Skip to content
Home » Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde pdf indirin

Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde pdf indirin

XI ve XII. Asırlarda KARAHANLILAR DEVRİNDE Mavara Nahr ISLAM HUKUKÇULARI

Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde
  • Kitap başlığı:
 Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde
  • Yazar:
Yusuf Ziya KAVAKCI
  • Kitap Sayısı
349
  • Dil:
Türkçe
  • Görünümleri:

Loading

  • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
  • Satın al  
Kağıt Kapak için

Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde – Kitap örneği

Önsöz – XI ve XII. Asırlarda KARAHANLILAR DEVRİNDE

Karahanlılar devri Fıkıh Tarihi bakımından çok hareketli ve verimli olmuştur. O devirde yetişen hukukçular -tabir caizse­ İslam Hukukunun kurucuları olma rolünü oynamıştır. Hususile hanefi mezhebi, müteakıp asırlarda benzerine raslanmıyacak o müt­ hiş tekamülünü Karahanlılar devrine borçludur. O kadar ki daha sonraki devirlerde, bugüne kadar, Karahanlılar devrinde yapılan­ ları tekrar etme dışında yeni ve orijinal faaliyetlere raslamakda güçlük çekilmektedir.

Ayrıca Karahanlıların yeni müslüman olmuş Türkler olarak kendi örf ve adetleri ile içtimai ve huküki müesseselerini intisap ettikleri dinin icaplarına intibak ettirmelerindeki sür’at ve mü­ kemmellik İslam Tarihi için dikkat çekicidir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin garp hukuk müdevvenatına intibaktaki kolaylığın bir numunesini, aynı milletin 8-9 asır önceki tarihinde görmek mümkün olmaktadır.

İslam Hukukuna dair muasır çalışmalar umumiyetle modern devirlere ve muhtevaya aittir. Amerikada J. Schacht ve M. Khad­ duri, İngiltere’de Anderson ve Coulson, Almanya’da O. Spies ve Graef, Mısır’da Abu Zahra, Sanhüri Paşa ve cAbd al- adir cüda, Suriye’de Muştafa al-Sibaci ve al-Zar¼:a, Pakistan’da Abü’l-Acla’l-Mavdüdi bunlara misaldir. Türkiye’mizde kafi derecede tanınan M. Ha­ midullah da bunlardan biridir.

Fakat Fıkıh Tarihi hakkında orientalistler de dahil olmak üze­ re ciddi bir çalışma gösterilmemektedir. Schacht’ın çalışmalarile

M. Yusuf Mü.sa ve al-:!Juzari’nin eserleri bu bakımdan kifaye sizdir. Bizim tezimiz Fıkıh Tarihi ile alakalı olarak en mühim devrin fakihlerini işleyen ve Türk Tarihini de ilgilendiren orijinaliteye sahip gözükmekte ve daha önce işlenmemiş bir mevzuu tetkiketmiş bulunmaktadır.

Biz tez mevzuunda Karahanlılar devri fakihlerini tetkike çalış­ tık. Onların hayatlarını, varsa eserlerini verdik. Eserlerinden bizce bilinenler ile bilinmiyenleri ayırıp işaret ettik. Malzemenin çokluğu bizi münferit meselelerde teferruata inmekten alıkoydu.

Eser sahibi olanları ve olmayanları ayrı ayrı fasıllar halinde verdik. Ve her birini doğum ve ölüm tarihleri belli olanlar ve olmayanlar diye alt bölümlere ayırdık. Tarihleri belli olanların sıraları, birkaç is­ tisna hariç, ölüm tarihlerine göre kronolojiktir.

Eserin sonunda kısa bir netice ile bir index verilmiştir. İndex şahıslar için (tercüme-i hal sahibi olanlar), kitaplar için ve fakihlerin mensup olduğu yerler için olmak üzere üç bölüme ayrılmış­ tır.

Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde

Bizim tetkikimiz XI ve XII. asırlarda Mavara’ al-Nahr’deki Fıkıh faaliyetlerini, fıkıh otoritelerini tetkik yoluyla olmuştur. Ölümü XI. asrın başında ilk yıllarda olanlar ele alındığı gibi, ve­ fatları XIII. asrın ilk çevreğinde olanlar da -faaliyetlerinin sade­ ce XIII. asırda geçtiği sabit olmadıkça- mevzu dahili düşünül­ müştür. Biyografilerinde tarih verilmiyenlerin asırları hoca ve talebelerinin hal tercümeleri yardımile tayin edilmiştir. Mavara’ al­ Nahr ile alaka ise hal tercümesi ve nisbe yardımile tesbit edilmiş­ tir.

Tezimi hazırlarken kürsüsüne bağlı bulunduğum Ord. Prof. Zeki Velidi Togan’ın geniş bilgisinden, Prof. Dr. M. Hamidullah’ın kıymetli derslerinden ve Doç. Dr. Salih Tuğ’un yakın alakasın­ dan çok istifade ettim. Başta Prof. Togan hocam olmak üzere onlara medyunu şükranım…

Xi Ve Xii Asirlarda Karahanlilar Devrinde” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et


for websites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *