Skip to content
Home » Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an pdf indirin

Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an pdf indirin

KURTUBI TEFSIRI-EL CAMIU LI-AHKAMIL KUR'AN
 • Kitap başlığı:
 Kurtubi Tefsiri El Camiu Li Ahkamil Kuran Pdf Indirin
 • Yazar:
Imam al-Qurtubi, M. Beşir Eryarsoy
 • Kitap Sayısı
9630
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

Loading

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için
Flag: United Kingdom on Google Android 12L Bu Kitabın İngilizce versiyonu için tıklayın

Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an – M. Beşir Eryarsoy

İçindekleri

Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an – M. Beşir Eryarsoy

Bazi İçindekleri

Birinci Bölüm

 • Kurtubi’nin Hayati Ve Yaşadiği Dönem
 • Hayatı Ve Dönemi:
 • Ii. Kurtubî’nin Yaşadığı Dönem:
 • İkinci Bölüm
 • Şahsiyeti Ve Eserleriyle İmam Kurtubî

Hocaları:

 • “Ebû Hucce” diye bilinen Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b.
 • Muhammed el-Kaysî:
 • Ebû Muhammed Abdulmu’tî b. Mahmûd b. Abdulmu’tî en-Nahvî:
 • Ebû Ali el-Hasen b. Muhammed :
 • Ebu’l-Kasım Abdullah:
 • Ebû Âmir Yahya b. Âmir:
 • Hafız el-Münzirî:
 • Rabi’ b. Abdurrahman:
 • Muhammed b. Ali eş-Şakîkî:
 • Selm b. el-Hasen:
 • İbn Vaddâh:
 • Ebû’l-Ğavs el-A’rabî
 • İbn Revvâc:
 • İbnu’l-Cümmeyzâ:
 • Kurtubî’nin Adını Zikretmediği Bir Hocası:

Eserleri:

 • et-Tezkire;
 • el-Esnâ fi Şerhi Esmâi’l-Lahi’l-Hüsnâ:
 • el-Muktebes:
 • Kam’u’l-Hırs:
 • el-Lümau’l-Lü’lüiyye:
 • el-İ’lâm:
 • Menhecu’l-Ubbâd:
 • Fıkıh Usulüne Dair Bir Eseri:
 • et-Tizkâr:
 • Şerhü’t-Takassî:
 • et-Takrîb:
 • Esmâü’n-Nebî:
 • el-î’lâm:

Rivayet Tefsirleri:

 • Taberî Tefsiri:
 • Bahru’1-Ulûm veya Ebu’1-Leys es-Semerkandî Tefsiri:
 • es-Sa’lebî’nin Tefsiri:
 • el-Mehdevî’nin: “et-Tahsîl…” Adlı Tefsiri:
 • Ebu’l-Hasen el-Maverdî’nin Tefsiri:
 • en-Nakkâş’ın Tefsiri:
 • Mekkî b. Ebi Tâlib’in “el-Hidâye…” adlı Tefsiri:
 • İbn Atiyye’nin Tefsiri:

Dirayet Tefsirleri:

 • Ebû İshâk ez-Zeccâc ile Ebû Cafer en-Nehhâs:
 • Zamehşerî’nin “el-Keşşâfı:
 • İbn Huveyzimendâd’ın “Ahkâmu’l-Kur’ân”ı:
 • el-Cessâs’ın “Ahkâmu’l-Kur’ân”ı:
 • el-Kiyâ et-Taberî’nin Ahkâmu’l-Kur’ân’ı:
 • İbnü’l-Arabî’ye ait “Ahkâmu’l-Kur’ân”:

İşari (Tasavvufi) Tefsirler:

 • et-Tüsterî’nin “Tefsirü Kur’âni’l-Azîm”i:
 • es-Sülemî’nin”Hakaiku’t-Tefsir”i:
 • Abdurrahim el-Kuşeyrî’nin “et-Teysir fî’t-Tefsir:

Kur’ân Tarihine ve Kıraate Dair Eserler:

 • el-Enbarî’nin “er-Red” Adlı Eseri:
 • Ebû Ali el-Fârisî’nin “el-Hucce” Adlı Eseri:
 • İbn Cinnî’nin “el-Muhtesib” Adlı Eseri:
 • Ebû Amr ed-Dânî’nin Eserleri:
 • Ebû Ma’şer et-Taberî’nin “Sûku’1-Arûs” Adlı Eseri:

Tevhid (Akaid) ve Kelâma Dair Eserler:

 • Ebû Mansur el-Maturidî’ye ait “el-Akîde”:
 • İbn Mende’ye Nisbet Edilen “Kitabu’t-Tevhîd”:
 • Ebû Bekr el-Bakillânî’nin “et-Temhîd”i:
 • Ebû İshâk el-İsferâyinî’ye Ait “el-Evsat”:
 • Ebû’l-Meâlî el-Cuveynî’ye ait “el-İrşâd”:

Fıkha Dair Eserler:

 • Sahnûn b. Said’in “el-Müdevvene” Adlı Eseri:
 • İbn Habib’in “el-Vâdıha” Adlı Eseri:
 • Muhammed b. Ahmed’e Ait “el-Utbiyye”:
 • İbnü’l-Mevvâz’a Ait “Kitabu’l-Muvâzene”
 • İbnü’l-Münzir’in “Kitabu’1-İşrâf” Adlı Eseri
 • İbn Abdi’l-Berr’e Ait “el-Kâfı” Adlı Eser:
 • İbn Rüşd’e Ait “el-Mukaddimât” Adlı Eser:
 • İbn Şâs’ın “el-Cavâhirü’s-Semîne” Adlı Eseri:
 • er-Rûyanî’nin “Bahru’l-Mezheb” Adlı Eseri:

Arap Diline Dair Eserler:

 • Garîbu’l-Kur’ân ve Garîbu’l-Hadis’e Dair Eserler:
 • Ebû Ubeyd’in “Ğarîbu’l-Hadis”i:
 • Ebu’l-Ferec el-Cevzî’ye Ait “Fuhûmu’1-Âsâr”:

Genel Lügatler (Sözlükler):

 • İbnü’l-Enbârî’nin “Kitab ez-Zâhir”i:
 • Ebû Ömer el-Mutarriz’e Ait “Kitabü’l-Yavâkît:
 • el-Esmaî’nin “Kitabu’1-Efâl” Adlı Eseri
 • el-Cevherî’nin “es-Sıhah”ı:
 • İbn Fâris’in “el-Mücmel” ve “Mekâyîsü’1-Lüğa” Adlı Eserleri:
 • İbn Sîde’nin “el-Muhkem” Adlı Eseri

Kurtubî ve Tefsiri’nin Tesiri:

 • İbn Kesir:
 • el-Cemel:
 • Şevkânî:
 • el-Kasimî:
 • eş-Şankitî:
 • Elmalılı:
 • Dr. Vehbe ez-Zuhaylî:

Tafsir al-Qurtubi, tam adıyla “el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân ve’l-mübeyyin limâ teżammenehû mine’s-sünneti ve âyi’l-furḳān’dır. Aynı zamanda “Kurtubi Tefsiri” olarak da bilinir. Eserin tam olarak hangi tarihte yazıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kurtubi’nin Mısır’da yazdığı bilinmektedir. Diğer kitaplarına atıflarda bulunulması, bu tefsirin Kurtubi’nin son eserlerinden biri olduğunu göstermektedir.

Kurtubi, bu eseri yazma amacını Kur’an tefsiriyle ilgili ömrü boyunca derlediği dil, nahiv/sentaks, kıraat vb. konulardaki incelikleri veciz bir şekilde ifade etmek, sapmış ve yanlış yollara sapmış kişilere cevap vermek, ayetlerin iniş sebepleri (esbâb-ı nüzûl) ve hükümlerle ilgili birçok hadisi tefsir ilmine taşımak ve bu hadisleri ve selef döneminden nakledilen görüşleri açıklamak olarak belirtir.

el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân, adından da anlaşılacağı gibi, Kur’an ayetlerini farklı yönleriyle ele alan kapsamlı bir tefsirdir. Eser, tüm ayetleri esbâb-ı nüzûl, dil ve üslup özellikleri, kıraat farklılıkları, ayetler arasındaki nâsih-mensuh ilişkisi, itikadi konular ve hükümler gibi tüm yönleriyle tefsir etmeyi amaçlamaktadır. Kurtubi, ilgili rivayetleri ve görüşleri aktarırken tercihler yapma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak Muhammed b. Cerîr et-Taberî’den başlayıp İbn Atıyye el-Endelüsî tarafından devam ettirilen ansiklopedik bir tefsir yazım tarzını başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Eser, hem rivayet tefsiri hem de dirayet tefsiri niteliği taşımaktadır. Ayetlerin içerdiği konular müstakil başlıklar altında tasnif edilmiş ve her bir konuyla ilgili ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Kurtubi, özellikle kıraat farklılıkları, esbâb-ı nüzûl, dil bilimi ve fıkıh alanlarıyla ilgili açıklamalara geniş yer vermiştir. Hz. Peygamber’den nakledilen hadislerin yanı sıra sahabe ve tabiin müfessirlerinin görüşlerini de aktarmıştır. Ayrıca, Kur’an ayetleriyle ilgili tefsir geleneğindeki çeşitli görüşleri ve yorumları da tartışmış ve değerlendirmiştir.

Tafsir al-Qurtubi, Türkçe’ye çeşitli yayınevleri tarafından çevrilen ve basılan bir eserdir. Bu çeviriler arasında Mehmet Okuyan’ın çevirisi yaygın olarak bilinmektedir. Bu nedenle, Mehmet Okuyan‘ın Tafsir al-Qurtubi çevirisini okuyarak bu önemli tefsiri Türkçe olarak okuyabilirsiniz.

Kurtubi Tefsiri El Camiu Li Ahkamil Kuran Pdf Indirin” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *