteva gerekse diğer hususlarda bir kısım aynı özellikler taşırlar.

Bu özellikleri bilenler, âyetin Mekki veya Medeni olduğunu anlarlar. 1-Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 2-4- Hamd, âlemlerin rabbi, merhamet eden, bağışlayan ve ceza gününün sahibi olan Allah’a mahsustur.

 Hamd ve şükür, sadece, şanı yüce olan Allah’a mahsustur, Allah’tan başka tapınılan herhangi bir şey buna layık değildir. Zira Allah, kullarına sayılama[1]yacak kadar çok nimet vermiştir.

Onun nimetlerinin sayısını hiçbir kimse yete[1]rince bilemez. HAMD: Allah’ı güzel isim ve sıfatlarıyla övmektir. ŞÜKÜR: Allah’ı, verdiği nimetlerden dolayı övmektir.

 ÂLEMLERİN RABBİ: İnsanların, cinlerin, meleklerin, göklerin ve yerin rabbi demektir.

 Arap dilinde “Rab” kelimesi, “Kendisine itaat edilen efendi, bir şeyi düzeltip ıslah eden, bir şeyin sahibi” mânâlarına gelmektedir.

Şanı yüce olan rabbimiz, benzeri olmayan, dengi bulunmayan bir Rab’dır. Yaratıklarına bol nimetler vererek onların durumlarını düzeltip ıslah edendir.

O, her şeyi yaratan ve bütün işleri elinde bulunduran bir hükümdardır.

 Bu itibarla “Rab” kelimesinin üç mânâsının da Allah teala için kullanılması yerindedir.

ÂLEM: Tüm ümmetleri ve yaratılmışların toplumlarını ifade eder. Böylece insanlar bir âlem, cinler bir âlem, diğer yaratıklar da kendi başlarına birer âlemdirler. Bu kelime, tekili bulunmayan cins isimdir.

Her yaratık sınıfına “Âlem” denildiği gibi o sınıfın belli bir çağda yaşayanlarına da “Âlem” denir. Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Mücahid, “Âlemlerin rabbi” ifadesini

Taberi Tefsiri Meali” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published.