Skip to content
Home » Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an pdf indirin

Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an pdf indirin

KURTUBI TEFSIRI-EL CAMIU LI-AHKAMIL KUR'AN
 • Kitap başlığı:
 Kurtubi Tefsiri El Camiu Li Ahkamil Kuran Pdf Indirin
 • Yazar:
Imam al-Qurtubi, M. Beşir Eryarsoy
 • Kitap Sayısı
9630
 • Dil:
Türkçe
 • Görünümleri:

 334 total views,  3 views today

 • PDF Doğrudan  
İndirme için tıklayın
 • Satın al  
Kağıt Kapak için
Flag: United Kingdom on Google Android 12L Bu Kitabın İngilizce versiyonu için tıklayın

Kurtubi Tefsiri-El Camiu li-Ahkamil Kur’an – M. Beşir Eryarsoy

İçindekleri

 • İMAM KURTUBİ
 • HAYATI, ESERLERİ, TEFSİRİ VE TESİRİ
 • ÖNSÖZ

Birinci Bölüm

 • KURTUBİ’NİN HAYATI VE YAŞADIĞI DÖNEM
 • Hayatı ve Dönemi:
 • II. Kurtubî’nin Yaşadığı Dönem:
 • İkinci Bölüm
 • ŞAHSİYETİ VE ESERLERİYLE İMAM KURTUBÎ
  • Hocaları ve Öğrencileri:
  • Hocaları:
   • “Ebû Hucce” diye bilinen Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b.
   • Muhammed el-Kaysî:
   • Ebû Muhammed Abdulmu’tî b. Mahmûd b. Abdulmu’tî en-Nahvî:
   • Ebû Ali el-Hasen b. Muhammed :
   • Ebu’l-Kasım Abdullah:
   • Ebû Âmir Yahya b. Âmir:
   • Hafız el-Münzirî:
   • Rabi’ b. Abdurrahman:
   • Muhammed b. Ali eş-Şakîkî:
   • Selm b. el-Hasen:
   • İbn Vaddâh:
   • Ebû’l-Ğavs el-A’rabî
   • İbn Revvâc:
   • İbnu’l-Cümmeyzâ:
   • Kurtubî’nin Adını Zikretmediği Bir Hocası:
  • Öğrencileri:
  • Kurtubî’nin Şahsiyeti:
   • Tahsil Hayatı:
   • Ahlakî Şahsiyeti:
   • İtikadî Mezhebi ve Diğer Mezheplere Karşı Tutumu:
   • Fıkhî Mezhebi ve İlmî Seviyesi:
   • Bazı Konulara Dair Fikirleri:
 • Siyasî Fikirleri:
 • Sosyal Fikirleri:
 • Tasavvufa Yaklaşımı:
 • İlmî Delillere Karşı Tutumu:
 • Çeşitli İlimlere Dair Bilgisi:
 • Eserleri:
  • et-Tezkire;
  • el-Esnâ fi Şerhi Esmâi’l-Lahi’l-Hüsnâ:
  • el-Muktebes:
  • Kam’u’l-Hırs:
  • el-Lümau’l-Lü’lüiyye:
  • el-İ’lâm:
  • Menhecu’l-Ubbâd:
  • Fıkıh Usulüne Dair Bir Eseri:
  • et-Tizkâr:
  • Şerhü’t-Takassî:
  • et-Takrîb:
  • Esmâü’n-Nebî:
  • el-î’lâm:
 • Diğer Eserleri:

Üçüncü Bölüm:

 • KURTUBÎ’NİN TEFSİR’DEKİ USÛLÜ
  • Tefsir Tarihinde Kurtubî’nin Yeri:
 • Birinci Aşama: Hz. Peygamber ve Sahabe Dönemi:
 • İkinci Aşama: Tabiin Dönemi:
  • Mekke Okulu:
  • Medine Okulu:
  • Irak Okulu:
 • Üçüncü Aşama: Tedvin Aşaması:
 • Dördüncü Aşama: Tefsirlerin Telifi:
 • Beşinci Aşama: Dirayetle Tefsir:
  • Kurtubî’nin Tefsiri’ni Yazdığı Tarih:
  • Usûlü:
   • Kendi İfadesiyle Tefsirini Te’lif Amacı ve Usûlü:
   • Kurtubî’nin Usûlü (Tefsirdeki Metodu):
 • Kur’ân ve Hadise Öncelik Tanıması:
 • Sahabe ve Tabiînden Gelen Nakillerden Yararlanması:
 • Sözlük Anlamlarına, Dilbilgisi Kurallarına ve Anlatım Üslûplarına
 • Dair Açıklamaları:
 • Kıraatlere Dair Açıklamaları:
 • Nakil’deki Usulü:
 • Tefsirini Yazarken İzlediği Yol:
  • Tefsiri’nin Mukaddimesi:
  • Sûre Başlarında Verdiği Bilgiler:
  • Ayetleri Tefsiri:
 • ca) Âyetlerarası İlişki:
 • cb) Nüzul Sebebi ve Tarihî Olaylar:
 • cc) Ahkâma Dair Açıklamaları:
 • cd) Kanaatini Belirtmesi:
 • Dördüncü Bölüm
 • KURTUBI TEFSİRİNİN KAYNAKLARI
 • Kuran İlimlerine Dair Kaynaklar:
 • Tefsirler:
 • Rivayet Tefsirleri:
  • Taberî Tefsiri:
  • Bahru’1-Ulûm veya Ebu’1-Leys es-Semerkandî Tefsiri:
  • es-Sa’lebî’nin Tefsiri:
  • el-Mehdevî’nin: “et-Tahsîl…” Adlı Tefsiri:
  • Ebu’l-Hasen el-Maverdî’nin Tefsiri:
  • en-Nakkâş’ın Tefsiri:
  • Mekkî b. Ebi Tâlib’in “el-Hidâye…” adlı Tefsiri:
  • İbn Atiyye’nin Tefsiri:
 • Dirayet Tefsirleri:
  • Ebû İshâk ez-Zeccâc ile Ebû Cafer en-Nehhâs:
  • Zamehşerî’nin “el-Keşşâfı:
  • İbn Huveyzimendâd’ın “Ahkâmu’l-Kur’ân”ı:
  • el-Cessâs’ın “Ahkâmu’l-Kur’ân”ı:
  • el-Kiyâ et-Taberî’nin Ahkâmu’l-Kur’ân’ı:
  • İbnü’l-Arabî’ye ait “Ahkâmu’l-Kur’ân”:
 • İşari (Tasavvufi) Tefsirler:
  • et-Tüsterî’nin “Tefsirü Kur’âni’l-Azîm”i:
  • es-Sülemî’nin”Hakaiku’t-Tefsir”i:
  • Abdurrahim el-Kuşeyrî’nin “et-Teysir fî’t-Tefsir:
 • Kur’ân Tarihine ve Kıraate Dair Eserler:
  • el-Enbarî’nin “er-Red” Adlı Eseri:
  • Ebû Ali el-Fârisî’nin “el-Hucce” Adlı Eseri:
  • İbn Cinnî’nin “el-Muhtesib” Adlı Eseri:
  • Ebû Amr ed-Dânî’nin Eserleri:
  • Ebû Ma’şer et-Taberî’nin “Sûku’1-Arûs” Adlı Eseri:
 • Garîbu’l-Kur’ân’a Dair Eserler:
 • Hadis, Hadis Fıkhı ve Sîret’e Dair Kaynaklar:
 • Kütüb-i Sitte ve Diğer Hadis Eserleri:
 • el-Halimî’nin “Minhâcu’d-Din” adlı eseri:
 • et-Tirmizî el-Hakîm’e Ait “Nevâdüru’l-Usûl”:
 • Ebû Nuaym’m “Hilyetü’l-Evliya”sı:
 • Ebû Nasr es-Siczî’ye Ait “el-İbâne”:
 • İbnü’l-Hassâr’a Ait “Şerhü’s-Sünne”:
 • Dârâkutnî’nin “Kitabu’l-Medih” (el-Mudebbec)’i:
 • Hâkime Ait “Ulumu’l Hadis”:
 • el-Hatib el-Bağdâdî’ye Ait Eserler:
 • İbn Salâh’ın Ulûmu’l-Hadis’e Dair Mukaddimesi:
 • Ebû Bekr el-Âcurrî
 • B- Hadis Fıkhına Dair Eserler:
 • İbn Abdi’lberr’in “el-İstizkâr”ı:
 • et-Temhîd:
 • el-Bâcî’nin “el-Muntekâ” adlı eseri:
 • İbnü’l-Arabî’nin “el-Kabes” adlı Eseri:
 • İbnü’l-Harrât’ın “Kitabul-Ahkâm’ı:
 • Ebû Cafer et-Tahavî:
 • C- Siret, Şemail… v. b. Eserler:
 • îbn İshâk’m “Sîretu’r-RasûTü:
 • el-Vakidî’nin “el-Mağazî” Adlı Eseri:
 • İbn Abdi’l-Berr’e Ait “ed-Dürer fî’1-Mağazî ve’s-Siyer”:
 • Beyhakî’nin “Delâilu’n Nubuvve” Adlı Eseri:
 • İbnü’l-Cevzî’nin “el-Vefâ” Adlı Eseri:
 • Ebû’r-Rebf Süleyman’ın “Şifâu’s-Sudûr” Adlı Eseri:
 • Kadı Iyad’ın “eş-Şifâ” Adlı Eseri
 • İbn Sa’d’ın Tabakât’ı:
 • İbn Abdi’l-Berr’in “el-İstîâb”ı:
 • Taberî Tarihi:
 • İbn Asâkir’n “Dimaşk Tarihi”:
 • el-Kisaî’nin “Kasasu’l-Enbiya” Adlı Eseri:
 • es-Sa’lebi’nin “Kitabu’l-Arâis” Adlı Eseri:
 • Tevhid (Akaid) ve Kelâma Dair Eserler:
  • Ebû Mansur el-Maturidî’ye ait “el-Akîde”:
  • İbn Mende’ye Nisbet Edilen “Kitabu’t-Tevhîd”:
  • Ebû Bekr el-Bakillânî’nin “et-Temhîd”i:
  • Ebû İshâk el-İsferâyinî’ye Ait “el-Evsat”:
  • Ebû’l-Meâlî el-Cuveynî’ye ait “el-İrşâd”:
 • Fıkha Dair Eserler:
  • Sahnûn b. Said’in “el-Müdevvene” Adlı Eseri:
  • İbn Habib’in “el-Vâdıha” Adlı Eseri:
  • Muhammed b. Ahmed’e Ait “el-Utbiyye”:
  • İbnü’l-Mevvâz’a Ait “Kitabu’l-Muvâzene”
  • İbnü’l-Münzir’in “Kitabu’1-İşrâf” Adlı Eseri
  • İbn Abdi’l-Berr’e Ait “el-Kâfı” Adlı Eser:
  • İbn Rüşd’e Ait “el-Mukaddimât” Adlı Eser:
  • İbn Şâs’ın “el-Cavâhirü’s-Semîne” Adlı Eseri:
  • er-Rûyanî’nin “Bahru’l-Mezheb” Adlı Eseri:
 • Arap Diline Dair Eserler:
  • Garîbu’l-Kur’ân ve Garîbu’l-Hadis’e Dair Eserler:
  • Ebû Ubeyd’in “Ğarîbu’l-Hadis”i:
  • Ebu’l-Ferec el-Cevzî’ye Ait “Fuhûmu’1-Âsâr”:
 • Genel Lügatler (Sözlükler):
  • İbnü’l-Enbârî’nin “Kitab ez-Zâhir”i:
  • Ebû Ömer el-Mutarriz’e Ait “Kitabü’l-Yavâkît:
  • el-Esmaî’nin “Kitabu’1-Efâl” Adlı Eseri
  • el-Cevherî’nin “es-Sıhah”ı:
  • İbn Fâris’in “el-Mücmel” ve “Mekâyîsü’1-Lüğa” Adlı Eserleri:
  • İbn Sîde’nin “el-Muhkem” Adlı Eseri
 • Kurtubî’nin Nahiv Kaynakları:
 • Diğer Bazı Eserler:

Beşinci Bölüm

 • MEZİYET VE ZAAFLARIYA KURTUBÎ TEFSİRİ
 • Meziyetleriyle Kurtubî Tefsiri:
 • Kaynaklarını Tesbitteki Hassasiyeti:
 • Nakillerdeki Hassasiyeti:
 • İnsafı
 • Kıraat, Lügat, Sarf-Nahiv ve Belagat’a Dair Açıklamaları:
 • Kıraatler:
 • Kurtubî Tefsirinde Lügat Açıklamaları:
 • Nahiv ve Belagat’a Dair Açıklamaları:
 • Fıkıh ve Fıkıh Usûlü Bahisleri:
 • Fıkıh Bahisleri:
 • Fıkıh Usulü Bahisleri:
 • Zaaflarıyla Kurtubî Tefsiri:
 • Zayıf ve Uydurma Rivayetler:
 • B. Kurtubî Tefsiri’nde İsrâiliyyât:
 • C. Çağının İlmî Etkisi Altında Kalması:

Altıncı Bölüm

 • KURTUBÎ TEFSİRİNİN TESİRİ
 • Kurtubî ve Tefsiri Hakkında Değerlendirmeler:
 • Kurtubî Tefsiri Üzerinde Yapılan Çalışmalar:
 • Kurtubî ve Tefsiri’nin Tesiri:
  • İbn Kesir:
  • el-Cemel:
  • Şevkânî:
  • el-Kasimî:
  • eş-Şankitî:
  • Elmalılı:
  • Dr. Vehbe ez-Zuhaylî:
 • Sonuç
 • GENEL BİR DEĞERLENDİRME
 • BİBLİYOGRAFYA
 • İMAM KURTUBİ’NİN “EL-CÂMİU Lİ AHKÂMİ’L-KUR’ÂN”
 • TERCÜMESİNE DAİR
 • TERCÜME ESNASINDA BAŞVURULAN ESERLER

KURTUBİ TEFSİRİ-EL CAMİU Lİ-AHKAMİL KUR’AN – ÖNSÖZ

Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd-u senalar…

Son Rasulü Muhammed’e, sair rasul ve nebilere, aile halklarına, arkadaşlarına, onların miraslarını devir alarak yaygınlaştıran ilim adamlarına, şehid-lere, onların izinden gidenlere de sonsuz salat-u selam…

“İmam Kurtubi’nin Hayatını, Eserlerini, Tefsir’ini ve Tesirini” konu alan bu çalışma -haddimiz olmayarak- “Kurtubi Tefsiri”ni tercüme etmeye kalkışmak gibi cesaret isteyen bir işin zorunlu kıldığı bir çalışmadır.

 Kurtubi Tefsiri’nin tercüme kararı elbette büyük bir işti. (Cenab-ı Allah bu karara sebeb olanların ecrini versin; bize de bu işi yüzakıyla tamamlamayı nasib etsin, ecrinden mahrum etmesin…)

Ancak İmam Kurtubi ve eseri -yer yer ondan yapılmış nakillere rastlanılmakla birlikte- Türkçe okuyan müslümanlarca yeterince -bu işle ilmen ilgilenenler dışında- tanınmıyordu.

Bu bakımdan Kurtubi’yi ve Tefsiri’ni tanıtıcı bağımsız bir çalışmanın varlığı da gerekli hatta bir bakıma zorunlu idi.

 Bu sebebten dolayı, bir taraftan Kurtubi tefsirini tercüme ederken bu amaçla tasarladığım plan çerçevesinde değerlendirmek üzere de yeri geldikçe notlar aldım.

Onuncu cildin tercümesini tamamladıktan sonra, Tefsir’den çıkardığım notların büyük ölçüde yeterli olacağını, arada görülecek boşlukların diğer ciltlere ve gerek görülecek eserlere başvurarak doldurulabileceğini gördüm. Diğer taraftan Kurtubi ve Tefsiri üzerine yapılmış çalışmaların var olup olmadığını da araştırıp durdum.

Sonunda Dr. el-Kasabi Zelât’ın: “el-Kurtubi ve Menhecehu fi’t-Tefsir” adını taşıyan bir doktora tezini ilim ehli bir kardeşimizin yardımı ile tesbit ettik.

Yine ondan bu çalışmayı ve ayrıca meşhur Hasan Selman ile Cemâl Abdulla-tif ed-Dusuki’nin müştereken hazırladıkları “Keşşaf Tahlili li’1-Mesâili’l-Fık-hiyye fi Tefsiri’l-Kurtubi’yi de tedarik ettik. Bu çalışmanın da özellikle “Kurtubi’nin Tefsiri’ne göre şahsiyet ve asrı” unvanlı bölümü, bizim bu çalışmamızda yardımcı oldu.

Bilahare Mustafa İbrahim el-Mişni tarafından “Medresetu’t-Tefsir fi’l-Ende-lüs” adlı bir çalışmayı da gördük. Bu çalışmanın da Kurtubi’ye dair bölümleri işlerimizi oldukça kolaylaştırdı.

Bunlar dışında Tefsir Tarihi’ne ve biyografilere dair yazılmış eserlerde bizim bu alanda yararlandığımız ikinci dereceden kaynaklar arasında yer alır.

Kurtubi ve Tefsiri’ne dair bu çalışmamızda -mesela- çeşitli eserlere ve müelliflere ya da belirgin bazı şahsiyetlere dair bilgileri aldığımız kaynaklar da bu çalışmanın diğer kaynaklan arasındadır.

Ancak görüleceği gibi; bu çalışmanın bütün aşamalarında en çok Kurtu-bi’nin kendi tefsirinde verdiğ bilgiler yol gösterici olmuş, ışık tutmuştur.

Görülecek olan ikinci husus şudur: Bu çalışma, aynı alanda önceden yapılmış çalışmaların değişik bir tekrarından ibaret değildir. Bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalardan oldukça farklı ve oralarda yer almayan bir çok bilgi yanında; farklı bazı hususlara ve konulara da dikkat çekilmiş ve önplana çıkartılmıştır. Sanırım bu kadarı da bağımsız bir çalışma yapmak için yeterli gerekçelerdir.

Bu çalışmanın kısa bir çerçevesini çizmek amacıyla da şunları kaydedelim.-Kurtubi’nin hayatı ve yaşadığı dönemi konu alan kısa bir bölümden sonra; ikinci bölümde, Kurtubi’nin ilmi ve ahlaki şahsiyetini belirginleştirmeye ve eserlerine dair bilgi vermeye çalıştık.

Üçüncü Bölümde, Kurtubi Tefsiri’nin usulünü belli bir sistem çerçevesinde ortaya çıkarmaya çalıştık.

Dördüncü Bölüm’de Kurtubi Tefsirinin kaynaklarını tesbit etmeye çalıştık. Bunu yaparken de özellikle hem müellifin hem de eserlerini ismen zikrettiklerini tasnif edip kayd ettik ve bunlara dair kısa bilgiler vermekle yetindik.

Beşinci Bölümde Kurtubi Tefsirinin gözden kaçabilecek bazı meziyetlerini ortaya çıkarmaya, bununla birlikte zaaf olarak nitelendirilebilecek -tesbit edebildiğimiz- bir iki noktaya değinmeye çalıştık.

Pek çok meziyeti yanında bazı zaaflarının da bulunduğuna dikkat çekmeyi adaletli bir değerlendirme için gerekli gördüğümüz gibi; kemal’in Allah’a mahsus olduğuna ve İmam Malik’in de işaret ettiği gibi, “Allah Rasulü dışındaki herkesin sözlerinin bir kısmı alınabilirken, bir kısmının da red edilebileceğine” de işaret etmek istedik.

Altıncı Bölümde Kurtubi Tefsiri’nin kendisinden sonra gelen bazı müfes-sirlere etkilerini örneklendirmeye gayret ettik ve Kurtubi Tefsirinin etkisinin bunlarla sınırlı görülmemesi gerektiğine de dikkat çekmeye çalıştık.

Kısa bir “değerlendirme” ile de noktaladığımız bu mütevazi çalışmanın -karınca kararınca- ilmi hayatımıza katkıda bulunacağını ümid ederiz.

Bu vesile ile Peygamberi mirasın bize intikalinde rol oynamış bütün ilim adamlarına, ilmi cehdiyle bu dine hizmeti geçmişlerin yanında cihadıyla da bu dinin sonraki nesillere ve diğer insanlara ulaşmasında, ulaştırılmasında mutlak katkıları olan gazi, mücahid ve şehidlere de Allah’tan mağfiret ve ihsan dileriz. Rabbimiz! İlmimizi artır!

Rabbimiz! Bize dünyada da bir iyilik ve güzellik ver! Ahirette de bir iyilik ve güzellik ver! Ve bizi ateş azabından koru![1]

Kurtubi Tefsiri El Camiu Li Ahkamil Kuran Pdf Indirin” kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ücretsiz pdf olarak almak için aşağıdaki indirme düğmesini tıklayın

Bozuk bağlantıyı bildirin
Siteyi Yardim Et

Leave a Reply

Your email address will not be published.